.

Гра Сутність та соціокультурна роль

курсова роботу, 25 сторінокЗміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.ГРА: ЯВИЩЕ ТА ПОНЯТТЯ 
1.1 Поняття та ознаки гри 
1.2 Функції гри 
РОЗДІЛ 2. ГРА В СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ 
2.1 Сучасні ігри та діти 
2.2 Дорослі та ігри 
ВИСНОВКИ 
Список використаних джерел та літератури 


Висновки

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Гра - це життєво важливий і необхідний елемент в розвитку як індивіда, так і суспільства в цілому. За складністю характеру ігор можна судити про побут, права і навички даного суспільства.
Для дитини в ігрі надається можливість відрекомендувати себе в ролі дорослого, копіювати побачене колись або дії і тим самим придбати певні навички, які можуть стати їй в нагоді в майбутньому. Діти аналізують певні ситуації в іграх, роблять висновки, зумовлюючи свої дії в кожних ситуаціях в майбутньому.
Зазначимо, що в руках дитини палиця в легко перетворюється на коня, стілець – на автомобіль, гра абстрагує мислення дитини. Іншим важливим чинником є їх розвиток. Більш того, гра для дитини - величезний світ, причому світ власне особистий, суверенний, де дитина може все, що захоче. Все, що їй забороняється дорослими.
Гра зберігає і передає у спадок величезну гаму духовних, емоційних цінностей і людських проявів. Традиційні форми ігрової діяльності народів, що склалася в культурах минулого, практично звиродніли і вичерпалися, що спричинило за собою загострення, зубожіння соціально-психологічних процесів спілкування, відчуженість людей.
У феномені ігри слід особливо виділити наступні моменти: 1. Перша культура, яку створила людина, - це ігрова культура, заснована на традиціях праці, соціальної діяльності. Її створювали і споживали діти і дорослі сумісно в сім'ях і суспільних об'єднаннях. 2. Усобиці і розбори - це ролеві ігри людей. 3. гра - це форма підготовки до майбутньої діяльності. 4. Гра - прерогатива дитинства. 5. Гра одночасно - розвиваюча діяльність, принцип, метод і форма життєдіяльності, зона соціалізації, захищеності, самореабілітації, співпраці, співдружності, співтворчості з дорослими, посередник між світом дитини і світом дорослого. 6. Сучасна гуманістична школа націлена на індивідуальний і міжособовий підходи до кожної дитини. 7. Ігри колективні, комунікативні, в них, як в любові, все «наше» - «наші іграшки», «наші пісочниці», «наші двори», бо гра - сумісна творчість і збагнення миру, і вона слухняна голосу совісті дитини. 8. Ігри цінні автономно, але перш за все в системі їх використовування. 9. Принциповим є вживання власне ігор, рівно як використовування ігрових форм праці, пізнання, художньої творчості, спорту, змагань; використовування елементів ігор в поєднанні з неігровою діяльністю в пропорціях, відповідних різним віковим категоріям. 10. Створити якийсь ідеальний комплекс ігор, ідеальну модель ігри, які можна б було рекомендувати всім дитячим установам, дитячим колективам різного типу, дітям різних віків і на всі часи, неможливо. 11. Гра - реальна і вічна цінність культури дозвілля, соціальної практики людей в цілому.
Мистецтво ігри - важлива частина життєвої стратегії людей, що відчувають унікальність і неповторність життя. Суб'єктивне розуміння ігри, онтогенез ігрових форм, історичний розвиток ігрової культури ми намагалися розглянути в єдності, відповідаючи на вічні питання, що таке гра і яке місце вона займає в житті сучасної людини.
Варто узагальнити, що ігрова поведінка є однією з найважливіших складових побутової поведінки людини. Людина як би носить декілька театральних масок, залежно від ситуації в яку вона потрапляє, коло осіб, з яким вона спілкується. Залежно від настрою, який людиною володіє, гра стає універсальним адаптером індивідуума до реальності, способом пристосування людини до навколишнього світу.
 
Список використаних джерел та літератури

1.    Groos K. Die Spiele der Menschen. – Wien, 1899. - S. 4 - 7.
2.    Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. – СПб.: Лениздат, 1992. – 243 с.
3.    Выготский Л. С. Психология развития ребенка. – М.: Эксмо, 2003. – 512 с.
4.    Григорьев С. В. Проблемы научного анализа народного психологического опыта в изучении игры как формы активности // Активность и жизненная позиция личности. – М., 1988. – С. 167 - 168.
5.    Григорьев С. В. Самовыражение и развитие личности в игре (на материале традиционных народных игр). Диссертация. – М., ИП РАН, 1991.
6.    Добринская Е. И., Соколов Э. В. Свободное время и развитие личности. – Иркутск: Искра, 1989. – С. 23 - 28.
7.    Коган М. С. Человеческая деятельность. – М.: Политиздат, 1974. С. 207.
8.    Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – М.: Смысл, 2004. – С. 475.
9.    Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Комплект из 4-х томов (1, 2, 10, 11 тт.). Т. 4. Ч. II –  М.: Государственное издательство, 1923. - С. 110 - 221.
10.     Петровский А. В. Развитие личности и проблема ведущей деятельности // Вопросы психологии. - 1987. - № 1. - С. 24
11.     Плеханов Г. В. Письма без адреса: Письмо третье. Собрание сочинений. Т. XIV. - М.: Государственное издательство, 1924. – 638 с.
12.     Плеханов Г. В. Эстетика и социология искусства. В 2-х тт. – Т. I. – С. 207.
13.     Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2-х тт. Т. II – М., 1989. – С. 64.
14.     Спикаковская А. С. Нарушение игровой деятельности. – М.: Академия, 1980. – С. 60 – 61.
15.     Узнадзе Д. Н. Общая психология. – СПб.: Смысл, 2004. – 416 с.
16.     Устименко В. Ф. Место и роль игрового феномена в культуре // Филосовские науки. – 1980. - №2. - С. 69 – 77.
17.     Фабри К. Э. Игры животных и игры детей. Сравнительно-психологический анализ // Вопросы психологии. – 1982. – №3. – С. 26 - 34.
18.     Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1990. – 448 с.
19.     Хайнд Р. Поведение животных. – М.: Наука, 1975. – С. 382 – 383, 385.
20.     Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. – М.: Академия, 1992. – 686 с.
21.     Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Республика, 2003. – 774 c.