Лексико-стилістичні засоби в політичних текстах

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 6
1.1 Політичний дискурс та його диференційні ознаки 6
1.2 Дослідження політичних текстів у працях вітчизняних та зарубіжних вчених 16
РОЗДІЛ 2 ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ В ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТАХ 21
2.1 Метафора як невід’ємна складова політичних текстів 21
2.2 Епітети в політичних
текстах 23
2.3 Гіпербола, порівняння та риторичні запитання в політичних
текстах 25
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30
Додатки 32

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Бурлачук Л.Ф. Психодіагностика   / Л.Ф. Бурлачук. – СПб., 2002. - 108 с.
2.    Вознесенська О. Політичний текст і електоральна поведінка населення // Соціальна психологія. - 2004. - № 5 (7). - C.79-89
3.    Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. – М. : Прогресс, 1998. – 400 с.
4.    Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации  . – М. : Наука, 1984. – 268 с.
5.    Дрідзе Т.М. Текстова діяльність в структурі соціальної комунікації: Проблеми семиосоциопсихологии  . - М., 1984. - 300 с.
6.    Кольцов М. Писатель в газете . – М., 1991. – 36 с.
7.    Рождественский Ю. В. Языковая практика и теория язика . – М. : МГУ им. Ломоносова, 1974
8.    Міхайлова Н.Б. Психологічний аналіз мовного змісту: досвід вимірювання афектів агресії методом Готтшалка–Глезер // Иностранная психологія, 2000. - № 12. - 66-83 с.
9.    Новіков А.І. Семантика тексту і її формалізація  . - М., 1983
10.    Основы теории речевой деятельности / Под ред. А.А. Леонтьєва. - М.: Наука, 1974. - 368 с.
11.    Рац У.Н., Михайлова Н.Б. Новий метод діагностики мовної компетентності: Ц-тест. // Іноземна психологія. 1995. №5. С. 72–78
12.    Русалов В.М. Новий варіант адаптації особового тесту ЕРІ // Психологічний журн. 1987. № 1.С. 113–126
13.    Слово у дії. Интент-аналіз політичного дискурсу / Під ред. Т.з. Ушакової, Н.Д. Павлової. – СПб., 2000. – 210 с.
14.    Солганик В.М. Относительно концепции глубинной структуры   // Вопросы языка. – 1998. – №5
15.    Теплов Б.М. Вибрані праці. - М., 1985. Т. 1,2
16.    Тураева З. Я. Художественный текст и пространственно-временные предложения   // Семантико-стилистические исследования текста и предложений. – М., 1980. – С.38-45
17.    Ушакова Т. Н., Латынов, В. В., Павлова, А. А., Павлова, Н. Д. Ведение политических дискуссий: Психологический анализ конфликтных выступлений. - М., 1995. – 241 с.
18.    Ушакова Т.Н. Мова: витоки і принципи розвитку . - М., 2004. – 287 с.
19.    Уэллс У., Бернет Дж.., Мориати С. Реклама: принципы и практика/Пер. с англ. Л.Ф. Никулына. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2001. – 415с.
20.    Федин К.А. Собрание починений . – М., 1993. – Т.9. – 351 с.
21.    Хэар Р. М. Дескрипция и оценка // Лингвистическая прагматика / Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1985. – 258 с.
22.    Шейгал Е.І. Соціолонгвістичний політичний дискурс . – Волгоград, 2000. – 431 c.