.

Вікові особливості мотивації вступу до шлюбу


Зміст
Вступ 3
Розділ І. Поняття мотивації особистості 6
Розділ ІІ Вікові особливості мотивації вступу до шлюбу 12
Розділ ІІІ. Поняття інституту сім’ї, мотивація та стійкість шлюбів 18
Висновки 24
Список використаних джерел 26
 

 

 


Отже, провівши дане дослідження, ми можемо зробити наступні висновки:
Вирішальне значення в рішенні проблеми відводиться мотиву. Якщо звести мотив до предмету, то мотив перестає виконувати функцію співвідношення мотиву й діяльності. Інтенціональна спрямованість діяльності визначається не предметом потреби, а предметом діяльності. Те, на що спрямована діяльність, не виступає предметом відповідної потреби. Це характерно для складних форм діяльності.
В той же час, спрямованість діяльності детермінована цілісною ситуацією її протікання. Відповідно до теорії діяльності, на основі факту впливу ситуації на суб’єкта, який спонукається до діяльності потребами, виникає цілісний стан смислового ставлення, який покладено в основу кожної його діяльності. В феномені смислового ставлення відображені всі необхідні внутрішні та зовнішні умови активності, тому діяльність, яка розгортається на смисловій основі має доцільний характер.
Смислові ставлення виступають як психологічний механізм регуляції діяльності та забезпечують єдність та впорядкованість структурного складу діяльності та її спрямованості. Отже, смислові ставлення виступають системоутворюючим фактором мотивації особистості. Формування особистісних якостей та її буття забезпечує активна, самостійна реалізація ставлень.
Зазначимо, що шлюб, з погляду соціального відтворення суспільства і його моральної чистоти, це самий геніальний винахід людства. За християнської моралі справжня любов починається тільки в шлюбі, де індивід повністю розкутий і довірився іншому.
Сім’я – невід’ємний осередок суспільства, і неможливо зменшити його значення. Жодна нація, жодне цивілізоване суспільство не обходилося без сім’ї. Недалеке майбутнє суспільства також не мислиться без сім’ї. Для кожної людини сім’я – початок початку. Поняття щастя майже кожна людина пов’язує, насамперед, із сім’єю: щасливий той, хто щасливий у своєму домі. Сім’я – це й результат, і ще більшою мірою – творець цивілізації. Сім’я – найважливіше джерело соціального та економічного розвитку суспільства. Вона виробляє головне громадське багатство людини.
Для забезпечення якісного зростання працівника і підростаючого покоління повинні бути створені відповідні життєві умови та матеріальні кошти, включаючи в себе рівень освіти і культури, житлові умови, якість харчування, охорони здоров’я, сфери послуг, можливості відпочинку, зняття нервової напруги.
Також, для більш глибокого розуміння мотивації готовності і вступу до шлюбу людей різних категорії ми провели анкетування. Було опитано 120 чоловік з різних вікових категорій, по 20 з кожної. Середньоарифметичні значення відповідей осіб у кожній категорії були занесені до таблиці результатів в якості думки даної вікової групи. Гендерні особливості опитування не враховувалися.


 
Список використаних джерел

1.    Андрущенко В.П., Волович В.І., Горлач М.І., Кремень В.Г. та інші. Соціологія. – Київ-Харків, 1998. – 316 с.
2.    Антонов А. И., Борисов А. А. Кризис семьи и пути его преодоления. - М., 2000. – 289 с.
3.    Вилюнас В.К. Эмоции и ситуативное развитие мотивации. - Тезисы докладов конференции “Развитие эргономики в системе дизайна”. - Боржоми, 1979. - С. 243-244.
4.    Дорно П. В. Современный брак: проблемы и гармонии. - М., 2000. – 210 с.
5.    Забродин Ю.М., Сосновский Б.А. Мотивационно-смысловые связи в структуре направленности человека. - Вопросы психологии, 1989, - №6. - С. 100-108.
6.    Кравченко А.И. Социология. Учебник для вузов. – К.: Академический проект, 2001. – 345 с.
7.    Лавриненко В.Н. Социология. – М., 2001. – 320 с.
8.    Леонтьев А.А. Единицы и уровни деятельности. - Вестник МГУ, серия №14 Психология, 1978. - №2. - С.3-13.
9.    Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М.: Политиздат, 1975. – 215 с.
10.    Леонтьев В.Г., Банков С.А. Мотив как интегральный побудитель и регулятор деятельности. - В кн.: Мотивация учебной деятельности. - Новосибирск, 1983. - С. 40-48.
11.    Леонтьєв Д.А. Структурная организация смысловой сферы личности. - Дис. на соиск. уч. ст. канд. психол. наук. - М.: 1988. – 278 с.
12.    Мацковский М. С. Современная семья. - М., 2001. – 178 с.
13.    Патяева Е.Ю. Ситуативное развитие и уровни мотивации. - Вестник МГУ, серия №14 Психология, 1983. - №4.- С .23-33.
14.    Піча В. М. Соціологія сім'ї. Матеріали до лекції з курсу “Соціологія”. – Львів, 1999. – 180 с.
15.    Піча В.М. Соціологія. Матеріали до лекційного курсу. – К.: Заповіт, 1996. – 159 с.
16.    Смирнов С.Д. Психологическая теория деятельности и концепция Н.А. Бернштейна. - Вестник МГУ, серия №14Психология, 1978. - №2.-С.14-25.
17.    Сосновский Б.А. Мотивационно-смысловые образования в психологической структуре направленности личности. - Дис. на соиск. уч. ст. доктора психол. наук. - М.:1992. – 314 с.
18.    Соціологія / за ред. Андрущенка В.П., Горлача М. І. – К., 2002. – 259 с.
19.    Хромишенко Г.С. Сім’я – держава в державі. – К., 1996. – 185 с.
Шорохова Е.В. Психологический аспект проблемы личности. - В кн.: Теоретические проблемы психологии личности. - М.:1974.- С.3-33.