.

Основні методи впливу в діловому спілкуванні в умовах планування колективного обговорення проблем

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Ділове спілкування як специфічна форма контактів ………...7
1.1. Поняття, властивості, види та форми ділового спілкування………..7
 1.2. Етапи ділового спілкування……………………................................13
 1.3. Тактичні прийоми ведення ділового спілкування………………….15
РОЗДІЛ 2. Основні етапи підготовки і проведення колективних форм обговорення проблем………………………………………………….19
2.1. Тактичні прийоми ведення переговорів…………………………….19
2.2. Нарада як форма управлінської діяльності…………………………28
2.3. «Круглий стіл» як інноваційний засіб обговорення  проблем…….34
РОЗДІЛ 3. Дослідження процесу організації та проведення наради у відділі зв’язків з громадськістю Національного університету «Острозька академія»…………………………………………………38
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………...46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Андрушків Б.М. Основи менеджменту [Текст]/ Б.М. Андрушків, О.Е. Кузьмін. – Львів, 1995. – 235 с.
2.    Виханский О.С. Менеджмент [Текст]: учеб. / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М.: Гардарики, 1998. – 528 c.
3.    Власов А.П. Японский стиль управления и его сравнение с управлением в США и Западной Европе [Текст] / А.П. Власов. – М., 1993. – 175 с.
4.    Дебольский М.П. Психология делового общения [Текст] / М.П. Дебольский. – М.: МАУП, 1998. – 244 с.
5.    Дмитренко М.Й. Ділове спілкування в системі гуманітарного знання [Текст] / М.Й. Дмитренко // Наукові записки Харківського військового університету: Соціальна філософія, психологія. – Х.: ХВУ, 2003. – 264 с.
6.    Дмитриев А.В. Введение в общую теорию конфликтов [Текст]/ А.В. Дмитриев, В.Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 2000. – 192 с.
7.    Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей [Текст]: посіб./ М.С. Дороніна. – К.: Вид. дім "КМ Akademia", 1997. – 192 с.
8.    Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування [Текст]/ А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: «БАО», 2004.– 480 с.
9.    Зудина Л.Н. Организация управленческого труда [Текст] / Л.Н. Зудина. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 210 с.
10.    Карнегі Д. Як завойовувати і впливати на людей [Текст] / Д. Карнегі. – Х.: Промінь, 2007. – 560 с.
11.    Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування [Текст] / А.П. Коваль. – 4-те вид. – К.: Вища школа, 1998. – 288 с.
12.    Конева Е.В. Психология общения [Текст]: учеб. пособ. / Е.В. Конева. – Ярославль, 1992. – 192 с.
13.    Кортис Д. Найди свой путь в менеджменте [Текст] / Д. Кортис. – М.: Новости, 1992. – 243 с.
14.    Лавриненко В.Л. Психология и этика делового общения [Текст]: учеб. для вузов. / В.Л. Лавриненко. – 3-е узд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 327 с.
15.    Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы [Текст] / Н.М. Мартыненко. – К.: МП «Леся», 1995. – 243 с.
16.    Мартыненко Н.М. Технология менеджмента [Текст] / Н.М. Мартыненко. – К.: МП «Леся», 1997. – 340 с.
17.    Мацюк З. Українська мова професійного спілкування [Текст]: навч. посіб./ З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2006.– 352 с.
18.    Мицич П. Как проводить деловые беседы [Текст] / П. Мицич. – М.:Экономика, 1996. – 144 с.
19.    Осовська Г.В. Комунікація в менеджменті [Текст]: навч. посіб. / Г.В. Осовська. – К.: «Кондор», 2003. – 218 с.
20.    Паламар Л.М. Мова ділових паперів [Текст] / Л.М. Паламар, Г.М. Кравець. – К.: Либідь, 1994. – 285 с.
21.    Почепцов Г.Г. Теория коммуникации [Текст] / Г.Г. Почепцов. – М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 2001. – 656 с.
22.    Савенко Л.О. Етика і культура менеджменту [Текст] / Л.О. Савченко, П.Д. Харченко . – К.: ЦУЛ, 2003.– 240 с.
23.    Соснин В.А. Учимся общению: взаимопонимание, взаимодействие, переговоры. Тренінг [Текст]/ В.А. Соснин, П.А. Лунёв. – М., 1999. – 244 с.
24.    Сперанский В.И. Управление и самоменеджмент в конфликтных ситуациях [Текст] / В.И. Сперанский. – М.: МАУП, 2001. – 228 с.
25.    Стоян Т.А. Ділова етика: мораль, цінності і культура поведінки бізнесмена [Текст]: навч. посіб. / Т.А. Стоян. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с.
26.    Терещенко В.І. Організація і управління [Текст] / В.І. Терещенко. — К.: Знання, 1990. – 246 с.
27.    Томан І. Мистецтво говорити [Текст] / І. Томан. – К., 1999. – 254 с.
28.    Федулова Л.І. Менеджмент організацій: навч. посіб. / Л.І. Федулова. – К.: Лібра, 2003.– 484 с.
29.    Филиппов А.В. Психология и этика деловых отношений [Текст] / А.В. Филиппов. – М.: АО «Изд. Дом», 1996. – 288 с.
30.    Фишер Р. Подготовка к переговорам [Текст]/ Р. Фишер. – М.: Филин, 1996. – 115 с.
31.    Фишер Р. Подготовка к переговорам [Текст]/ Р. Фишер, Д. Эртель. – М.: Филин, 1996. – 120 с.
32.    Фишер Р. Путь к согласию, или переговоры без поражения [Текст]/ Р. Фишер, У. Юри. – М.: Наука, 1992. – 175 с.
33.    Циба В.Т. Системна соціальна психологія [Текст]: навч. посіб. / В.Т. Циба. – К: Центр навчальної літератури, 2006.– 327 с.
34.    Чмут Т.К. Етика ділового спілкування [Текст]: навч. посіб/ Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – К.: Вікар, 2006. – 223 с.
35.    Шейнов В.Н. Конфликты в нашей жизни и их разрешение [Текст] / В.Н. Шейнов. – Мн: Амалфея, 1996. – 164 с.