.

Маніпулятивні техніки влади при атаці на підсвідомість індивіда

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЯВИЩЕ МАНІПУЛЯЦІЇ 5
1. 1. Сутність поняття «маніпуляція», її роль і значення. 5
1.2. Види маніпуляції. 10
РОЗДІЛ  ІІ. СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ 13
2. 1. Поняття «політичної маніпуляції». 13
2. 2. Техніки політичного маніпулювання. 20
РОЗДІЛ ІІІ. ВЕРБАЛЬНА СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ 26
3.1. Використання мовної сугестії в політичній діяльності. 26
3.2. Способи протидії. 31
3.3. Аналіз публічних виступів владних лідерів в контексті маніпулятивного впливу. 37
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 43
ДОДАТКИ 46

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова [текст] / [ред. А. Загнітко]. – Донецьк: Бао, 2008. – 704 с.
2.    Грушин Б.А. Массовое сознание [текст] / Б.А. Грушин. – М.: Политиздат, 1989. – 233 с.
3.    Гуревич П. С. Буржуазная идеология и массовое сознание [текст] / П. С. Гуревич. – М., 1980
4.    Доценко Є. Л. Психологія маніпуляції: феномени, механізми і захист [текст] / Є. Л. Доценко. – Дніпропетровськ, 1999. – 85 с.
5.    Зелинский С. Манипулирование личностью и массами [електронний ресурс] / С. Зелинский.
6.    Канетти Э. Масса и власть [текст] / Э. Канетти. — М., 1997.
7.    Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием [текст] / C. Кара-Мурза. – М., 2002. – 830 с.
8.    Лебон Г. Душа толпы [текст] / Г. Лебон. – М.,1997.— 115 с.
9.    Лебон Г. Психология народов и масс [текст] / Г. Лебон. – Спб., 1995. – 217 с.
10.    Магдиш І. Маніпульована демократія. –  Незалежний культурологічний часопис «Ї» [електронний ресурс] / І. Магдиш
11.    Майерс Д. Социальная психология [текст] / Д. Майерс / Перев.с англ. – СПб.: издательство «Питер», 1999. – 688с.
12.    Масова культура. – Вікіпедія. [електронний ресурс]
13.    Московичи С. Век толп: исторический трактат по психологии мас [текст] / С. Московичи. – Пер. с фр.–М.: «Центр психологи и психотерапии», 1996.– 478 с.
14.    Немировский К. Копирайт или как создать хороший рекламный текст [електронний ресурс] / К.Немировский.
15.    Ольшанский Д. В. Психология масс  [текст] / Д. В. Ольшанский. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.
16.    Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии [текст] / Х. Ортега-и-Гассет. – 1989. – №3.
17.     Политическая энциклопедия [текст]  / в 2-х т. – М.: Мысль, 2000. –871 с.
18.    Політологічний словник [текст] / [за ред. М.Ф. Головатого, О.В. Антонюка]. – К.: МАУП, 2007. – 1482 с.
19.    Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути [текст] / М. 2007. С. 235-237.
20.    Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию [текст] / В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. –  М., 1998.
21.    Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века [текст] / В.П. Руднев. –  М.: Аграф, 1999.
22.    Сватко Я. Маніпуляція свідомістю  як спосіб ведення війни [електронний ресурс] / Я. Сватко.
23.    Сороченко В.  Энциклопедия методов пропаганды [електронний ресурс] / В. Сороченко..
24.    Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов [текст] / О. Фенихель. – М. 2004. 848 с.
25.    Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» [текст] / З. Фрейд. – М., 1993. – 410 с.
26.    Черепанова И. Дом колдуньи. Язык творческого бессознательного [текст] / И. Черепанова. – М.: КСП, 1999.
27.    Шиллер Г. Mанипуляторы сознанием [текст] / Г. Шиллер / пер.с англ.; Науч.ред. Я.Н.Засурский. – М.: «Мысль», 1980. – 326с.
28.    Шостром Э. Анти-Карнеги или человек-манипулятор [текст] / Э. Шостром.  – М.: «Дубль», 1994. – 128 с.
29.    Юнг К. Г. Понятие коллективного бессознательного // Зарубежный психоанализ [текст] /  К. Г. Юнг. –  [Под ред. В. М. Лейбина]. – СПб. 2001.