.

Історичний розвиток автономної республіки Крим


ЗМІСТ
     ВСТУП………………………………………………………………………………..3
     РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АВТОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ. ОРГАНИ ВЛАДИ АВТОНОМІЇ……………………………………………………6
     1.1. Історичний процес становлення та розвитку АРК                                       6
     1.2. Особливості статусу органів влади АРК…………………………...………9
     РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ……………………………………………12
     2.1. Склад і структура ВР АРК...……………………………………………….12
     2.2. Порядок формування ВР АРК …………………………………………….14
     2.3. Компетенція та форми діяльності ВР АРК…………………………..…...16
     РОЗДІЛ 3 ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ. СТАТУС МІСТА СЕВАСТОПОЛЬ ……………………………………...23
     3.1. Рада Міністрів як орган виконавчої влади АРК………………………….23
     3.2. Особливості конституційно-правового статусу міста Севастополя…….28
     ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..31
     СПИСОК ВИКОРИСТЕНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….33ВИСНОВКИ
     В даній роботі було розглянуто основні положення становлення, розвитку Автономної Республіки Крим та структуру формування її органів влади, компетенцію взаємозв’язок як між собою так і між органами влади України взагалі.
     Зміст автономії Криму визначено у статтях 134-139 Конституції України, якими встановлено повноваження Автономної Республіки Крим, а також її відповідних органів. Основні державні ознаки Криму зводяться до такого: 1) Крим є державним утворенням – республікою; 2) він має Конституцію; 3) як регіональна діє система державних органів Автономної Республіки Крим на чолі з Верховною Радою і Радою міністрів; 4) державні органи Автономної Республіки Крим, насамперед Верховна Рада та Рада міністрів, видають у межах своїх повноважень відповідні правові акти, які складають регіональну систему правових актів Автономної Республіки Крим. Водночас Крим має конституційний статус автономної республіки, що в цілому дістає вияв у низці суттєвих обмежень, які пов’язані саме з цим статусом. До таких обмежень належать: 1) межі повноважень Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України; 2) Конституцію Автономної Республіки Крим затверджує Верховна Рада України; 3) нормативно-правові акти найвищих органів державної влади Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України і приймаються відповідно до Конституції України та актів її найвищих органів державної влади (закони, акти, Президента України і Кабінету Міністрів України) та на їх виконання; 4) повноваження та порядок формування і діяльності найвищих органів державної влади Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією і законами України, а також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції; 5) суди Автономної Республіки Крим належать до єдиної системи судів України; 6) Конституція України визначає ті питання, нормативно-правове регулювання яких має право здійснювати Автономна Республіка Крим; 7) Конституція України визначає питання, які належать до відання Автономної Республіки Крим. Цей перелік свідчить про досить широкі повноваження Автономної Республіки Крим. Крім того, Конституція України (ст. 138) встановлює, що „законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані також інші повноваження”, які доцільно буде надати їй з тих чи інших міркувань. Треба взяти до уваги й те, що згідно зі ст. 137 Конституції України Президент України може зупиняти дію нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо вони не відповідають Конституції та законам України. У такому разі Президент повинен водночас звернутися до Конституційного Суду України з метою визначення конституційності актів, які були ним зупинені. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України. Зміст автономії Криму визначено у статтях 134—139 Конституції України, якими встановлено повноваження Автономної Республіки Крим, а також її відповідних органів.
     Крім всього вище зазнаного на території Кримського півострова знаходиться місто Севастополь, яке має особливе значення відповідно до Конституції України ст.140 “особливості здійснення місцевого самоврядування в містах
Києві та Севастополі визначаються окремими законами України”. Крім того в законах зазначається, що місто Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею загальнодержавного підпорядкування і не входить до складу Автономної Республіки Крим.
     Отже, за конституційною природою Автономна Республіка Крим є формою так званої територіальної (адміністративно-територіальної) автономії, суть якої полягає передусім у праві її населення (громадян відповідної держави, які постійно проживають у межах цієї автономії) і тих органів, які воно обирає, самостійно вирішувати питання, віднесені до відання автономії.
СПИСОК ВИКОРИСТЕНИХ ДЖЕРЕЛ

     1. Нормативно-правові акти та законопроекти
     1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст.141.
     2. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 року //  Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 5/6.
     3. Закон України “Про Автономну Республіку Крим” від 17 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради. – 1995. № 11.
     4. Закон України “Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” від 10 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 29.
     5 Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 6 квітня 2004 року // Відомості Верховної Ради – 2004. – № 30-31.
     6 Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” від 23 грудня 1998 року // Відомості Верховної Ради – 1999 – № 5/6.
     7. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради. – 1997. № 24.
     8. Закон України “Про представництво Президента України в Республіці Крим” від 17 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 9.
     9. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад” від 12 січня 2007 року // Відомості Верховної Ради України – 2007. – № 13.

     2. Навчальні та практичні посібники
     10. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 216 с.
     11.  Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 672 с.
     12. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 201. – 304 с.
     13. Конституційне право України: Хрестоматія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. / Упоряд. В.С. Журавський, Ю.М.Тодика. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 884 с.
     14. Конституційне право України / За ред. В.Я Тація, В.Ф Погорілка, Ю.М.Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 376 с.
     15. Муніципальне право України: Підручник/ В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та інші.; За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – Стер. Вид. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 342 с.
     16. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 4-те, виправл. та доповн. – К.: Атака, 2006. – 536 с.
     17. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 2003. – 765 с.
     18.Конституційно-правові засади становлення української державності / В.Я.Тацій, Ю.М.Тодика, О.Г.Данильян та ін.; за ред. акад. НАН України В.Я.Тація, акад. АПрН України Ю.М.Тодики. – Х.: Право, 2003. – 328 с.
     19. Кравченко В.І. Територіальний устрій та місцеві органи влади України. – К.: 1995. – 343 с.
     20. Основи конституційного права України / За ред. акад. АПрН, професора Копейчикова В.В. – К.: Юрінком, 1997. – 208 с.