Лексико-семантичне поле з домінантою Жінка в сучасній англійській мові

Зміст
ВСТУП…………………………………………………………………………....…3
РОЗДІЛ І СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ МОВИ…………………….....................6
1.1. Польова модель мовної системи……………………………………............6
1.2. Структура та значення лексико-семантичних полів……………..............11
1.3. Жінка в суспільстві: гендерна проблематика……………………….........15
1.4. Національно-культурна особливості концепту «жінка» як вираження англійської та української ментальності………….....................................21
РОЗДІЛ ІІ СЛОВА, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ПОНЯТТЯ ЖІНКА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ……………………………….................................................27
2.1. Визначення семантичних підгруп слів концепту «жінка» в англійській мові………………………………………………………………………………...….27
2.2 Шляхи поповнення складу тематичної групи «жінка» в англійській мові................................................................................................................................29
2.3.Культурно-національна денотація та конотація концепту «жінка………...31
2.4. Приклади вживання лексичних одиниць на позначення жінки у сучасній англомовній пресі…………………………………………………………................46
Висновки……………………………………………….……………….50
Список використаних джерел…………………………………………....………54
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Альчук А. Жінка і візуальні знаки. — М.: Наука, 2000.- 421с.
2. Амосова Н.Н. Основи англійської фразеології // Іноземна мовна школа.- 1969.- № 3.- С.5-9.
3. Апресян Т.Я., Апресян Ю.Д. Про вивчення смислових зв'язків слів//Іноземна мовна школа.- 1970.- № 2.-  С. 32-56.
4. Арнольд І. В. Стилістика сучасної англійської мови . — М.: Наука, 1990. – 241 с.
5. Артемова А.В. Емотивно-оціночне об'єктивування концепту жінка в семантиці ФЕ: Автореф. дис. канд. філолог. наук:   12.10.2000 / Національний пед. ун-т м. П'ятигорська. – П'ятигорськ, 2000. – 19с.
6. Арсентьєва Е.Ф. Порівняльний аналіз одиниць фразеологізмів. – Казань: вид-во Казанського університету, 1989.- 126 с.
7. Ничипоровіч Т.Г. Афоризми.  – М.: Наука, 1998.- 428 с.
8. Барлі Н. Структурний підхід до прислів'я і максими. Пареміологічне дослідження. – М.: Наука, 1984. – 320 с.
9. Бахлітьєва І.А. Тематична група слів, що позначають поняття    «жінка» в англійській мові: Автореф. дис. канд.. філолог. наук: 14.06.2003/ Національний пед. Ун-т. м Воронежа. - Воронеж, 03. – 24 с.
10.Белік Е.В. Лінгвокультурологічні особливості лексики і фразеології сучасної англійської мови (на матеріалі лінгвокультурологічного поля «чоловік і жінка»: Автореф. дис. канд. філолог. наук: 14.04.2003/ Московський національний ун-т. – М., 03. – 19 с.   
11.Васильєв Л.М. Теорія семантичних полів//Питання мовознавства. - 1971.- №5. - С.104.
12.Вержбіцкая А.  Мова. Культура. Пізнання. – М.: Росіяни словарт, 1996. – 416 с.
13.Вержбіцкая А. Розуміння культур через  ключові слова. – М.: Наука, 2001. – 211 с.
14.Вольф Е.М. Функціональна семантика оцінки. – М.: Наука, 1985.- 228 с.
15.Гальперін І. Р. Нариси по стилістиці англійської мови. — М.: Наука, 1958. – 115 с.
16.Гузєєва К.А. Лексична, категоріальна і функціональна семантика. – М.: Наука, 1990. – 238 с.
17.Долгих Н.Г. Теорія семантичного поля на сучасному етапі розвитку семасіології. // Філологічні науки. – 1973. - №1. – С. 26-35.
18.Звегінцев В.А. Семасіологія. — М.: Наука, 1960. – 288 с.
19.Ільїн Д.Н. Процеси позитивації / негативації лексичного значення: Автореф. дис. канд..філолог. наук: 24.08.05/ Національний ун-т м. Ростов-на-Дону. - Ростов-на-Дону, 2005. – 15 с.
