.

Бюджетування як основний елемент системи фінансового планування

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………......3
РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………….5
1.1. Сутність, принципи побудови і класифікація бюджетування....………..…..5
1.2. Характеристика етапів впровадження бюджетування та правил фінансування на підприємстві………………..…………................................................10
1.3. Система контролю та моніторингу за результатами виконання фінансових планів.……………………...………………………………………………………….….16
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ІЗЯСЛАВСЬКОМУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.…..……………………………...20
2.1. Динаміка основних статей фінансових планів підприємства за класифікаційними ознаками…………………………………………………………….20
2.2. Оцінка критеріїв ефективності управління підприємством……………….25
2.3. Аналіз звітів про результати виконання фінансових планів підприємств………………………………………………………………………………32РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....38
3.1. Поліпшення процедури складання узгоджених фінансових планів на підприємстві……………………………………………………………………………...38
3.2.Покращення системи управління фінансовими ресурсами та результативності діяльності на житлово-комунальному підприємстві…………...…43
3.3. Вдосконалення бюджетного контролю на Ізяславському житлово-комунальному підприємстві ……………………………………………………………51
ВИСНОВКИ………………………………………………………….…………………..57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..………...….60
ДОДАТКИ……………………………….……………………………………………….64

ВИСНОВКИ
Потреба в управлінні фінансовими ресурсами в умовах економічної нестабільності, забезпечення ефективного розвитку спрямовують вітчизняні підприємства на активне освоєння методики формування системи оперативного фінансового планування. Розрахунки, що виконуються в процесі бюджетування, дають змогу в повному обсязі та своєчасно встановлювати необхідний розмір фінансових ресурсів для забезпечення діяльності підприємства, джерел їх надходжень, організовувати та координувати роботу підрозділів, стимулювати працюючих на підприємстві, а також контролювати виконання бюджету.
Теоретичні, методологічні та практичні засади управління фінансовими ресурсами та планування на підприємстві досліджувалися в роботах багатьох українських вчених, зокрема Поддєрьогіна, Терещенка, Савчука, Білобловського, Зятковського тощо. Найбільш вдалим є визначення бюджетування Терещенка О.
Бюджетування – це адаптований до нових умов господарювання процес планування діяльності підприємства шляхом розробки системи взаємопов’язаних бюджетів, відмітною особливістю яких є їхня орієнтація на ринкові потреби, а також чітке встановлення та постійне порівняння усіх видів фінансових витрат, джерел їх покриття та очікуваних результатів.
Бюджети, що використовуються в процесі оперативного фінансового планування, класифікуються за сферами діяльності підприємства, видами витрат, обсягом номенклатури витрат та методами розробки.
Процес бюджетування ґрунтується на наступних принципах: єдності; координації; участі; безперервності; гнучкості; точності; пристосування до потреб; повноти; відповідальності; структурованості бюджетів; обґрунтованості показників бюджетів. Складання бюджету включає такі етапи: 1) підготовка прогнозу і бюджету продаж, 2) визначення очікуваного обсягу виробництва, 3) розрахунок витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції, 4) розрахунок і аналіз грошових потоків, 5)складання планових фінансових звітів.
Розрізняють два основні методи бюджетування: прирістне та бюджетування “з нуля” (ZBB). Процес бюджетування на підприємстві включає складання оперативного, фінансового і зведеного (консолідованого) бюджетів, управління і контроль за виконанням бюджетних показників. У структурі фінансового контролінгу виділяють, виходячи із поставлених функціонально-організаційних завдань, стратегічний фінансовий контролінг та оперативний фінансовий контролінг. Основна увага приділяється показникам, які відхиляються від планових та з’ясовуються причини цих відхилень. Це один з способів одержання всебічної інформації про діяльність підприємства, перевірки виконання бюджетів.
На прикладі Ізяславського житлово-комунального підприємства можна прослідкувати як відбувається бюджетування. Протягом 2006-2008 рр. процес бюджетування на Ізяславському ЖКП відігравав неабияку роль у виконанні підрядних робіт в м. Ізяславі за рахунок загального фонду місцевого бюджету, щорічно кошторис видатків даного підприємства зростав в сумі (в середньому на 32,8 %), проте деякі видатки на 2009 р., такі як на утримання доріг, заплановано в значно меншому розмірі (10 тис. грн. у 2008 р.), ніж в попередньому році (42,8 тис. грн. у 2007 р.). ЖКП потребує більше капітальних видатків.
