.

Архітектурно-конструктивні та стилістичні особливості католицьких храмів міста Дубна


                             ПЛАН

ВСТУП                                                                                                                        3

РОЗДІЛ 1.  Стан та перспективи історико-мистецтвознавчих досліджень

католицьких архітектурних пам‘яток міста Дубно.                                                7

1.1 Дослідження історії та мистецької цінності костелів та монастирів міста

Дубно у ХІХ столітті.                                                                                                 7

1.2 Мистецтвознавчі студії католицьких храмів міста  радянської доби  та

наших днів.                                                                                                                 11

РОЗДІЛ 2. Історія створення  та сьогодення католицьких храмів міста

Дубно.                                                                                                                         18

2.1 Спорудження та віхи історії костелу та монастиря бернардинів.                  18

2.2 Заснування та історія діяльності костелу та монастиря кармеліток.             27

РОЗДІЛ 3. Архітектурно-конструктивні та стилістичні особливості

католицьких храмів  міста Дубно.                                                                           32

3.1 Особливості архітектури та стилістики  костелу та монастиря                       

бернардинів                                                                                                                32

3.2 Мистецька цінність  костелу та монастиря кармеліток.                                  44

ВИСНОВКИ                                                                                                               50

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                                           53

ДОДАТКИ                                                                                                                  58


