Економіко-математичні методи прогнозування банкрутства підприємс

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА………….5
1.1. Економічна сутність банкрутства підприємства…………………………………5
1.2. Види банкрутства та фактори, що обумовлюють його виникнення ………….12
1.1. Економічна санація підприємства………………………………………………..20
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУЦТВА ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………..26
2.1. Багатофакторні формалізовані моделі прогнозування банкрутства
підприємства……………………………………………………………………………..26
2.2. Методика діагностики банкрутства, що діє в Україні……………………………40
2.3. Методологічні підходи до комплексного фінансового аналізу підприємства на основі чіткої логіки………………………………………………………………………45
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ІМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА
ДП «ВОЛОДИМИРЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»……………………………50
3.1. Діагностика банкрутства ДП «Володимирецьке лісове господарство»…………50
3.2. Шляхи запобігання виникнення банкрутства……………………………………..58
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………...63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..67
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..70ВИСНОВКИ

В умовах ринкової економіки одним із пріоритетів державної політики є оздоровлення господарського середовища. Від діяльності держави за цим напрямом залежить, насамперед, поліпшення бізнес-середовища та інвестиційного іміджу країни. Наприклад, цьому сприяє ефективне функціонування інституту банкрутства.  Можна стверджувати, що він є невід’ємним атрибутом механізму державного регулювання економіки, а процедура банкрутства використовується для очищення ринку від неефективних суб’єктів господарської діяльності. Якщо ж економіка виводиться з кризового стану, то потрібний механізм противаги, спрямований на відновлення платоспроможності підприємств-боржників. Для цього необхідно визначити ймовірність банкрутства стратегічних, містоутворюючих та соціально важливих підприємств, заздалегідь застосовувати заходи з випереджувальної фінансової санації та організаційної реструктуризації
Передбачення ймовірності банкрутства будь-якого підприємства важливо як для самого підприємства, оскільки виявляє його внутрішні проблеми і дозволяє завчасно вжити відповідних заходів, так і для потенційних інвесторів і банків-кредиторів, оскільки надає можливість уникнути зайвого ризику їхніх вкладів.
У світовій практиці вже накопичений достатній досвід інтегральної оцінки фінансового стану підприємства. Сучасна економічна наука має у своєму арсеналі велику кількість різноманітних прийомів і методів прогнозування фінансових показників, в тому числі в плані оцінки можливого банкрутства.  Всі вони застосовуються з метою швидкої ідентифікації фінансової кризи, виявлення причин, що її зумовлюють, та розробки антикризових заходів. З метою оцінки фінансового стану та діагностики банкрутства підприємств для різних країн розроблено велику кількість дискримінантних багатофакторних моделей, наприклад, Альтмана для США, Таффлера і Тішоу для Великобританії, Беєрмана для Німеччини, Давидова і Бєлікова для Росії, Спрінгейта, Фулмера, Чессера та багато інших.
Проте, проведене дослідження точності прогнозування банкрутства українських підприємств з використанням ряду зазначених моделей виявило надто низьку їх здатність до оцінки реального фінансового стану та прогнозування банкрутства  українських компаній. Особливості української дійсності не дозволяють використовувати моделі, розроблені раніше для інших країн. Відмінності в економіках України та США або інших держав є настільки великими, що моделі прогнозування банкрутства вітчизняних підприємств повинні будуватися на іншій множині показників. Усе це зумовлює необхідність розробити таку модель оцінки фінансового стану підприємства та діагностики його банкрутства, яка б враховувала специфіку сучасної української економіки. Для української економіки можна використовувати модель Терещенка О. О. та модель оцінки імовірності банкрутства підприємства у вигляді дискримінантної функції. Проте, більш відкритими і зрозумілими, порівняно з факторними моделями, є  нечіткої моделі діагностики банкрутства підприємств із застосуванням набору незалежних змінних, оскільки представлені у виразах природної мови. Разом з тим вони мають високу точність відтворення вихідної статистики і можуть працювати навіть без настроювання на реальних даних, – лише базуючись на закладених до них наборах логічних правил і встановлених параметрах функцій належності. Фінансово-економічний аналіз підприємства із використанням інструментарію нечіткої логіки надає можливість формувати модель з врахуванням специфіки країни, періоду часу, галузі, шляхом встановлення правил логічного висновку, та проводити оптимізацію параметрів моделі на реальних кількісних та якісних показниках діяльності фінансово-стійких компаній та підприємств-банкрутів. Показники ефективності передбачення банкрутств, продемонстровані нелінійними моделями, побудованими з використанням апарату нечіткої логіки, виявилися значно кращими, ніж показники, продемонстровані лінійними дискримінантними моделями.