Проаналізувавши динаміку показників фінансової стійкості та ліквідності, прогнозування банкрутства, можна зробити висновок, що Ізяславське житлово-комунальне підприємство працює на неналежному рівні. Зокрема, великим недоліком є значне зменшення власного капіталу підприємства (на 1382,6 тис. грн. або 5,1 % у 2008 р.) при одночасному зростанні поточних зобов’язань (на 464,5 тис. грн. або 84,9 %), що означає неспроможність підприємства впоратись своєчасно і самостійно з своїми зобов’язаннями. Великий коефіцієнт зносу основних засобів (78,9 %) вказує на застаріле обладнання, яке потребує негайного оновлення. Підприємство потребує більше ліквідних оборотних активів.
Загальний підсумок балансу та звіт про фінансові результати говорить про серйозні проблеми у фінансуванні підприємства та неефективність його діяльності. До того ж ЖКП є потенційним банкрутом.
В загальному фактично виконані роботи проводились на значно більшу суму, ніж було їх заплановано ЖКП. Нестача джерел фінансування породила таку гостру проблему як заборгованість за роботи і послуги, а також за розрахунками з оплати праці, бюджетом, страхування тощо. Очевидно, що процес складання бюджетів та планів на ЖКП має чимало недоліків і немає ефективної системи фінансового моніторингу за результатами виконання даних бюджетів.
Основні шляхи вдосконалення системи бюджетування та контролінгу на Ізяславському ЖКП:
-    формування системи взаємопов’язаних бюджетів, орієнтованих на задоволення комунальних потреб населення і забезпечення благоустрою міста, а також отримання більшого прибутку;
-    підвищення якості прогнозування та аналізу фінансового стану підприємства;
-    раціонального використання усіх ресурсів підприємства, зниження витрат на виконання робіт та надання послуг;
-    підвищення обґрунтованості потреб підприємства у фінансових коштах за рахунок розробки графіків їх надходження та витрат;
-    оптимізації використання коштів, отриманих із різних джерел фінансування;
-    аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості й приведення їх у розумне співвідношення;
-    забезпечення «прозорості» системи планування, обліку та звітності підприємства;
-    вдосконалення контролю на рівні керівника підприємства, головного бухгалтера, створеного спеціалізованого контрольного підрозділу та бюджетного комітету.
Реалізація даних завдань у діяльності Ізяславського житлово-комунального підприємства значно покращить систему оперативного фінансового планування та контролю за умови підвищення показників діяльності та подолання заборгованості на підприємстві.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-ІV
2.    Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1996 р. № 879 „Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати” (зі змінами від 22.05.97 № 479, від 17.12.03 № 1964, від 31.12.04 № 1788)
3.    Наказ Державного казначейства України від 09.01.2007 №1 „Порядок складання річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів”/ www.rada.gov.ua
4.    Наказ Державного казначейства України від 04.04.2007 №81 „Порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів”/ www.rada.gov.ua
5.    Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – 2-ге вид., перер. і допов.– К.: Либідь, 2002. – 384 с.
6.    Бедо В. В., Когут Ю. М. Фінанси: Навч.-метод. пос. - К.: МАУП, 2004. - 168 с.
7.    Білик М. Д. Бюджетування у системі фінансового планування // «Фінанси України», № 3. – 2003, С. 97-110
8.    Білобловський С. В. Модель бюджетування операційних витрат на підприємстві // «Економіка, фінанси, право», № 9. – 2004, С. 18-25
9.    Бугайов В. П. Щодо питання про монопольне становище комунальних підприємств // «Економіст», № 8. – 2007, С. 52-54
10.    Буковинський С. А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану//Фінанси України. - 2006. - №3. - С. 21-28.
11.    Василенко В. А., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління.–К.: ЦУЛ, 2003.–396 с.
12.    Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. –К.: НІОС. – 2000. – 416 с.
13.    Германчук П.К., Петрашко П.Г., Ворона О.І. Планування, облік, звітність, контроль: Навчальний посібник. – К.: НВП „АВТ”, 2004. – 593с.
14.    Грідчіна М. В., Захожай В. Б., Осіпчук Л. Л. Фінанси (теоретичні основи): Підручник. –К.: МАУП, 2004. – 312 с.