ВИСНОВКИ

 В даній роботі була зроблена спроба дослідити історію спорудження,
функціонування, архітектурної конструкції та стилістики католицьких храмів міста Дубна в ХVІІ – ХVІІІ століття.  
Проаналізувавши культове будівництво міста, можна дійти висновку, що завдяки мистецькій цінності та неповторності споруд, католицькі архітектурні ансамблі монастирів бернардинів та кармеліток займають гідне місце серед архітектурних споруд України.
З прийняттям Люблінської (1569р.), а згодом Берестейської унії (1596 р.),  на Волинь, у тому числі і на Дубенщину, проникають нові мистецькі тенденції. Їх носіями  були католицькі чернечі ордени.
У     XVII – XVIII ст. культове зодчество м. Дубна набуло рис таких нових архітектурних стилів як бароко та класицизм. Пам‘ятки, описані в роботі, належать до архітектури барокового періоду XVII – першої половини XVIII ст. Напруженість і підкреслена пластичність барочних форм, характерних для архітектури західних слов‘ян кінця XVI ст., проступає на українських землях, зокрема і на Дубенщині, з 20 – 30 рр. XVII ст. Місцеві архітектурні традиції поєдналися з бароковими і створили своєрідний образ архітектури міста.
Католицькі храми м. Дубна  мали особливе значення у формуванні міської композиційної забудови. Місце для побудови цих споруд було вибране із врахування потреб оборони міста. Крім того, важливим був той фактор, що храми, які зводились, повинні були створювати композиційні ансамблі та формувати довкілля завдяки органічному поєднанню будівель із навколишнім середовищем. Основою цьому була живописна місцевість стародавнього міста.
Завдяки даній тенденції будівництва був створений унікальний та довершений образ м. Дубна.
У XVII ст. в культовій архітектурі м. Дубна згасають давні традиції. Проаналізувавши католицькі архітектурні ансамблі бернардинів та кармеліток, було виявлено в спорудах характерні риси, притаманні для стилю бароко.
Об‘ємно-планувальна композиція костелу бернардинів –  трьохнефна шестистопна базиліка з нартексом та з п‘ятиярусною дзвіницею.  Костелу кармеліток є  трьохнефною, чотирьохстовпною спорудою. Структура плану монастирів Г-подібна. В конструкціях поширюються – хрестові,  півциркульні скріплення. В спорудах  розвиваються фронтони, розкреповуються карнизи, групуються колони та пілястри. Фасади та інтер‘єри споруд насичуються скульптурою. Будівельним ансамблям надається одного стильового вигляду.  Їх вкривають тиньком і ліпними прикрасами. Дзвіниці стають вертикальними домінантами ансамблів. В монастирях знаходяться келії, трапезні. Вони оточуються стінами  з пишними брамами. Трапезні мають  однакову загальну об‘ємну композицію: витягнутий корпус залу з допоміжними приміщеннями,  увінчаний зі сходу куполом. Портали і вікна з боку головного входу мають глибокі амбразури, які прикрашені півколонами і сандриками.
При аналізі пам‘яток було використано порівняльну характеристику із спорудами України та Західної Європи. Зокрема виявлено, що аналогом монастирського комплексу кармеліток в місті Дубно є кармелітський монастир  міста Бердичева. А форма аркади костелу кармеліток нагадує аркади римської архітектури,  наприклад, арку Траяна у Римі.
Довгий час ( ХІХ – до 90-х років ХХ ст.) споруди католицьких храмів та монастирських комплексів перебували у занедбаному стані. 
Лише в останньому десятиріччі ХХ ст.,  Україна стала на шлях духовного відродження.
Зруйновані пам‘ятки культового зодчества  потребують детальнішого вивчення, а окремі – найвизначніші – реставрації, оскільки відбудова знищених архітектурних пам‘яток є одним із найшляхетніших проявів національної свідомості Українців.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1.    Антонович В.  Монографии по истории Западной и Юго-Западной России. Т.1. – К., 1885 – .430с.
2.    Антонович В. Українські міста// Розвідки про міста і міщанство на Україні-Руси в XV – XVIII в. – Львів, 1904, ч. 2 – . 470с.
3.    Архітектура України // Пам‘ятки. Видатні будівничі. Україна: Історія. Народознавство. У 2 ч. – Рівне, 1994 –. 271с.
4.    Архітектурна спадщина України. Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування (за редакцією В. Тимофієнка). К., 1994, ч.1 –  263с.
5.    Архітектурна спадщина України. Проблеми стильового розвитку архітектури України (за редакцією В. Тимофієнка).- К., 1997, ч.4 – 247с.
6.    Асєєв Ю.С. Розповіді про архітектурні скарби. – К., 1976 –  184с.
7.    Батюшков П.Н. Волынь. – СПБ., 1886 –  201с.
8.     Батюшков П.Н. Волинь. Исторические судьбы Юго-Западного края. – СПБ., 1888 –  130с.
9.    Безсонов С.В. Архитектура западной Украины. – М., 1946 –  256с.
10.    Білецький П.О.  Українське мистецтво  XVII – XVIII ст.  – К., 1963 –  270с.
11.    Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини  XVII – XVIII ст.  –К., 1981 –  293с.