В курсовій роботі проведено діагностику банкрутства ДП «Володимирецьке лісове господарство» з ціллю своєчасного виявлення тенденцій формування незадовільної структури балансу на підставі даних бухгалтерської звітності.
Внаслідок проведеного аналізу показників фінансового стану досліджуваного підприємства за 2005-2007 роки можна зробити висновок про його нестабільність і можливо керівництву доцільно було б переглянути результати роботи для покращення ситуації на підприємстві та поліпшення фінансових показників його діяльності. Так, підприємство має недостатньою оборотних коштів для погашення своїх боргів протягом року, що показує коефіцієнт покриття, який  при пороговому рівні 1, у 2005 р. склав 0,51, у 2006р – 0,52, у 2007 р. – 0,56. Разом з тим ДП «Володимирецьке лісове господарство» має недостатньо наявність власних оборотних коштів, необхідних для його фінансової стабільності, про що свідчить коефіцієнт забезпечення, який становить - 0,97(у 2005 р.), - 0,96 (у 2006р.) і - 0,84 (у 2007 р.). Підприємство є рентабельним, на 1 грн. реалізованої продукції воно отримало 2,7% прибутку у 2005 р., 2,3% – у 2006 р., 0,66 % –у 2007 р.
Фінансова стійкість показує, що питома вага у загальній вартості майна всіх джерел коштів, які підприємство може використати у своїй поточні діяльності без втрат для кредиторів становить 55,37 % у 2007 році, що на 0,2 % менше, ніж у 2006 р. і на 0,4 % менше ніж у 2006 р. Власні засоби у вартості майна підприємства становлять у 2005 р. 55,77 %, у 2006 р. – 58,29 % і у 2007 р. 55,28 % при нормативному значенні 50 %, що свідчить про зміцнення фінансової стійкості
Аналіз фінансово-економічних показників, що характеризують підприємство з різних боків, може багато чого сказати фахівцю. Проте використання багатофакторних моделей при оцінці та прогнозуванні фінансового стану значно підвищить якість аналізу та об'єктивність висновків за його результатами.
Тому, проаналізувавши ймовірність настання банкрутства ДП «Володимирецьке лісове господарство» при застосуванні моделі Терещенка О. О. ми отримали значення Z = 2,189 (2005р.), 2,829 (2006 р.) і 2,985 (2007 р.), які є більшим від нормативного 1,104. Проведена діагностика  за допомогою дискримінантної функції дала нам значення Z за 2005 – 2007 рр., більші 0,48. Одержання таких результатів дають можливість зробити висновок про задовільний фінансовий стан підприємства та низьку імовірність його банкрутства.
Для автоматизації процесу здійснення аналізу імовірності банкрутства підприємства була використана програма Delphi, яка автоматично розраховує всі необхідні коефіцієнти, що використовуються в обох моделях, значення функції і робить висновок щодо ймовірності настання банкрутства. Це значно спрощує роботу користувача.
Оцінивши фінансовий стан підприємства тобто обрахувавши показники платоспроможності, ліквідності та рентабельності  ми змогли побачити реальний стан підприємства і по деяких показниках воно знаходиться у досить несприятливому стані.
