.

Валютна політика і валютне регулювання 2008-2009

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 6
1.1 Поняття валютної політики 6
1.2 Методи проведення валютної політики та валютного регулювання 8
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 14
2.1 Особливості валютного регулювання в Україні 14
2.2 Особливості валютної політики в Україні в 2008 – поч. 2009 рр. 16
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ВАЛЮТНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ 27
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
ДОДАТКИ 38
  Висновки

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Валютна політика є важливою складовою економічної політики держави, яка являє собою комплекс заходів, здійснюваних у сфері міжнародних валютних відносин для забезпечення кінцевих цілей економічної політики. Важливим аспектом проблеми вибору валютної політики є визначення взаємозв'язку того чи іншого валютного режиму з інфляцією і безробіттям, станом економіки та бюджетною, грошово-кредитною і податковою політикою, що проводиться Урядом. Такий підхід робить зрозумілими сучасні проблеми валютних відносин, а також дає змогу оцінити позитивні і негативні якості, доцільність і можливість проведення тієї чи іншої валютної політики в даній країні і в конкретній ситуації.
Основними формами здійснення валютного регулювання та контролю є проведення дисконтної політики, девізної політики, диверсифікації валютних резервів, отримання або надання кредитів та субсидій, низки дміністративних заходів.
До загальних методів реалізації грошово-кредитної політики належать: політика облікової ставки; операції на відкритому ринку; зміна норм обов’язкових резервів.
Зазначимо, що до системи валютних фондів України входять Державний валютний фонд, республіканський валютний фонд, місцеві валютні фонди, що утворюються і використовуються виконавчими органами місцевого самоврядування, а також валютні фонди юридичних і фізичних осіб, громадських організацій, інших осіб (іноземні громадяни та особи без громадянства). Серед них розрізняють державні централізовані та децентралізовані фонди, а також фонди, які державі не належать.
Передумовами та наслідками зростання грошово-фінансової нестабільності були: інфляційні тенденції, зростання нестабільності банківського сектора економіки та проблеми валютно-курсової стабільності.
Підкреслимо, що дестабілізаційні тенденції у грошово-фінансовій сфері України мають об'єктивне системне підґрунтя, що засвідчує необхідність комплексності підходів антикризової політики, які мають не лише протидіяти поточним ознакам нестабільності, але й забезпечувати необхідні структурні зрушення в цій сфері економіки.
Для забезпечення стратегічних цілей необхідне проведення проміжних операцій. До них можна віднести:
1.    Подальше накопичення міжнародних резервів. Міжнародні резерви залишаються найбільш важливим та доступним інструментом НБУ для запобігання девальвації гривні. Подальше накопичення резервів вимагає як підтримки позитивного платіжного балансу, так і продовження фінансування України з боку міжнародних фінансових інституцій. Для підтримки позитивного платіжного балансу необхідно підтримувати високі темпи зростання українського експорту. Продовження міжнародного фінансування, особливо програм МВФ, залишається важливим чинником гарантування стабільності міжнародних резервів;
2.    Посилення ролі НБУ. Рівень незалежності Центрального банку у формуванні має значний вплив на очікування щодо стабільності національної грошової одиниці. Чим більш незалежним є Центральний банк, тим більш передбачуваними будуть його політичні рішення, а тому й вищою буде довіра;
3.    Поступове усунення валютних обмежень. Термінове скасування валютних обмежень на фоні ще досі не достатнього рівня міжнародних резервів України та низької ефективності політики валютного регулювання може створити значний дисбаланс на валютному ринку. Зменшення регуляторних обмежень сьогодні може призвести не тільки до перерозподілу коштів між різними видами фінансових операцій, а й зробить ринок більш вразливим до спекулятивних атак, яким НБУ буде важко протидіяти. У довгострокові перспективи валютний ринок має бути лібералізований. Однак формування надійної фінансової системи та розвиток інструментарію страхування ризиків є необхідними передумовами для такої лібералізації;
4.    Продовження політики НБУ, спрямованої на утримування низького рівня інфляції та передбачуваного обмінного курсу.
 
Список використаних джерел

1.    Валютний ринок: Бюлетень НБУ. - 2004. - №12.
2.    Вахненко Т. Оптимізація валютно-курсової політики в Україні: Економіка України. - 2005. - №1.
3.    Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Основи економічної теорії: Підручник. К.: Вища шк., 1995 - 471 с.
4.    Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини: Підручник. - К.: Кондор,2005.-266с.
5.    Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності. - К.: Деміург, 2003.-396с.
6.    Гроші та кредит: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп./ М.І. Савлук,. – К., 2004. – 378 с.
7.    Данелишин Б. До питання валютної політики та валютного регулювання: Економіка України. - 2003. - №9.
8.    Економіка України: реалії і перспективи розвитку. ред. Комарової. -К. - 2005. – 287 с.
9.    Економічний словник-довідник: За ред. С.В. Мочерного. - К.: Феміна, 1995.-368с.
10.    Економічні ризики: Навчальний посібник: І.Ю. Івченко. - К.: „Центр навчальної літератури", 2004. - 304 с.
11.    Заболоцький Б.Ф. Перехідна економіка: Посібник. - К.: Академія, 2004
12.    Матвієнко В. Автограф на гривні. - К.: Наук. думка, 2000. - 206 с.
13.    Мороз А.М., Пудовкіна М.Ф. та ін. Перехідна економіка України За заг.ред. М.І. Савлука. - К: КНЕУ, 2002. - 598с.
14.    Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 687 с.
15.    Нікіфоров П. Валютна політика в системі економічної політики держави: Економіка України. - 2001. - №10.
16.    Перехідна Українська економіка: стан і перспективи. - К.: Академія, 2006.-224с.
17.    Равікович Є.І., Присенко Г.В. Макроекономічне прогнозування: Навч посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 172 с.
18.    Тактичні пріоритети та стратегічні орієнтири економіки України / Я.А.Жаліло та ін.- К.: НІСД, 2008.- 88 с.
19.    Тарасенко М.В. Економічний аналіз: Навч. Посібник. - 3-тє видання, перероблене. - Л.: Новий Світ. 2004. - 344 с.
20.    Україна за роки незалежності 1991-2005. - 5-е вид. Переробл. та доп. -К.: Нора-Друк , 2006. - 560 с.
21.    Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. - К.: Товариство „Знання", 1998. - 444 с.