20.Карасик В.В., Слишкін Г.Г. Лінгвокультурний концепт як одиниця дослідження // Методологічні проблеми когнітивної лінгвістики. – 2001. -№ 6.- С. 75-80.
21.Киріліна В.В. Гендерні дослідження в зарубіжній і російській лінгвістиці. (Філософський і методологічний аспекти) // Суспільні науки і сучасність. – 2000. - №4. - С. 121 - 139.
22.Киріліна А.В. Гендер: лінгвістичні аспекти. — М.: Наука, 1999. – 98 с.
23.Киріліна А.В. Категорія gender в мовознавстві // Жінка в Російському суспільстві. – 1997. - № 2. – С. 15 – 20.
24.Колосова О.А. Когнітивні підстави мовних категорій: Автореф. дис. канд. філолог. наук: 15.10.1996/ Московський національний ун-т. – М., 1996. – 19 с.
 25.Кронгауз М.А Семантика    . – М.: Наука, 2001. – 114 с.
26.Кузнецов А.М. Структурно-семантичні параметри в лексиці. —  М.: Наука, 1989. – 186 с.
27. Ластівчина І., Нагірна Н. Образ жінки в свідомості  носія англійської мови. – Новгород: Слово, 2003. – 76 с.
28.Медникова Е.М. Значення слова і методи його опису. — М.:Наука, 1974. – 112 с.
29.Никітін М.В. Лексичне значення слова. — М.: Наука, 1988. – 59 с.
30.Никітін М.В. Лінгвістична семантика. — Санкт-Петербург: Книга, 1996. – 274 с.
31.Никітін М.В. Основи лінгвістичної  теорії значення — Санкт-   Петербург: Книга, 1988. – 316 с.
32. Нікольськая В.А. Англійська пареміологія з точки зору гендерної теорії // матеріали 3 - ї Міжнародної конференції «Гендер: мова, культура, комунікація».- Частина ІІ. - Москва. – 2002. – С.189 – 192.
33.Новіков Л.А. Семантика російської мови. – М.: Вища школа, 1982. -  340 с.
34. Ващук Р.Л.  Польові структури в системі мови. – Вороніж: Слово, 1989. -  310 с.
35. Сергєєва М.В. Гендерні ассиметрії і стереотипи в ілюстративних контекстах словників // матеріали  3 - ї Міжнародної конференції «Гендер: мова, культура, комунікація».- Частина І. – Москва. – 2002. – С.45 – 47.
36. Стєпанов Ю., Константи С. Словник російської культури.- М.: Наука, 2001. - 420с.
37. Телія В.Н. Першочергові завдання і методологічні проблеми дослідження складу фразеологізму мови в контексті культури // Фразеологія в контексті культури. – 1999. - №8. – С. 13-24.
38.Уфімцева А.А Лексичне значення слова. — М.: Наука, 1979. – 151 с.
39.Хлебников І.Б. Лексична і синтаксична семантика. — М.: Наука, 1999. – 283 с.
40.Чумак І.І. Лексико-семантичне поле кольору в мові поезії І.А. Буніна: склад і структура, функціонування: Автореф. дис. канд. філолог. наук: 10.02.1996 / Національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1996. – 24 с.
41. Шмельов Д.Н. Проблеми семантичного аналізу лексики. – М.: Наука, 1973. – 186 с.
42. Щур Г.С. Теорія поля в лінгвістиці. — М.: Наука, 1974. – 120 с.СЛОВНИКИ, ЕНЦИКЛОПЕДІЇ І ДОВІДНИКИ:
43.Лінгвістичний енциклопедичний словник. — М.: Наука, 1990.
44. Велика енциклопедія афоризмів: закони життя від великих. – М.: Ріпол Класик, 2005.
45.Allen’s Synonyms and Antonyms, 1949
46. Collin’s New  English Dictionary, 1956
47. Dictionary of Current English, 1990
48. Longman  Dictionary of Contemporary  English, 2001
49. Roget’s New Millennium Thesaurus, 2005
50. Webster’s New World  Dictionary, 1990