.

Валютна політика і валютне регулювання

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади здійснення валютної політики і валютного регулювання……………………………………………………………………………..5
1.1. Валютна політика як складова державної економічної політики країни…….5
1.2. Сутність та методи валютного регулювання і валютного контролю в Україні……………………………………………………………………………. ……..9
1.3. Валютно-курсова політика держави як головна мета валютного регулювання………………………………………………………………………..…..14
РОЗДІЛ 2. Валютна політика і валютне регулювання в Україні за 2006-2008 роки………… …………………………………………………………………………..19
2.1.    Аналіз валютно-курсової політики НБУ………………………………………..19
2.2.    Вплив світової фінансово-економічної кризи на стан валютного регулювання в Україні…………………………………………………………………………………..22
2.3. Особливості участі України в міжнародних фінансово-валютних організаціях…………………………………………………………………………….25
РОЗДІЛ 3. Перспективи удосконалення валютної політики і валютного регулювання……………………………………………………………………………29
3.1. Шляхи стабілізації валютного курсу в Україні………………………………...29
3.2. Досвід валютної політики в розвинутих країнах під час світової фінансової кризи…………………………………………………………………………………….32
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………..41
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………43


ВИСНОВКИ

Отже, ми розглядали валютну політику і валютне регулювання. У першому розділі ми розглянули теоретичні засади здійснення валютної політики і валютного регулювання, а саме валютну політика як складову державної економічної політики країни, сутність та методи валютного регулювання і валютного контролю в Україні, валютно-курсову політику держави як головну мету валютного регулювання. Аналізуючи ці питання ми прийшли до висновку, що глобалізація економічних процесів, поглиблення міжнародного поділу праці, формування світового ринку та інтегрування національних господарств у світову економічну систему визначають істотне зростання ролі валютних відносин, а відтак і підвищують значення відповідних функцій держави з їх регулювання, що на практиці здійснюється у формі відповідної валютної політики.
Валютна політика — це сукупність здійснюваних державою економічних, організаційних та правових заходів у сфері валютних відносин з метою реалізації стратегічних завдань розвитку національної економіки. Зміст стратегічних завдань валютної політики визначає її як органічну складову економічної політики держави в цілому. А також виділили основними стратегічними завданнями валютної політики забезпечення стійкого економічного зростання, підтримання стабільного рівня цін (низького рівня інфляції), сприяння високому рівню зайнятості в національному господарстві (низький рівень безробіття), забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги (тобто рівноваги платіжного балансу країни). Досягнення цілей валютної політики забезпечується через дві ключові її форми, якими є валютне регулювання та валютний контроль. Головною метою валютного регулювання Національного банку України є проведення зваженої та обґрунтованої курсової політики.
У другому розділі ми дослідили валютну політику і валютне регулювання в Україні за 2005-2008 роки. Тут ми розглянули аналіз валютно-курсової політики НБУ, вплив світової фінансово-економічної кризи на стан валютного регулювання в Україні,а також особливості участі України в міжнародних фінансово-валютних організаціях. І з’ясували, що офіційний курс гривні до долара США у грудні, як і у листопаді, суттєво знизився (на 14,2%, з початку року – на 52,5%) до 7,7 грн./$ на кінець місяця, що відображало ситуацію на вітчизняному міжбанківському ринку, де спостерігався підвищений попит на іноземну валюту та подальше знецінення гривні. У цілому за 2008р. середнє значення офіційного обмінного курсу гривні до долара США становило 5,27 грн./$. Інфляційні фінансові ризики також посідають значне місце. Темпи приросту індексу споживчих цін у річному вимірі зросли з початку року з 16.6% до 24.6%. Інфляційні очікування також стали важливим фактором відтоку депозитів для запобігання майбутніх грошових втрат та під впливом зменшення довіри до національної банківської системи.
Перехід України до ринкових відносин диктує необхідність створення ефективної грошово-валютної системи і проведення Національним банком дієвої грошово-валютної політики, яка б краще стимулювала розвиток нових економічних процесів, запровадження дієвого банківського механізму, що є запорукою стабільності національної економіки та, як наслідок, зменшення фінансових ризиків.     Отже, ситуація на валютному ринку України є не дуже втішною, але нормалізації ситуації сприяли і нормативні зміни в механізмах його функціонування. Зокрема, у листопаді - грудні 2008 року Національний банк посилив механізми банківського контролю за операціями клієнтів з репатріації за межі України іноземних інвестицій, обмежив право банків здійснювати арбітражні операції з купівлі та продажу іноземної валюти, запровадив проведення інтервенцій через механізм валютних аукціонів, уніс зміни до порядку курсоутворення (згідно з якими офіційний курс гривні до долара США має визначатися на рівні курсу, установленого на міжбанківському валютному ринку України).
