.

Міста князів Острозьких на Волинському Поліссі


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ВОЛОДІННЯ КНЯЗІВ ОСТРОЗЬКИХ ЗА ІНВЕНТАРЕМ 1615 РОКУ 5
1.1 Інвентар 1615 року та особливості його укладання 5
1.2 Міста князів Острозьких, описані в інвентарі 1615 року 7
РОЗДІЛ 2 МІСТА КНЯЗІВ ОСТРОЗЬКИХ ЗА ІНВЕНТАРЕМ 1620 РОКУ 18
2.1 Острозький інвентар 1620 року як унікальне економіко-географічне краєзнавче джерело 18
2.2 Міста-володіння князів Острозьких та їх населення 21
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Акт поділу володінь між княгинею Беатою з Костельця і княжною Гальшкою Острозькою 1542 року як джерело з соціально-економічної історії Острозької волості // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць. Архів і Особа. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С. 102-123.
2.    Атаманенко В.Б. Волинські інвентарі другої половини XVI ст. як історичне джерело // Наукові записки. - Острог, 1998 - Т. 1. - С. 16-27.
3.    Атаманенко В.Б. Джерела вивчення демографії Волині XVI -першої половини XVII ст. // Український історик. - Нью-Йорк; Київ; Львів; Острог; Торонто; Париж, 2004. - С. 187-201.
4.    Атаманенко В.Б. Південноволинські маєтності Януша Острозького першої чверті XVII ст. // Наукові записки. - Вип. 1. - Острог, 2000. - С. 13-26.
5.    Атаманенко В.Б. Характеристика та шляхи підвищення інформативності волинських інвентарів другої половини XVI ст. // Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. -Дніпропетровськ, 1995. - С. 42-55.
6.    Байдич О.В. Гринюк Я.К. Кузьмин. Літопис історії. -Хмельницький, 2001. - С. 640.
7.    Баранович А.И. Магнатское хозяйство на юге Волыни в XVIII в. - Москва, 1955. - С. 7.
8.    Баранович А.И. Население предстепной Украины в XVI в. // Исторические записки. - Москва, 1950. - Т. 32. - С. 198-232.
9.    Баранович А.И. Новый город Западной Украины XVI в. (Основание Старокостянтинова) // Ученые записки института славяноведения. - Т. 3 - Москва, 1951. - С. 236-263.
10.    Баранович О. З історії заселення Південної Волині // Записки історико-філологічного відділу. - Книга VI. - Київ, 1925. - С. 10-19.
11.    Баранович О. И. Украина накануне освободительной войны середины XVII в. - М., 1959. - С. 24-25.
12.    Берковський В. Інвентарі Подільських та Степанських маєтностей князя Януша Острозького від 1614 - 1615 рр. // Острог на порозі 900-річчя. - Острог, 1998 - С. 17-20.
13.    Бойко I. Селянство в Україні другої половини XVI першої половини XVII ст. - К., 1963. - 330 с.
14.    Боротьба за Остріг: князь Острозький проти острозького старости // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 99-120.
15.    Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року) / Переклад, передмова, упорядкування, науково-довідковий апарат І. О. Ворончук. - Київ-Старокостянтинів, 2001. – 416 с.
16.    Ворончук І. Місто Любартів (за інвентарем маєтності князів Острозьких 1620 р.) // Житомирщина на зламі тисячоліть: Науковий збірник «Велика Волинь». - Т. 21 / Відп. редактор М. Ю. Костриця. - Житомир: М. А. К., 2000. - С. 95-97; Її ж.
17.    Ворончук І. Роль князів Острозьких у розбудові волинських міст (на матеріалах інвентарю 1620 р.) // Старокостянтинів і край в просторі часу: Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Велика Волинь». - Хмельницький-Старокостянтинів-Самчики, 1997. - С. 46-58;
18.    Ворончук І. Середньовічний Острополь (за інвентарем володінь князів Острозьких 1620 р.) // Острогіана в Україні і Європі: Матеріали міжнародного наукового симпозіуму: «Велика Волинь». - Т. 23. - Старокостянтинів, 2001. - С. 246- 257.
19.    Дітеріхс М.К. (1874-1937) – автор нарису з історії Острозького князівства // Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог-Нью-Йорк, 1999. – С. 519-524.
20.    До питання про взаємини між родами князів Острозьких і Заславських // Острозька Академія. Студентські наукові записки. – Острог, 2000. – Т. 1. – С. 67-70.
21.    До питання про родовід князя Федора Даниловича Острозького // Літературознавчі та історичні студії. Матеріали конференції. – Львів, 2002. – С. 195-200.
22.    З джерел до історії торгових зв’язків міста Острога // Острозька Академія. Студентські наукові записки. – Острог, 2001. – Т. 2. – С. 176-184.
23.    Заяць А. Класифікація та термінологія міських поселень Волині XVI - першої половини XVII ст. у світлі джерел // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. - Луцьк, 2003. - Ч.1. - С. 22-23.
24.    Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI - першій половині XVII століття. - Львів, 2003. - 205 с.
25.    Ковальський Н.П. Акт 1603 года раздела владений князей Острожских как исторический источник // Вопросы отечественной историографии и источниковедения. - Вип. 2. - Днепропетровск, 1975. -С. 113-137.
26.    Ковальський Н.П. Источники по социально-економической истории Украины. - Днепропетровск, 1982. - 89 с.Крикун М.Г. Документи ЦДIА УРСР у м. Києві як джерело до вивчення міграції населення на Україні у першій половині XVII ст. // Архіви України. -Київ, 1985. - № 5 (193). - С. 49-57.
27.    Компан О.С. Міста України в другій половині XVll ст. - Київ, 1963. - 287 с.
28.    Костриця М. Острозький інвентар 1620 року як унікальне економіко-географічне краєзнавче джерело // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. - Випуск 2 (4). - С.73-75.
29.    Крикун М. Документальные источники по истории населения Правобережной Украины кануна и периода Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. // Проблемы историографии и источниковедения истории СССР. - Днепропетровск: ДГУ, 1979. - С.126-137.
30.    Наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України у Львові. Відділ рукописів. - Ф. 91. - Од. зб. 39/1-1. - Арк. 167.
31.    Описи Острожчини другої половини XVI - першої половини XVII століття / Упоряд. В. Атаманенко. - Київ; Острог; Нью Йорк, 2004. - 383 с.
32.    Острожчина у фонді Волинського церковно-археологічного товариства // Наукові записки НаУКМА. Спеціальний випуск. – К., 1999. – Частина 1. – С. 135-143.
33.    Сас П.М. Феодальные города Украины в конце XV - 60-х годах XVI в. - Київ, 1989. - 231 с.
34.    Швидько А. Социально-экономическое развитие городов Украины в XVI-XVIII вв. - Днепропетровск: ДГУ, 1979. - 100 с.