.

Компонент іміджу в політиці. Корекція політичного іміджу

курсова робота, 40 сторінок
План

ВСТУП
РОЗДІЛ І
Імідж та його роль у політиці
1.1 Поняття "імідж"
1.2  Іміджелогія у розрізі історії
РОЗДІЛ ІІ
Класифікація типів іміджів
РОЗДІЛ ІІІ
Принципи і прийоми формування іміджу
РОЗДІЛ ІV
Розвиток української іміджелогії (1990-2004) 
ВИСНОВКИ
Висновок

Зовсім недавно поняття "імідж" стало звичним і повсякденним словом в житті нашого суспільства. Зважаючи на перебіг останніх подій можна зробити висновок, що поняття "імідж" впевнено увійшло в усі сфери людського життя: політику, економіку, культуру, освіту тощо. Проте не кожна людина розуміє істинний зміст цього слова, а тим паче не вміє ним ефективно керувати.
Отже, результати проведеного дослідження свідчать про те, що проблема іміджу політика набирає дуже широкої популярності у нашій державі. Адже на сучасній політичній арені виникає безліч нових політиків, для яких іміджмейкери намагаються створити індивідуальні та неповторні іміджі. І хоча в літературі існує чіткий набір характеристик, які повинні використовуватись для формування іміджу того чи іншого політика, проте не варто забувати, що саме відмінність від інших політиків залишає слід у нашій підсвідомості.
Тому до формування того чи іншого іміджу політика іміджмейкер повинен підходити творчо з певною новаторською ідеєю. Не варто теж забувати про те, що кожна інформація може бути використана як на користь так і на шкоду тому чи іншому політику. Тому варто зібрати усі дані про політика для того, щоб постійно володіти ситуацією.
Також необхідно звернути увагу і на те, що не усі політики вписуються в усі контексти. Тому варто вводити політика не лише в той контекст, в котрий він вписується найкраще.
В результаті проведеного дослідження сформульовано низку теоретичних і практичних положень, які містять елементи наукової новизни і виносяться на захист:
- визначено, що імідж кожного політика формується роками;
- oбґрунтовано, що провідною фігурою в житті кожного політика виступає іміджмейкер. І хоча його фігура є непомітною для громадськості, проте саме він і є творцем неповторності політика. Власне від нього залежить майбутнє кожного політика. В загальному роль іміджмейкера у випадку формування образу політичного лідера полягає:
1) в підсилені наявних позитивних характеристик, створенні додаткових ситуацій, де б ці характеристики могли б найбільш яскраво проявитись;
2)  в знятті, затушуванні, заперечені негативних характеристик, які б могли б вплинути на суспільну думку.
- Доведено, що кожний політичний імідж формується за загальним шаблоном, проте він є індивідуальним і неповторним. І хоча часто сучасні політики апелюють до своїх попередників в стилі одягу, зачісці, манерах, програмах, промовах тощо, проте вони є унікальними. Адже вони звичайні люди, які мають щось індивідуальне, характерне лише їм. Завданням ж іміджмейкера є підкреслення цієї індивідуальності, яка забезпечить вторгнення того чи іншого іміджу в підсвідомість населення.
- Було обґрунтовано, що основні образи, які намагаються створити кандидатам на виборну посаду іміджмейкери, - "людина з народу" та "справжній лідер", "гарний сім'янин", "культурна людина".
- Також, під час дослідження, було з`ясовано, що кандидат повинен володіти такими якостями як відданість справі, керівні здібності, особисті якості (ті моральні якості, які найвище оцінюються в певному конкретному суспільстві) тощо.
- Також з'ясовано, що при розробці певного конкретного іміджу того чи іншого кандидата заздалегідь потрібно продумати усі атаки на нього з боку зовнішнього середовища і його засоби захисту, адже під час кризової ситуації буде дуже важко визначити правильний шлях виходу з них.
Теоретичне і практичне значення роботи полягає в тому, що було зроблено спробу узагальнити усі доступні мені теоретичні дані, які стосуються іміджу політика. Насамперед я узагальнила визначення політичного іміджу, його структуру та етапи створення, а також основні форми та види  політичного іміджу; поняття політичного іміджмейкінгу, а також була спроба проведення аналізу явища політичного іміджмейкінгу як різновиду політичного менеджменту; з'ясовано явище іміджевої стратегії .
Що ж до практичного значення моєї роботи, то воно полягає в тому, що усі отримані теоретичні знання я спробувала використати у четвертому розділі своєї роботи, власне під час практичного аналізу  виборів 1991-2002 років, та ролі іміджу політика і конкретних політичних партіях України.
Список використаної літератури

