.

Греко-католицька церква на українських землях

Зміст
Вступ.
Розділ 1. Витоки і становлення Греко – католицької церкви.
   1.1. Підготовка і проведення Берестейської унії. Два собори...........................................................................................……..5.
   1.2. Полеміка навколо унії. ……………………………...…………9.
   1.3. Проекти "універсальної унії". ……………………...………...13.

Розділ 2. Греко – католицька церква у 17 – 21 ст.
   2.1. Розвиток Греко – католицької церкви в другій половині 16 – 19 ст….17.
   2.2. Діяльність Греко – католицької церкви в період 20 ст. Ліквідація 1946 року. ……………………………………………............................................…..23.
   2.3. Відновлення та сучасний стан Греко – католицької церкви в Україні. ………………………………………………………………................................25.
Висновки. ………………………………………………………………………28.
Список використаних джерел та літератури. …………….................…….29.
Висновки.
 УГКЦ під час свого становлення та розвитку пройшла складний насичений різноманітними історичними подіями шлях. Зробивши короткий огляд історії УГКЦ нами виявлено такі основні особливості:
-    виявлено зміни в церковному житті як православної так і католицької церкви. Слід зазначити, що влада так чи інакше намагалася вплинути на розвиток унії, прагнула використати релігійний чинник у власних цілях;
-    з’ясували, що унія як метод і форма об’єднання церков не виправдала себе.
 Отже, становлення та розвиток УГКЦ мало свої особливості. Греко-католицька церква у своїй майже 400-річній історії мала періоди розвитку і занепаду. Для іноземних правлячих структур, під владою котрих перебувала Україна, вона була небажаною, і весь час ними утискувалася. Виразно національний характер Української греко-католицької церкви, її інтеграція в українське суспільство викликали негативну реакцію в усіх поневолювачів українського народу: польської шляхти, католицьких єзуїтів, російського самодержавства, Московської церкви, більшовицького тоталітаризму, державного атеїзму.
 Греко-католицизм для багатьох поколінь українців після Берестейської унії став традиційною, а згодом національною українською церквою, як і православ’я є національною українською церквою для частини колишніх греко-католиків.

Список використаних джерел та літератури:
1. Лубський В.І. Релігієзнавство: підручник – К.: Вілбор, 1997р. – 480с.
2. Калінін Ю.А. Харьковщенко С.А./Релігієзнавство: підручник – К.: Наукова думка, 2002р. – 351с.
3. Бубенщиков В.В. Кралюк П.М.  Греко-католицька церква - Л. 2004р.
4. Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. – К., 1996 – 2002. Т.4. Католицизм // За ред. П.Яроцького. – К., 2001. – 598с.
5. Історія релігії в Україні: Навч. посіб. / А.М. Колодний, П.Л. Яроцький, Б.О. Лобовик та ін.; За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. - К.: Т-во Знання, КОО, 1999. - 753 с.
6. Унія. Історія і сучасність. - Почаїв: Свято-Успенська Почаївська Лавра 2005. - 140 с.
7. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігії: Навч. посіб. для студентів географічних і ф-их факультетів вищих навч. закладів. – К., Артек, 1998. – 504с.
8. Бублик С.А. Релігієзнавство: Навч. посіб. - К.: 2000.- 496с.
9. Релігієзнавство: Навч. посіб. - К.: Центр видавничої літератури, 2006.- 272с.
10. Академічне релігієзнавство. Підручник / Під ред.. А.Колодного. – К.: світ знань, 2000.- 862с.
11. Пащенко В. Православ’я в новітній історії України. – Полтава.1997.
12. Горський В.С. Історія української філософії. – К.: Наукова думка, 1996. – 286с.
13. Грушевський М. Очерк истории украинского народа. – К.: Либідь, 1990.-400с.
14. Дорошенко Д. Нариси історії України: у 2т.- Львів: Світ, 1991. – 576с.
15. Історія України в особах: Литовсько-Польсько доба. – К.: 1997. – 272с.
16.Огієнко І. Українська церква. – К.: 1993 – 284с.