Тому, основними шляхи запобігання виникнення банкрутства ДП «Володимирецьке лісове господарство» повинні стати наступні: удосконалення устаткування підприємства; залучення додаткових інвесторів; налагодження відносини з зарубіжними країнами; збільшення асортимент продукції яку виготовляють; проведення заходів по відновленню лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і техніко-цінних порід дерев, які використовуються в сільському господарстві, організація лісонасінєвої і лісових розсадників; охорона і захист лісів від незаконних рубок, самовільного сінокосіння та інших лісопорушень; охорона і захист лісу від пожеж, шкідників та хвороб лісу; організація ведення мисливського господарства. Також підприємство може збільшити вхідні грошові потоки, шляхом здачі в оренду будівлі чи устаткування які не використовуються при виготовленні продукції. Запровадження цих заходів сприятиме покращенню фінансової стійкості ДП «Володимирецьке лісове господарство»
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.1999 Р.
2.    Алексєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Бескид Біт”, 2003. – 152 с.
3.    Архангельский А. Я. Программирование в Delphi 7. — М.: Бином-Пресс, 2003 г. — 1152 с.
4.    Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т.С. Клебанова, О.М. Бондар, О.В. Мозенков та ін. / За ред. О.В. Мозенкова. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2003. – 272 с.
5.    Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, 1999. — Т.2. — 638 с.
6.    Гофман В. Э., Хомоненко А. Д.  Delphi. Быстрый старт. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 288 с: ил.
7.    Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: [Учеб пособие для вузов по спец. 061700 «Статистика» и др. экон. спец.]/ Т.А, Дуброва. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 206 с.
8.     Економіка підприємства : Навч. Пособ. / За  ред. А. В. Шегди. – К.: Знання, 2005.-431с.
9.    Економіка підприємства : Підручник / За заг. ред. Покропивного С.Ф. – Вид. 2 – ге, перераб. та доп.   – К.: КНЕУ, 2001.-528с.
10.    Іван Благун, юрій Копчак. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України // Економіка України. – 2005. –№9. –С. 46 –48.
11.    Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу. Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 148 с.
12.    Колесарь Е. Модели диагностики банкротства предприятий Украины // Економіст. – 2002. - №10. – С. 60-63.
13.    Л. Лігоненко. Аналіз процесів, пов’язаних з банкрутством підприємств в Україні: методичні аспекти та практичні висновки // Економіка. Фінанси. Право.. – 2000. –№5. –С. 18 –21.
14.     Матвійчук А. В. Дискримінантна модель оцінки ймовірності банкрутства // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2006. – Вип..74. – С. 299 – 314.
15.    Матвійчик А. В. Діагностика банкрутства підприємств в умовах трансформаційної економіки // Економіка України.  – 2007.  - №4. – С. 20 – 28.
16.    Матвійчик А. В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечітної логіки: Монографія. – К: КНЕУ, 2007 р. – 264 с.   
17.    Мец В.О. Економічний аналіз фінансоових результатів та фінансового стану підприємства – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
18.    Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
19.    Оксана Рибалка. Формування системи показників фінансового стану підприємства для оцінки ймовірності банкрутства // Економіст. – 2005. –№9. –С.63 –65.
20.    Ольга Корнєва. Інформаційно-кібернетичні аспекти інноваційного розвитку підприємства // Економіст.  – 2000. –№10. –С.26 –29.
21.     Рибалка О.В. Алгоритм побудови адаптивних моделей прогнозування значень показників фінансового стану підприємства // Матеріали Підсумкової міжнародної науково-практичної конференції „Наука: теорія і практика”. – Том 9. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 7-10.
22.    Рибалка О.В. Формування системи показників фінансового стану підприємства для оцінки імовірності банкрутства // Економіст. – 2005. – № 9. – С. 63-66.
23.    Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Либідь, 2004.
24.    Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. – Л.:КНЕУ, 2004. – 268 с.
25.    Терещенко О. О. Дискримінантний аналіз в оцінці кредитоспроможності підприємств // Вісник Національного банку України. – 2003.–  №  6 (88).               – С. 24  – 27.
26.    Терещенко О. О. Дискримінантна модель інтегрованої оцінки фінансового стану підприємства // Економіка України. – 2003. –№8. –С. 38 –45.
27.    Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000. — 412 с.
28.    Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
29.    Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с.
30.    Шаповал В.М., Аврамчук Р.Н., Ткаченко О.В. Економіка підприємства : Уведення в спеціальність :  Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури , 2003.-288с.
31.    Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємства. – К.: КНЕУ, 2004.-235с.
32.    Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К: А.С.К., 2003. – 240 с.