.

Власний капітал банку

34 сторінки, курсова роботаВИСНОВКИ

Банківська система – одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Здійснення банками ефективних дій – це основний важіль відтворення економіки країни. Банківська система відображає соціально-економічні принципи, механізми товарно-грошових відносин та соціально-політичний розвиток держави.
Багатофункціональне призначення капіталу банківської установи проявляється в неоднорідності його складу. Складовими власного капіталу банку є: балансовий капітал (брутто-капітал) та регулятивний капітал (нетто-капітал). Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які беруть банки на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків. Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу.
На сучасному етапі розвитку банківської системи особлива увага приділяється питанням нарощення банківського капіталу внаслідок поліпшення його якісних характеристик (встановлено жорсткіші вимоги щодо включення до регулятивного капіталу переоцінки основних засобів, при розрахунку суми регулятивного капіталу виключено нараховані, але не отримані доходи, встановлено вимогу щодо зменшення обсягу регулятивного капіталу на суму кредитів, які надані інсайдерам на пільгових умовах). Проблема нарощування банківського капіталу залишається однією з першочергових, які потребують негайного вирішення. Складність проблеми полягає в тому, що на сучасному етапі банки не володіють єдиною науково обґрунтованою методикою оцінки величини власного капіталу, його структури, джерел формування, що складає труднощі у визначенні оптимальної величини та структури власного банківського капіталу, найкращих способів його утворення в рамках кожної окремо взятої банківської установи, з тим, щоб ця величина максимально оптимізувала прибутки комерційного банку.
У банківській практиці існує декілька способів визначення вартості власного капіталу банку: метод балансової вартості, метод ринкової вартості, метод регулюючих бухгалтерських процедур. Усі ці методи мають як позитивні, так і негативні сторони. Порядок визначення та склад власного капіталу різняться залежно від крани. Однак економічно розвинутими країнами було укладено Базельську угоду, метою якої є захист вкладників та кредиторів, а також забезпечення фінансової стійкості та прозорості банківських систем. Зазначеною угодою визначено єдині основні підходи щодо визначення складу та порядку розрахунку власного капіталу банківських установ країн, які підписали угоду. Україна використовує основні положення Базельської угоди. Зокрема, Національний банк України при розрахунку достатності власного капіталу комерційних банків додержується положень цієї угоди.
Щодо оцінки власного капіталу АКБ «Правекс-Банк», який був об’єктом даного дослідження, то проаналізувавши структуру капіталу даного банку за 2005-2007 рр., можна відзначити, що загалом структура капіталу банку є раціональною. Найбільшу питому вагу в структурі власного капіталу (більше 50 %) займає статутний капітал, який  станом на 31.12.2007 року становив 371 499 тис. грн., що на 116,62 % більше у порівнянні з даними станом на 31.12.2006 року. Рівень капіталу в структурі загальних пасивів є нормативно допустимим і свідчить про ділову активність Банку щодо залучення ресурсів та розвитку клієнтської бази.
У 2006 році порівняно з 2005 роком загальний обсяг власного капіталу збільшився на 188 058 тис. грн. (або на 111,54 %), а у 2007 році порівняно з 2006 роком на 345 826 тис. грн. (96,96 %)  що є позитивним явищем.
Обираючи банк, якому можна довірити свої гроші, слід звернути увагу на розмір регулятивного капіталу та адекватність регулятивного капіталу, які, по суті, є критеріями надійності та платоспроможності банку. Регулятивний капітал становить свого роду «подушку безпеки», оскільки це саме та частина капіталу банку, яку він може використовувати для покриття непередбачуваних витрат. Адекватність регулятивного капіталу відображає спроможність банку своєчасно та в повному обсязі розраховуватися з клієнтами за свої борги. Чим вище значення цього показника, тим надійнішим є банк для споживача.
Оцінюючи структуру регулятивного капіталу та зміни, які в ній відбулися за досліджуваний період, можна визначити її стабільність. Аналіз власних коштів банку показав, що станом на 31.12.2005 року регулятивний капітал банку становив 145 101 тис. грн.,  станом на 31.12.2006 – 309 581 тис. грн., станом на 31.12.2007 – 655 994 тис. грн. Найбільшу питому вагу в структурі регулятивного капіталу займає основний капітал, який станом на 31.12.2005 року становив 114 691 тис. грн., на 31.12.2006 179 306 тис. грн., станом на 31.12.2007 року - 375 266 тис. грн. Основним джерелом його формування у 2005 році (95,00 %) був статутний капітал в розмірі 108 960 тис. грн., у 2006 році (95,65 %) – 171 499 тис. грн., а в 2007 році – в розмірі 371 499 тис. грн. (99,0 %).
