.

Право Стародавньої Греції

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ 6
РОЗДІЛ 2. ДЖЕРЕЛА ПРАВА СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ  6
РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО ПРАВА 17
3.1. Розвиток і характеристика конституційного права 17
3.2. Розвиток і характеристика цивільного і цивільно-процесуального права  20
3.3. Розвиток і характеристика кримінального і кримінально-процесуального права  24
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Всеобщая история государства и права // Под ред. Батыра К.И. - М., 2005. – 510 с.
2.    Галанзы П.Н. История государства и права зарубежных стран//П.Н. – М.: Госюриздат, 1963. – 378 с.
3.    Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988. – 342 с.
4.    Жидков О.А. История государства й права зарубежних стран// О.А. Жидков. – М., 1988. – 481 с.
5.    Исаева В.И. Античная демократия – феномен европейской цивилизации // В.И. Исаева Историко-культурные основы европейской цивилизации. - М., 1992. – 115 с.
6.    Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник/Під загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Джужи О.М. – К., 2000. – 352 с.
7.    Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах: довідник з історії та культури Стародавньої Греції і Риму//І.А. Лісовий. – Л.: Вища школа, 1983.
8.    Пивовар С., Слюсаренко А., Стельмах С. Всесвітня історія. – Київ: Академія, 1998. – с. 258
9.    Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник - М.: Юридическая литература, 1993. – 356 с.
10.    Ржешевский О.А. Уроки історії// О.А. Ржешевский. –  М., 1990. – с. 156
11.    Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків: Консул, 2001. – 656 с.
12.    Стельмах С., Пивовар С. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Запитання і відповіді. – К.: FEMINA, 1996. – 291 с.
13.    Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. – Т.: Карт-бланш, 2002. – 247с.
14.    Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн//Б.Й. Тищик. – Л. ЛДУ, 1996. – 418 с.
15.    Український Радянський Енциклопедичний Словник. В трьох томах. Видання друге. – К.,1987.
16.    Федорів Г. К. Історія держави і права зарубіжних країн// Г. К.  Федорів. – К.: Вища школа, 1994. – 387 с.
17.    Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник// Г. К. Федоров. – К.: Вища школа, 1994. – 419 с.
18.    Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса// Э.Д. Фролов. – Л.: ЛГУ, 1988.
19.    Хрестоматия по истории Древней Греции. – М., 1964. – 490 с.
20.    Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений. - М.: И.П.П. "Отечество", 1993.- 525 с.
21.    Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2000. – 298 с.
22.    Черниловский З.М. Всеобщая история государства й права. – М.: Юристъ, 2001. – 435 с.
23.    Черниловский З.М. Хрестоматия по истории государства й права зарубежных стран. // З.М. Черниловский. – М.: Юрид. лит., 1984. – 760 с.
24.    Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів// О.О.Шевченко. – К.: Вентурі, 1997. – 489 с.
25.    Шевченко О.О. Хрестоматія по історії держави і права зарубіжних країн// О.О.Шевченко. – К.: Вентурі, 1994. – 579 с.