У третьому розділі ми розглянули перспективи вдосконалення валютної політики і валютного регулювання, а зокрема: шляхи стабілізації валютного курсу в Україні та досвід валютної політики в розвинутих країнах під час світової фінансової кризи. Сталість грошей – одна з головних їхніх якісних ознак, тому що за сталої купівельної спроможності гроші найкраще виконують свої функції. Основними факторами, від яких залежить сталість грошей з боку товарів, є затрати на виробництво, якість та кількість товарів, а з боку грошей – їхня  внутрішня вартість, маса грошей в обігу та швидкість їх обертання.
Також, у ході дослідження, ми виявили, що Україна є найслабшою ланкою перед навалою глобальної кризи сучасної цивілізації. Темпи падіння обсягів виробництва та національної валюти є найвищими на Європейському континенті і одними з най загрозливіших у світі. Всі заходи щодо стабілізації гривні сьогодні мають ситуативно-метушливий характер, а тривалість їхньої дії вимірюється кількома днями, або, навіть, годинами, після чого курс знову повертається до стану вільного падіння. Як і вся економіка країни загалом.
Отже, дослідивши дану тему, ми доходим до висновку, що для України на даний момент дуже важливим є формування сучасного механізму, який би сприяв забезпеченню сталості грошей, а також політичної і економічної ситуації загалом. І цей механізм насамперед має спиратися на сильну виконавську владу, яка користувалася б загальною підтримкою населення і яка б на ділі енергійно проводила радикальні економічні перетворення на всіх рівнях і стадіях суспільного відтворення.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Закон України № 185\94 від 30.04.2001  “Про банки і банківську діяльність”
2.    Закон України №679 від 20.05.1999 «Про Національний банк України»
3. Декрет КМУ № 15 від 19.02.93р.“ Про систему валютного регулювання і валютного контролю”
4. Балабанов І. Т. Валютні операції. – М.: Фінанси та статистика, 1993 р.
5. Блайер А. и др. Риск колебания курса валюты и выбор валюты при заключении сделок в сфере внешней торговли: - К.: Украина, 1993.
6. Белінська Я.В. Кононенко В.І. Взаємодія валютного курсу і цін в процесі стабілізації // Система регуляторів перехідної економіки України. – К.: ІЕ НАН України. – 1999. – С.263-273.
7. Блащук Ю. Проблеми валютного контролю. Серія: Глобалізація фінансових ринків. — К., 2001. — 2,0 д.а.
8. Боринець С.Я. Міжнародні-валютно-фінансові відносини: Підручник. – 2 вид. – К. Знання , 1999. – 305 стр.
9. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. М., 1996
10. Дегтярева О.И. Организация и техника внешнеторговых операций. М.,1992.
11. Дослідження товарних ринків в умовах ринкової економіки. Статистика України №1, 2002, с. 57
12. Кабанець О. Еволюція валютного регулювання//Вісник податкової служби України. – 2001. - №13. С. 62-63.
13. Кабанець О. Валютне регулювання в казахстані//Вісник податкової служби України. – 2001. - №11. - С. 53-55.
14. Кабанець О., Кольга В. З історії регулювання міжнародних валютних відносин//Вісник податкової служби України. – 1999. - №3. - С. 42-43.
15. Кабанець О. Як валюта повертається в Україну//Вісник податкової служби України. – 1999. - №17. - С. 22-23.
16. Кабанець О.І., Кольга В.Д. Валютне регулювання та контроль в Україні. – Донецьк: Донеччина, 2000. – 224 с.
17. Кабанець О. Українській валюті працювати на Україну/ Зовнішньоекономічна діяльність: збірка статей. – К.: “КОМПАС” – “ПЛЮС/МИНУС”. - 1997. - С. 3-7.
18. Валютне регулювання: Правове регулювання банківської та інвестиційної діяльності в Україні/ А.В. Богдан, І.В. Голодець, О.І. Кабанець та ін. – К.: Український науково-дослідний центр економіки будівництва “Екобуд”. – 1996. - Ч. 1 – 223 с.; Ч. 2. – 272 с.
18. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. М.,1993
19. Mіжнародні валютно-фінансові відносини А.С Філіппенко, В.І. Мазуренко, за ред А.С. Філіппенка. – К.: Либідь, 1997.
20. Рут Френкейн Ф., Фiлiпенко А. Мiжнародна торгiвля та iнвестицiї. К.,1998
21. Соціально-економічне становище України за 2008 рік. Статистика України № 1 2008, с. 67
22. Соціально-економічне становище України за 2008 рік. Статистика України №2 2008, с. 24
23. Стабілізаційні програми МВФ та реформування економіки України. Єрмошенко М.М. Актуальні проблеми економіки, № 5-6, 2004, с. 17