Додатковий капітал станом на 31.12.2005 року складав 30 389 тис. грн. Станом на 31.12.2006 року його величина становила 130 411 тис. грн.; основним джерелом його формування був субординований борг у розмірі 71 205 тис. грн. Відвернення по операціях, що здійснені з інсайдерами, склали 136 тис. грн. Додатковий капітал станом на 31.12.2007 року складав 280 821 тис. грн., основними джерелами його формування були: результат переоцінки основних засобів у розмірі 95 332 тис. грн., та субординований борг - 71 205 тис. грн. Відвернення по операціях, що здійснені з інсайдерами, склали 93 тис. грн.  Оцінка джерел формування власного капіталу АКБ «Правекс-Банк» протягом 2005-2007 рр. заслуговує на позитивну оцінку.
Достатність капіталу – здатність банку захистити кредиторів та вкладників від непередбачених збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.
Аналіз показників достатності капіталу показав, що протягом досліджуваного періоду спостерігається збільшення фактичних значень за всіма нормативами капіталу, встановленими НБУ. Зокрема, величина регулятивного капіталу (Н1) відповідає встановленим мінімальним вимогам і її щорічне збільшення становить 113,4 % у 2006 році порівняно з попереднім та 111,9 % у 2007 році порівняно з 2006 роком. Такий показник, як коефіцієнт платоспроможності (норматив адекватності регулятивного капіталу Н2) протягом 2005-2007 рр. мав тенденцію до постійного збільшення (на 3,78 % у 2006 році порівняно з 2005 роком та на 3,79 % у 2007 році порівняно з 2006 роком, а темп приросту даного нормативного показника становив 22,5 % та 18,41 % відповідно), що означає досить високий наявний рівень захисту кредиторів та вкладників від непередбачених збитків, яких банк може зазнати у процесі діяльності.
Значення показника адекватності основного капіталу банку у 2005-2007 рр. відповідав встановленим нормативним значенням, що свідчить про спроможність АКБ «Правекс-Банк» захистити кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.
Для додаткової оцінки достатності капіталу АКБ «Правекс-Банк» за 2005-2007 рр. було використано деякі показники, після проведення аналізу яких, можна зробити висновок про те, що даний банк належить до  добре капіталізованих банків, а усі вищезгадані показники заслуговують на позитивну оцінку.
    Неабияка роль в діяльності комерційного банку належить управлянню банківським капіталом. Головна мета даного процесу полягає в залученні та підтримці достатнього обсягу капіталу для розширення діяльності й створення захисту від ризиків. У банківській практиці використовуються два методи управління капіталом: метод внутрішніх джерел поповнення капіталу та метод зовнішніх джерел поповнення капіталу. Вибір того чи іншого методу поповнення власного капіталу банку залежить від багатьох факторів (політики банку, макроекономічної ситуації країни тощо). Напрямком управління капіталізацією банку повинно бути формування власного капіталу за рахунок оптимального поєднання «реальних» джерел, - як зовнішніх, так і внутрішніх.
Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що АКБ «Правекс-Банк» стабільно та динамічно розвивається і в майбутньому має всі перспективи і надалі залишатися одним з провідних вітчизняних комерційних банків.
Стратегічне бачення перспектив, полягає в тому, що АКБ «Правекс-Банк» прагне:
-    бути надійним, системним, стабільно прибутковим універсальним банком шляхом створення гнучкої, адекватної до змін навколишнього середовища системи керування АКБ «Правекс-Банк»;
-    не тільки підтвердити статус «великого банку» по розмірах активів, але й підвищити свій рейтинг у рамках другого десятка банків;
-    бути орієнтованим на надання пакета традиційних й інноваційних послуг у роздрібних сегментах фінансового ринку, які відповідають міжнародним банківським стандартам і повністю забезпечують запити клієнтів у фінансових інструментах;
-    направляти діяльність всіх співробітників на залучення, а також якісне й швидке обслуговування клієнтів;
-    впроваджувати новітні банківські технології й стандарти обслуговування;
-    розвивати співробітництво з міжнародними банківськими й фінансовими інститутами в сфері залучення довгострокових кредитних ресурсів;
-    активне нарощування капіталізації АКБ «Правекс-Банк» з метою дотримання
обов'язкових нормативів НБУ й поліпшення позиції в рейтингу НБУ по капіталізації банків.