Лінгвістичні аспекти мовлення чоловіків та жінок в оповіданні Агати Крісті Towards Zero

ЗМІСТ
ВCТУП.....................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОДОВОГО РОЗРІЗНЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ............................................................. 6
1.1 Функціональні особливості стилю художньої літератури............................6
1.2 Використання лексико-стилістичних засобів і фігур у художній прозі.......8
1.3 Гендерний аспект як основа соціолінгвістичної варіативності мовлення.................................................................................................................13
         1.3.1 Значення компонентів мовлення........................................................14
         1.3.2 Родові маркери лексики чоловіків та жінок......................................15
1.4 Родовий аспект репрезентації мовлення автора...........................................17

РОЗДІЛ 2 СТИЛІСТИЧНЕ РОЗМЕЖУВАННЯ МОВЛЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК В ОПОВІДАННІ А. КРІСТІ “TOWARDS ZERO”...................................23 2.1 Актуалізація протиставлення гендеру персонажів на фоні стилістичних  засобів та фігур......................................................................................................23
2.2  Вплив мовної ситуації на вибір лексики персонажами твору…………....31
2.3 Піраміда лексичних потреб чоловіка і жінки в оповіданні “Towards   Zero”........................................................................................................................35
2.4 Лексико-стилістична характеристика оповідача як основа гендерної    приналежності........................................................................................................38
ВИСНОВКИ..........................................................................................................46                            
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................49Список використаної літератури:

1.    Бєссонова О.Л. Особливості мовленнєвої поведінки жінок і чоловіків: матеріал експерименту// Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – К.: Вид-во КНЛУ, 2002. – Вип. VIII. – 407 с.
2.    Борисенко Н.Д. Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця ХХ століття: Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 8.10.03./ Житомирський держ. пед. ун-т ім.. І. Франка. – К., 2003. – 20 с.
3.    Борисенко Н.Д. Гендерний аспект уживання засобів модифікації прагматичного значення// Вісник Київського лінгв. ун-ту. Серія: Філологія. – 2003. Т.6. – №2. – С. 110-113.
4.    Донцова О.С. Особливості реалізації образу автора в англомовній постмодерністській літературі// Вісник Київського лінгв. ун-ту. Серія: Філологія. – 2000. – Т.3. – №2. – С. 170-176.
5.    Дубенко О.Ю. Гендерні характеристики персоніфікованого об’єкту в перекладі поетичного тексту// Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – К.: Вид-во КНЛУ, 2001. – Вип. VII. – 334 с.
6.    Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови та дискурсивний аналіз. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
7.    Козачишина О.Л. Прояви гендерної специфіки комунікативного стилю художнього мовлення в індивідуально-авторському аспекті// Наук. вісник КНЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2002. – Вип. VI. – С. 270-274.
8.    Кокіна В.В., Шевченко Т.Є. Кількісні методи у досліджені авторського стилю// Вісник Київського лінгв. ун-ту. Серія: Філологія. – 2003. – Т.6. – №2. – С. 80-83.
9.    Корольова А.В. Комунікативно-прагматичні стратегії автора як основні чинники інтимізованої художньої інформації// Вісник Київського лінгв. ун-ту. Серія: Філологія. – 2002. – Т.5. – №2. – С. 62-63.
10.    Корольова А.В. Структура художнього інтеракту в інтимізованому    наративі// Вісник Київського лінгв. ун-ту. Серія: Філологія. – 2001. – Т.4. – №2. – С. 59-72.
11.    Мартинюк А.П. Гендерні стереотипи та їх відображення у мові й  мовленнєвій взаємодії// Вісник Київського лінгв. ун-ту. Серія: Філологія. – 2003. – Т.6. – №2. – С. 103-110.
12.    Олікова М.О. Соціолінгвістика. – К.: ІЗМН, 1997. – 144 с.
13.    Особливості мови і стилю засобів масової інформації/ А.П. Коваль, Г.Я. Солганик, А.Ф. Пинчук та ін. – К.: Вища школа, 1983. – 152 с.
14.    Цапро Г.Ю. Ознаки гендерного вокабуляру// Науковий вісник Київського нац. лінгв. ун-ту. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2002. – Вип. VI. – С. 263-268.
15.    Цапро Г.Ю. Основні напрямки гендерних досліджень// материалы конференции “Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть”. – Ялта: Изд-во Таврического нац. ун-та, 2001. – С. 282-283.
16.    Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 1999. – 288 с.
17.    Бигунова Н.А. Интонационные параметры нарратива в звучащей неподготовленной речи// Записки з романо-германської філології. – Одеса: Латстар, 1999. – Вип. V. – С. 19-25.
18.    Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. – М.: Высшая школа, 1981. – 334 с.
19.    Гогулина Н.А. Глаголы личностных отношений в функционально-синтагматических рядах// Функциональная семантика слова/ Ред. Л.В. Драгицкая. – Свердловск, 1992. – 186 с.
20.    Мецлер А.А. Прагматика коммуникативных единиц. – Кишинев:       изд – во “Штиница”, 1990. – 100 с.
21.    Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. – К.: Выща школа, 1991. – 272 с.
22.    Полторацкий А.И. Риторические алогизмы: Перенесение эпитета в англоязычной худ – ной речи// Логический анализ языка/ Отв. ред. Н.Д.Арутюнова. – М.: Наука, 1990. – 276 с.
23.    Руссова С. Автор и лирический текст// Вісник Київського лінгв. ун-ту. Серія: Філологія. – 2002. – Т.5. - №2. – С. 196-197.
24.    Скребнев Ю.Н. Основы стилистики английского языка. – М.: Изд – во “Астрель”, 2003. – 221 с.
25.    Солганик Г.Я. Образ автора в репортаже// Стиль репортажа. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1970. – 80 с.
26.    Филлипов К.А. Лингвистика и проблемы анализа устной речи. – Л.: Изд – во “ЛГУ”, 1989. – 97 с.
27.    Шмелев Д.Н., Красильникова Е.В. Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект: Суперсегментная фонетика.   Морфологическая семантика. – М.: Наука, 1989. – 287 с.
28.    Эмирсуинова Г.И. Языковой сексизм как проявление властных отношений// материалы конференции “Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть”. – Ялта: Изд-во Таврического нац. ун-та, 2001. – С. 303-304.
29.    Christie A. Towards Zero. – London: Pan Books Ltd., 1948. – 192 p.
30.    Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 489 p.
31.    Soloshenko O.D., Zavhorodnev Yu.A. Lecture Notes on English Lexicology. – Lviv: Eurosvit, 1998 – 228 p.
32.    Spolsky B. Sociolinguistics. – Oxford: Oxford University Press, 2003. –   128 p.
Список використаних словників:
33.    Літературознавчий словник-довідник/ Р.Т. Гром’як,  Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.
34.    Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові/ Уклад.          О. Сліпушко. – К.: вид – во “Криниця”, 1999. – 504 с.
35.    Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.
36.    Словарь терминов по стилистике английского языка /Под ред.          В.А. Кухаренко, И.Р. Гальперин, И.В. Арнольд и др. – Николаев, 2003 – 2004.
 
 

Студентські статті