1.    Хома Н. М., Піча В.М.  Політологія.
2.    Політологія/за ред. Ф. М. Кирилюка. – К.: Здоров`я, 2004. – 776 с.
3.    Справочник по политическому консультированию/ під ред. Дэвида Д. Перлматтера: пер. з англ. - М.: Консалтинг группа "Имидж-контакт"; ИНФРА - М, 2002. – 330 с.
4.    Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг.-Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001.- 216 с.
5.    Почепцов Г.Г. Как становятся президентами: избирательные технологии XX века. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – 380 с.
6.    Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: Навчально-методичний посібник. – К.: Ельга, Ніка-центр, 2003. – 400 с.
7.    Б. Кухта, Н. Теплоухова. Політичні еліти і лідери. – Львів: Кальварія, 1997. – 224 с.
8.    Политический PR/ Д. Ольшанский. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.
9.    Зазыкина Е.В. Политический PR: символы. – М.: ООО "ЮрИнфоР-Пресс", 2003. 125 с.
10.    Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посібник.- К.: МАУП, 2001.- 104 с.
11.    Королько В. Г. Основи паблик рилейшнз. М., "Рефолбук", К.: "Ваклер".- 2001.-528 с.
12.    Кошелюк М. Е. Технология политических выборов.- 2-е издание, перераб. и доп.-СПб.:Питер, 2004.- 239 с.
13.    Альтшуллер А. А. Суперменеджер: имидж самореализация/ Серия "Бизнес-класс".- Ростов н/Д: "Феникс", 2004.- 160 с. 

14.    Акулич И. Политика продвижения товара. - БРИ., 2000.
15.    Арихеим Р. Исскуство и визуальное восприятие.- М., 1974.
16.    Берд П. Продай себя. Тактика совершенствования Вашого имиджа.- Минск, 1997.
17.    Борисов Б.Л. Технология рекламы и PR: учебное пособие. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.
18.    Браун Л. Имидж - путь к успеху. - СПб., 1996.
19.    Вишняк О.І., Шевель І.П. Дослідженняі прогнозування виборів у Росії та Україні: досвід і проблеми (1990-1998). - К.: Стилос, 1998.
20.    Гринберг Т. Портрет лидера. - М., 1995.
21.    Гуревич П. Приключения имиджа. - М., 1991.
22.    Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. - М., 1994.
23.    Королько В.Г. Павлик рилейшнз. Наукові основи, методика, практика. - К.: Видавничий дім "Скарби", 2001.
24.    Королько В.Г. Политическая реклама: уроки выборов (цели, задачи, методы, нормы, опыт). - Мн.: Харвест, 1999.
25.    Королько В.Г. Репутаційний менеджмент // M.A.DE. - 2001.
26.    Лебедева Т. Исскуство обольщения. ПР по-французски. - М., 1996.
27.    Масенко В.Ф. Технологія створення іміджу // Практична психологія та соціальна робота .- 1992. ?2.
28.    Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологи масс. - М., 1996.
29.    Підготовка і проведення виборчих кампаній / Автор-укладач В.О. Наумов. - 2-ге вид., - К.: Інтер-технодрук, 2004.
30.    Политическая реклама. - М.: Николо. Медиа, 2002.
31.    Почепцов Г.Г. Імідж і вибори. - К., 1997.
32.    Почепцов Г.Г. Іміджелогія: теорія і практика. - К.: АДЕФ-Україна, 1998.
33.    Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. - К., 1996.
34.    Пушкарева Г.В. Политический менеджмент. - М.: Дело, 2002.
35.    Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех: Пер. с нем. - М.: А/О Издательская группа "Прогресс", "Прогресс Интер", 1993.