.

Імідж керівника та його значення для успішної діяльності

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ 6
1.1 Поняття та види іміджу 6
1.2 Етапи формування уявлень про імідж керівника 14
РОЗДІЛ 2 УСПІШНИЙ ІМІДЖ КЕРІВНИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 19
2.1 Фактори, які впливають на створення позитивного образу
керівника 19
2.2 Особистий піар як атрибут позитивного іміджу та успішності керівника 25
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Ми бачимо, що практика вживання терміну "імідж" свідчить про його багатозначність. Значення, яке вкладається в це поняття, визначається тим, який етап комунікативного процесу розглядається дослідником у даний момент. Залежно від цього можна говорити про імідж як про результат самосприймання (окремою особистістю чи групою) власного реального чи ідеального образу; як про публічний образ, який свідомо чи несвідомо демонструється публіці; як про образ об\'єкта, сприйнятий іншими, такий, що склався в результаті "перегляду" того, що було продемонстровано. Смисл, який вкладається в це поняття, може істотно змінюватися залежно від дистанції сприймання: це може бути "автопортрет" (результат самосприймання), результат безпосереднього спілкування, або ж образ, що склався "на відстані", завдяки зусиллям засобів масової інформації. Має значення також кількість як самих об\'єктів, так і їх образів. В залежності від того, які з цих критеріїв беруться до уваги, можуть бути виділені різні види іміджу. Ті з них, які набули найбільшого поширення, було описано вище.
Отже, для створення позитивного іміджу керівника слід дотримуватись таких рекомендацій:
1. Цілеспрямоване формування іміджу можливе шляхом спирання на реальні характеристики особистості, а не за умови його цілком штучного створення, що стверджує необхідність індивідуального підходу до кожного керівника.
2. Створення іміджу ґрунтується не тільки на активізації реальних якостей керівника, які визнаються соціально бажаними в тій або іншій сфері, а й на знанні закономірностей, пов\'язаних з процесом міжособистісного сприймання.
3. Елементи зовнішності, манер, одягу та інші невербальні компоненти комунікації, при цілеспрямованому формуванні іміджу комплексно входять до структури самопрезентації. Розвиток навичок самопрезентації у керівника, як можливості подати себе іншим людям сприяє більш адекватному сприйняттю керівника з боку оточуючих його людей.
4. При формуванні іміджу керівника необхідно враховувати очікування підлеглих щодо особистості управлінця, які істотно впливають на його образ.
5. Керівники вищої ланки управління, які створюють власний імідж, або їх іміджмейкери повинні враховувати роль засобів масової інформації (ЗМІ) при формуванні іміджу.
6. Створити позитивний та привабливий власний імідж - означає працювати не тільки на підвищення особистого статусу, але й на загальну ефективність організації. Тому, формуючи власний імідж, керівник формує імідж всієї організації. Позитивний імідж, який веде до емоційних реакцій довіри і, нерідко, симпатії, може сприяти більш швидкому процесу створення загальних інтересів і мотивувати інших як можна продуктивніше. Крім того, при всіх інших ситуативних умовах позитивний імідж дає більше гарантій для здійснення співробітництва, ніж конфронтації.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Альтшуллер А. А. Суперменеджер: имидж самореализация/ Серия "Бизнес-класс".- Ростов н/Д: "Феникс", 2004.- 160 с.
2.    Блек С. Введение в паблик рилейшнз. - Ростов-на-Дону, 1998; с.48
3.    Браун Л. Имидж - путь к успеху. - СПб., 1996.
4.    Гринберг Т. Портрет лидера. - М., 1995.
5.    Гуревич П. Приключения имиджа. - М., 1991. – 156 с.
6.    Дэвис Филипп. Создай себе имидж. - М., 1998.
7.    Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. – К.: Вища шк., 1994. – 223с.
8.    Завадський Й.С. Менеджмент. Т. 1. К.: УФІМБ, 1997. – 542с.
9.    Зазыкина Е.В. Политический PR: символы. – М.: ООО "ЮрИнфоР-Пресс", 2003. 125 с.
10.    Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. - М., 1994.
11.    Кацал І. Хорошій картині – дорога оправа // Консалтинг в Україні.- 2008.- 25 лютого.
12.    Коломінський Н. Л. Соціально-психологічні проблеми розробки та прийняття управлінських рішень // Современные методы и технологии принятия управленческих решений: Приложение №5 к науч. журн. “Персонал”, №6(54). – 1999.
13.    Король А.Н. Организация и планирование рекламы: Учебное пособие. – Хабаровск: ХГАЭП, 1998. – 124 с.
14.    Королько В. Г. Основи паблик рилейшнз. М., "Рефолбук", К.: "Ваклер". – 2001. – 528 с.
15.    Масенко В.Ф. Технологія створення іміджу // Практична психологія та соціальна робота . – К., 2004. – 235 с.
16.    Моисеев В. А. Паблик рилейшнз: Теория и практика. – К., 1999. – 320 с.
17.    Невзлин Л. Б. Паблик рилейшнз – кому это надо? – М., 1993. – 212 с.
18.    Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз. – К.: Ин-т международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко, 2001 – 412 с.
19.    Почепцов Г.Г. Імідж і вибори. – К., 1997.
20.    Скрипаченко Т.В. Імідж керівника: поняття та його вживання // Психологія. Збірник наукових праць. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Випуск 3(10), 2000.
21.    Скрипаченко Т.В. Сучасні умови діяльності вітчизняного керівника // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.- К., Вид-во “Любіть Україну”, 2000.- т.1, ч.3.
22.    Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посібник.- К.: МАУП, 2001.- 104 с.
23.    Тихомирова Є.Б. Зв\'язки з громадськістю: Навчальний посібник. – К., 2001. – с.193
24.    Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех: Пер. с нем. - М.: "Прогресс Интер", 1993. – 218 с.