12.    Богдзевич П. Студії з історії польського мистецтва в часи бароко і рококо. – Люблін, 1973 –  507с
13.    Владимир, иеромонах. Обращение римо-католического женского монастыря кармелиток в г. Дубно в православную обитель // Волынские епархиальные ведомости. -  1890,  №33.
14.     Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь (архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура) Т.1. – СПБ., 1995.
15.     Витте Е. де. Волынь и Галич. Почаїв, 1909 –  113с.
16.     Волынские губернские ведомости. – 1870, № 58, 70.
17.     Волынские епархиальные ведомости. 1876, № 17.
18.    Волынские епархиальные ведомости. – 1880, № 28-31
19.    Волынские епархиальные ведомости. – 1899, № 1 – 36.
20.    Волынские епархиальные ведомости. – 1914, № 34
21.    Волынские епархиальные ведомости. – 1916, № 47.
22.    Всеобщая история архитектуры: В 12 Т. – М., 1968, т.6.
23.    Державний історико-культурний заповідник у місті Дубні. – Дубно, 1998 – с. 12.
24.     Дещинський Л., Савчук П. Дубно. Краєзнавчий нарис. – Л., 1973 – 285с.
25.    Дубно і світ. Міжнародна ювілейна науково-теоретична конференція, присвячена 900-річчю міста Дубна. 25 – 26 серпня 2000 р. – Дубно, 2000 –  98с.
26.    Искусство стран и народов мира: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Краткая художественная энциклопедия. Т. 1-5. М., - 1962 –1981.
27.    Історія Волині. З найдавніших часів до наших днів. – Львів,   1988 – 485 с.
28.    Історія міст і сіл УРСР:  Ровенська область. – К., 1973 –  655с.
29.    Історія українського мистецтва. В. 6 Т. – К., 1967 – 1970.
30.    Каретников С.М. Волынская губерния. – К., 1905 –  210с.
31.    Киевлянин. Историко-статистический очерк города Дубно. – К., 1866, № 132 – 133.
32.    Киричук  М. Волинь – земля українська. Історичний посібник. – Львів, 1995 –  435с.
33.     Колтан О. Міста України в другій половині  XVІІ ст.  – К., 1963 –  365с.
34.     Лесик О.В. Замки та монастирі України. – Львів, 1993 –  174с.
35.     Логвин Г. По Україні. Стародавні мистецькі пам‘ятки. – К., 1968 –  464с.
36.    Лозов‘юк І. Давні дубенські монастирі. – Дубно, 1994 –  16с.
37.     Маркина В.А., Магнатские поместья Правобережной Украины во второй половине XVIIІ в. – К., 1961 –  573с.
38.    Мистецтво України. Енциклопедія. – К., 1995 –  400с.
39.     Нариси з історії архітектури Української РСР (Дожовтневий період) К.,  1957 –  560с.
40.    Оксенчук Р.М. Нариси з історії Волині на 1861 – 1899 роки. – Львів, 1970 –  233с.
41.    Овсійчук В.А. Українське мистецтво XIV – першої половини XVII  ст. К., 1985 –  387с.
42.     Памятная книга Волынской губернии на 1913 год. – Житомир, 1915  –  210с.
43.    Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. В 4 Т. – К., 1985 –  223с.
44.    Пероговский В. Город Дубно, несколько исторических сведений и теперешнее его состояние // Волынские Губернские Ведомости. – Житомир, 1870, 1877, 1878.
45.     Полное собрание русских летописей Т. 4. – СПБ., 1862 –  579с.
46.    Рычков П.А. Дорогами южной Ровенщины (От Корца до Пляшевой).- М., 1989 –  176с.
47.    Сендульский А. Город Дубно. Волынские Епархиальные Ведомости. –  1877, № 14 – 760 с.
48.    Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынский епархии. – Почаїв, 1889, Т. 2. – 431 с.
49.     Теорія та історія архітектури і містобудування. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування. – К., 1998.
50.     Фотынский О.А. Экскурсия по Волынской губернии для описания памятников старины // Киевская старина.   1900 –  307с.
51.     Український спеціальний науково-реставраційний проектний інститут “Укрпроектреставрація”. Комплекс споруд монастиря бернардинів в місті Дубно Рівненської області. Т. 1. Кн.. 4. – К., 1996 р. –  58с.
52.    Український спеціальний науково-реставраційний проектний інститут “Укрпроектреставрація”. Костел та монастир кармеліток міста Дубно Ровенської області. Паспортизація. Історична довідка. Т. 2. Книга 2. – Львів, 1985 – 36с.
53.    Balinski, Lipinski. Starozytna Polska. – Warszawa, 1885 –  216s.
54.    Kardaszewicz S. Materialy do historyi Wolynia. – Warszawa, 1913 r. –  115s.
55.    Kraszewski I. Wspomnienie Wolynia, Polesia i Litwy. Warszawa, 1840 r., t2.  360s.
56.    Kraszewski I. Dubno w czasie kontraktow. – Warszawa, 1842, t.1. –  275s.
57.    Milobesdski  A. Architektura Polska XVIII st. – Warszawa, 1971 r. –  341s.
58.    Orlowicz M. Illustrowany przewodnik po Wolyniu. – Lublin, 1929. –  385s.
59.    Stecki T.J. Wolyn pod  wzgledem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lublin, 1864 – 1871 –  421s.
60.    Sztuka kresow wschodnich. Materialy sesji naukowey. – Krakow, 1994. – 183s.
61.    Wiadomosc historychna o fundacijach  klasztorow Zakonu karmelitanskego nigdys w Polsce i Lietwie a pozney pod panowaniem Austryi i Rossii i Pruss zostajacych. – Lublin, 1846. –  321s.