Народні вірування та традиції в українській фразеології (рослини)


                                        План
 Вступ...........................................................................................................3
 Розділ 1. Українські фраземи та паремії із компонентами  дуб, верба,
 осика та калина..........................................................................................7
 Розділ 2. Семантика компонентів горох, гречка, коноплі та                                    гарбуз в усталених словосполученнях....................................................21
 Висновки...................................................................................................33     
 Список використаних джерел та       літератури..................................................................................................34
Список використаних джерел та літератури:
1.    Алефіренко М.Ф. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики// Мовознавство. – 1988. - № 5. – С. 35.
2.    Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. – Х., 1987. – 135с.
3.    Афанасьєв О.М.   Фольклор українського народу. – К., 1987. – 245с.
4.    Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів// Мовознавство. – К., 1989. - № 6. – С. 24.
5.    Болтарович З. Українська народна медицина. – К., 1993. – с.386.
6.    Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992. – 412 с.
7.    Гнатюк І.С. Явище подвійної актуалізації фразеологізму// Мовознавство. – 1981. - № 1. – С. 14.
8.    Демський М.Т. Лексичні та граматичні особливості українських іменникових фразеологізмів// Мовознавство. – 1992. - № 3. – С. 35 – 41.
9.    Демський М.Т. Системні зв’язки в сфері фраземіки// Мовознавство. - 1991. - № 2. – С. 35 – 43.
10.    Дяченко Л.М. Фольклорна символіка як засіб відображення національного світогляду// Мовознавство. – 1997. - № 2. – С. 56 – 59.
11.    Етимологічний словник української мови за ред. Ужченка, К,-  1991.
12.    Жайворонок В.В. Слово в етнопсихологічному контексті// Мовознавство. – 1996. - № 1. – С. 14 – 17.
13.    Зайченко Н.Ф. До питання про системні закономірності в лексико-семантичній групі зоосемізмів// Мовознавство. – 1983. - № 4. – С. 44.
14.    Знойко О.П. Міфи Київської землі і події стародавні. – К., 1989.- с.140.
15.    Зубков С.Д. Українські прислів’я та приказки. – К., 1992. – 412 с.
16.    Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987. – С. 68 – 71.
17.    Килимник С. Український рід у народних звичаях в історичному освітленні. – К., 1994. – 287 с.
18.    Кірілкова Н.В. Народні вірування в українській фразеології та пареміях// Актуальні проблеми сучасної філології. – 1999. - № 7. – С. 106.
19.    Кононенко В.І. Словесні символи в семантичній структурі фраземи// Мовознавство. – 1991. - № 6. – С. 30 – 36.
20.    Кононенко В.І. Українська народна фраземіка: трансформації образу// Мовознавство. – 1993. - № 5. – С. 21.
21.    Костомаров М.І.   Слов’янська міфологія. – К.: Либідь,1994. – С.382.
22.    Крепель І.В. До проблем фразеологічної комінації// Мовознавство. – 1991. - № 6. – С. 41.
23.    Кропивницький. М.   Дві сім’ї, ІІ ч., - К. – 1986.
24.    Лукінова Т.Б. Давньослов’янські вірування в дзеркалі лексеми слов’янських мов// Мовознавство. – 1981. - № 6. – С. 43.
25.    Медвєдєв Ф.П.   Чому ми так говоримо. – К., Наукова думка, 1973. – с. 486.
26.    Мельник Л.В. Культурно-національна конотація українських фразеологізмів: Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.01/ Донецький нац. університет. – Донецьк, 2001. С. 17-23.
27.    Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К.: АТ “Обереги”, 1991. – С. 370.
28.    Монієнко В.М. Лексичне і фразеологічне значення// Мовознавство. – 1988. - № 4. – С. 37.
29.     Макієнко В.М   Умілвник, №5; 84 Груші на вербі.
30.    Назаренко О.В. Українська фразеологія як вираження національного менталітету: автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.01/ Дніпропетровський нац. університет. – Д., 2001. С. 34-48. 
31.    Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К.,1993. – 88с.
32.    Німчук О.   Цветная неделя. Чоп , Гр.II. с. - 425.
33.    Остапович О.Я. Фразеологізовані образи-символи з країнознавчою семантикою у мовних взаєминах Австрії і України// Мовознавство. – 1996. - № 6. – С. 54.
34.    Парій В.А. Роль конотацій у формуванні фразеологічного значення// Мовознавство. – 1988. – № 1. – С. 45.
35.    Плав’юк В. Приповідки або українсько-народна філософія. – Канада, 1998. – 352 с.
36.    Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – К., 1993. – 410с.
37.    Прислів’я та приказки: Природа. Господарська діяльність людини/ Упоряд. М.М. Пазяк. – К.,1989. – 480 с.
38.    Скрипник Л.Г. Фразеологізми української мови. – К., Наукова думка, 1973. – 386с.
39.    В. Скуратівський “Ода вербі”, №36, 1985. – с.124.
40.    Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К., 1988. – 279с.