Роль піару в державних структурах

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ 6
1.1 Структура і функції PR органів державного управління у технології формування позитивного іміджу 6
1.2 Заходи у системі державного управління 12
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ УРЯДОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 17
2.1 Організація взаємодії органів влади і громадськості як основа політичної і господарської стабільності регіону 17
2.2 Психологічні аспекти урядового в сучасних умовах: комунікаційні канали впливу влади на громадську думку 19
2.3 PR як умова успішного функціонування органів місцевого самоврядування 23
РОЗДІЛ 3. PR-ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ 29
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 41СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Бабкин В., Селиванов В. Народ и власть. – К., 2004.
2.    Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб. – К., 2006.
3.    Бебик В. М. Як стати популярним, перемогти па виборах та утриматися на політичному олімпі. – К., 2004. – 403 с.
4.    Бебик В. Служби зв’язків з громадськістю // Командор. – 2004. № 1. – С. 29-32.
5.    Блек С. Введение в Паблик Рилейшнз. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. – 320 с.
6.    Блек С. РR: международная практика. – М.: Изд. дом «Довгань», 2006. – 347 с.
7.    Воеводин А. И. Стратегемы – стратегии войны, манипуляция ума, обмана. М., 2007. – С. 143.
8.    Гаджиев К. С. Политическая наука. – М., 2005.
9.    Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності. – К., 2004.
10.    Головатий М. Ф. Професія – політик. – К., 2004.
11.    Гуревич П. Приключения имиджа. - М., 2001. – 156 с.
12.    Дороти Доти. Паблисити и РК. – М.: Филинъ, 2006. – 288 с.
13.    Дридзе Т. М. Массовая коммуникация в формировании современного социокультурного пространства // Социс. – 2007. – № 7. – С. 73-82.
14.    Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. – К.: Освіта, 2005. - С. 145 – 196.
15.    Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз. – М.: Рефл. бук.; К.: Ваклер, 2007. – 526 с.
16.    Масенко В.Ф. Технологія створення іміджу // Практична психологія та соціальна робота . – К., 2003. – 235 с.
17.    Матвеев Р. Ф. Теоретическая и прикладная политология. – М., 2007. –389 с.
18.    Мендісабаль Л. Феномен пабліситі як фактор розвитку сучасних методів та технологій прийняття управлінських рішень // Вісн. УАДУ. – 2004. – № 4. – 364 с.
19.    Моисеев В. А. Паблик рилейшнз: Теория и практика. – К., 2004. – 320 с.
20.    Нижник Н. Р. Проблеми змісту державно-управлінських відносин та фактори його соціальної обумовленості в Україні // Вісн. УАДУ. – 2006. – № 2. – С. 103.
21.    Общественное мнение и власть: механизмы воздействия. – К., 2004.
22.    Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 351 с.
23.    Политическая реклама. - М.: Николо. Медиа, 2005. – 250 с.
24.    Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. – М.: Гардарики, 2006.
25.    Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз. – К.: Ин-т международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко, 2007 – 200 с.
26.    Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – К., 2005.
27.    Почепцов Г. Побудова іміджу як комунікативне програмування // Нова політика. – 2004. – № 5. – С. 40-48.
28.    Психологія масової політичної свідомості та поведінки. – К., 2006.
29.    Серант А. Організація зв’язків з громадськістю в державних установах // Вісн. УАДУ. – 2008. – №2. – С. 428-434.
30.    Слісаренко І. Стратегія паблік рилейшнз // Політика і час. – 2006. – № 8. – С. 56-60.
31.    Тучков С. М. К вопросу о законодательном регулировании некоторых аспектов применения технологий паблик рилейшнз в государственном управлении и политических кампаниях // Вест. Москов. ун-та. – 2004. – № 4. – С. 34-42.
32.    Тучков С. М. Становление политических паблик рилейшнз: Предпосылки, проблемы и перспективы // Вест. Москов. ун-та. – 2004. – № 2. – С. 17.
33.    Федоркин Н. С. «Паблик рилейшнз» как наука и искусство: методологические проблемы становления // Вест. Москов. ун-та. – 2007. – №1. – С. 129-141.
34.    Чумиков А. Н. Связи с общественностью. – М.: Дело, 2005. – 296 с.


 
 

Студентські статті