15.    Єпіфанов А. О., Сало І. В. Бюджет і фінансова політика України: Навч. пос. - К.: Наукова думка, 1997. - 301 с.
16.    Запатріна І. В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері// «Фінанси України», № 4. – 2008, С.54-59
17.    Кириленко О. П. Місцеві фінанси: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 677 с.
18.    Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
19.    Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник для вузів. – К.: «Знання», 2004. – 377 с.
20.    Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. пос. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. - 487 с.
21.    Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії і практики. - К.: НДФІ, 2003. - 107 с.
22.    Крамаренко І. О. Фінансовий аналіз і планування. – К: Центр наукової літератури, 2003. – С. 126
23.    Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством і теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. – К.: Кондор, 2001.–580 с.
24.    Марцин В. С. Планування як основна складова процесу фінансової діяльності// «Фінанси України», № 4. – 2008, С. 33-36
25.    Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. пос. - 2-ге вид., доп. і переробл. - К.: КНЕУ, 2005. - 240 с.
26.    Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організації: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 860 с.
27.    Осовська Т. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 196 с.
28.    Петренко Ю. В., Рожко О. Д. Місцеві фінанси. - К.: Кондор, 2003. - 282 с.
29.    Петровська І. О., Клиновий Д. В. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навч. пос. - К.: ЦУЛ, 2002. - 300 с.
30.    Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.
31.    Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2007. - 348 c.
32.    Полозенко Д. В. Планово-індикативне й бюджетне планування в умовах ринку// «Фінанси України», № 7. – 2008, С. 72-77
33.    Полотенко Д. О., Варіг С. В. Банкрутство: шляхи його подолання // Вісник НБУ, № 10. – 2001, С. 59-63
34.    Романенко О. Р. Фінанси: Підручн. - К.: Центр навч. літер., 2004. - 312 с.
35.    Рудюк Л. В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Університет «Україна», 2006. – 186 с.
36.    Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: Прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций.- К.: Максимум, 2001. – 383 с.
37.    Семенов Г. А., Бугай В. З. та ін. Фінансове планування та управління на підприємствах: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.
38.    Смачило В. В. Визначення бюджетування газорозподільних підприємств // «Економіка, фінанси, право», № 10. – 2006, С. 15
39.    Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Бюджетна система: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 240 с.
40.    Стефаник І. Б. Об’єкт контролю – внутрішній контроль бюджетної установи // «Економіка, фінанси, право», № 11. – 2004, С. 16-17
41.    Стефаник І. В. Необхідність і проблеми удосконалення системи державного фінансового контролю // «Економіка, фінанси, право», № 12. – 2002, С. 28-29
42.    Таряник О. М., Перетятко А. Ю. Проблеми фінансового планування в країнах з ринковою економікою // «Економіка, фінанси, право», № 12. – 2006, С. 30-33
43.    Теличко Р. К. Побудова автоматизованої системи фінансового планування на підприємстві // «Економіка, фінанси, право», № 10. – 2006, С. 14
44.    Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.
45.    Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.
46.    Терещенко С. І. Оцінка фінансової стійкості підприємства // «Вісник НБУ», № 11. – 2003, С. 52-57
47.    Федосов В. В., Опарін В. С., Сафонова Л. О. Бюджетний менеджмент: Навч. пос. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.
48.    Федосов В. М., Бабич т. С. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії// «Фінанси України», № 1. – 2008, С. 22-26
49.    Федулова Л. І. Менеджмент організацій: Підручник. – К.: Либідь, 2004.– 448 с.
50.    Фролов Е. А., Рабынина Ю. Б., Олейник М. А. Основы коммерческого бюджетирования в условиях рыночной экономики // «Економіка, фінанси, право», № 3. – 2004, С. 26-27
51.    Футоранська Ю. М. Передумови та шляхи реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні// «Фінанси України», № 9. – 2007, С. 151-158
52.    Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постанове финансового планирования. – М.: Финансы и статистика, 2002.–271 с.
53.    Чиж В. І. Формування економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги// «Економіст», № 8. – 2007, С. 49-51
54.    Швайка К. А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ - 2000», 2003. – 268 с.
55.    Шершньов З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2006. – 356 с.
56.    Шим Джай К., Джоэл Г. Основы коммерческого бюджетирования. – СПб.: Бизнес Микро, 2005. – 456 с.
57.    Януль І. Е. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів//Фінанси України. – 2003. - № 8. –С. 19.