.

Особливості переживання страху у дітей молодшого шкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СТРАХ, ЯК БАЗОВА ЕМОЦІЯ 6
1.1 Підходи до визначення страху 6
1.2 Дослідження походження страху 11
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СТРАХІВ У МОЛОШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 16
2.1 Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку 16
2.2 Характеристика страхів у дітей молодшого шкільного віку 21
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ПРИКЛАДІ ЗОШ І-ІІІ СТ. ШКОЛИ №2
М. ОСТРОГ 25
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
ДОДАТКИ 36
 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Diagnostik in der Psychotherapie..- Austria: Springer, 2000. - 504 s.
2.    Principles of Psychology Today/G.H.Bower, R.R.Bootzin, R.B.Zajong, E.Hall.- New York: Random House, 1987. – 613 p.
3.    Psychologie. Padagogik. - Bern: Peter Lang, 2006. – 430 р.
4.    Абрамова, Галина Сергеевна Возрастная психология: Учебное пособие для студ. вузов. - М.: Академия, 1997. – 704 с.
5.    Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М., 1980. – 312 c.
6.    Андрущенко В.П., Волович В.І., Горлач М.І., Кремень В.Г. та інші. Соціологія. – Київ-Харків, 1998. – 316 с.
7.    Венгер А.Л., Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. Часть 1. – М., Генезис, 2001. – 160 с.
8.    Волкова Н. П. Педагогіка Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 616 c.
9.    Дакуліна О., Корміліцина Л. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 1999. – С. 55
10.    Дилео Дж. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. – М. Апрель Пресс, 2002 –272 с.
11.    Заброцький М. М. Педагогічна психологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 100 с.
12.    Застосування малюнкових проективних методик у психодіагностиці страхів дітей дошкільного віку / Р.П. Ляшко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2003. – N 11. – С. 35-42.
13.    Захаров А. И. Как помочь ребенку преодолеть страх. – М., 1986. – 212 с.
14.    Захаров А.И. Дневные и ночные страхи детей. – СПб.: Издательство «Союз», 2004. – 189 с.
15.    Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб., 2002. – 312 с.
16.    Карсон Р., Дж. Батчер, Минека С. Анормальная психология. – СПб., 2004. – 450 с.
17.    Кравченко А.И. Социология. Учебник для вузов. – К.: Академический проект, 2001. – 345 с.
18.    Кэррол Э. Изард. Психология эмоций. – СПб., 2008. – 318 с.
19.    Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М.: Политиздат, 1975. – 215 с.
20.    Лозниця В. С. Основи психології та педагогіки: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 288 с.
21.    Мамонтов С. Страх: практика преодоления. – СПб., 2002. – 232 с.
22.    Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М.: Просвещение, 1983. – 96 с.
23.    Ньюкомб Н. Развитие личности ребёнка. – СПб., 2002. – 298 с.
24.    Основи психології / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 1996. – 632 с.
25.    Остер Дж., Гоулд. П. Рисунок в психотерапии. – М., 2001. – 184 с.
26.    Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості. Методики вивчення основних рис адаптованої інноваційної особистості. – Дніпропетровськ, 2005. – 189 с.
27.    Піча В. М. Соціологія сім'ї. Матеріали до лекції з курсу “Соціологія”. – Львів, 1999. – 180 с.
28.    Прищепа Т. Страхи дітей // Психолог. – №9. – 2007
29.    Психологический словарь/ под ред. Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. – Москва «АСТ-Астрель», 2006
30.    Фридман Л.М. Психология детей и подростков. – М., 2004. – 247 с.
31.    Щербатых Ю. Психология страха. – М.: Эскмо-пресс, 2001. – 239 с.