.

Вплив реклами на імідж фірми (на прикладі друкованої реклами coca-cola)

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………….........................3
Розділ I.   ФЕНОМЕН ІМІДЖУ…………...…………………..............................6
1.1. Поняття іміджу………………..................................................................6
1.2. Види іміджу...............................................................................................9
1.3. Етапи творення іміджу, зокрема, іміджу компанії..…………….........21
Розділ II. РЕКЛАМА ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ…………………………………………………………………27
   2.1. Поняття реклами, її основні функції…................................................….27
   2.2. Особливості друкованої реклами............................................... ………...34
Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМИ  НА ІМІДЖ ФІРМИ (НА ПРИКЛАДІ РЕКЛАМИ COCA COLA)……………………….…40
Висновки…………………………………………………………........................47
Список використаних джерел та літератури…………………….......................51
Додатки
 
ВИСНОВКИ   

Необхідність соціально-психологічних досліджень іміджу на сучасному етапі розвитку психологічної науки обумовлена сутнісними протиріччями між соціальною практикою створення і використання іміджів у різних сферах соціального життя, яка бурхливо розвивається, і необхідністю її теоретичного осмислення.
        Імідж як соціально-психологічний феномен є невід’ємною частиною культурного контексту. Загальновідомо, що публічний образ відіграє важливу роль у сфері масових комунікацій, наприклад, в політиці чи шоу-бізнесі. Крім того, імідж є важливим ресурсом для підприємств промислової чи фінансової сфері. Імідж - це універсально застосовна до будь-якого об'єкту категорія, що стає предметом соціального пізнання: до людини (персональний імідж), організації (корпоративний імідж), соціальної позиції (імідж політичного діяча), професії (імідж юриста), освіти (імідж випускника державного університету), а також: до предметів (імідж діаманта), до окремих споживчих характеристик матеріальних об'єктів (імідж якості).
Особистий імідж - це образ людини в цілому. Це те, як Ви виглядаєте в очах інших людей, це уявлення про Ваш зовнішній і внутрішній вигляд. Створити імідж - це більше, ніж просто справити враження: імідж - це мистецтво управляти враженням. Правильно збудований імідж є запорукою успіху, як особистого, так і професійного.
Корпоративний імідж або організаційний імідж - це образ організації, сформований в суспільній свідомості; цілісне сприйняття організації різними соціальними групами. Оскільки в своїй діяльності фірма стикається з самими різними групами громадськості, що мають неоднакові інтереси і що пред'являють до неї самі різні (а деколи і що суперечать один одному) вимоги, остільки будь-яка організація матиме декілька іміджів (наприклад, зовнішній і внутрішній іміджі).
Складність соціально-психологічного вивчення іміджу організації полягає в тому, що серйозних психологічних робіт поки немає, більшість питань розглядаються в маркетингу, економічній літературі, не зачіпаючи пласт інформації, що цікавить нас. Імідж компанії, мабуть, є одним з найменш вивчених в теоретичному аспекті, але викликає спеціальний інтерес у вчених-прикладників.
Імідж фірми - обличчя організації - спеціально створений образ компанії на ринку товарів і послуг. Імідж фірми відображає її комерційну політику: орієнтацію роботи на певні запити певного класу споживачів. Привабливий імідж компанії дозволяє їй зайняти лідируюче місце в світі бізнесу. Створення іміджу - результат копіткої роботи професіоналів в області маркетингу, дизайну, психології, лінгвістики і реклами, PR-фахівців. Ретельно продуманий імідж компанії формує позитивний образ у споживачів, який стає привабливим, наділеним особливим характером. Його основні графічні засоби індивідуалізації дають можливість позиціонувати компанію на ринку, знайти свого споживача або клієнта.
Створення іміджу - питання стратегічного планування діяльності компанії. Привабливий імідж фірми може працювати довгі роки і підтримувати підприємство у важких обставинах. Тому, при формуванні іміджу слід спиратися, в основному, на ті поняття і матеріальні об'єкти, які асоціюються у споживачів з довготривалими цінностями життя.
  Одним із найефективніших засобів створення іміджу є реклама. Реклама - ознайомлення споживачів із товарами або послугами, що пропонує дане виробниче, торговельне, транспортне, страхове, туристичне, фінансове або інше підприємство. Реклама здійснюється у формі оголошень у пресі, на радіо, телебаченні, на плакатах тощо. Реклама знайомить з особливостями і способами споживання товарів, їх якістю, місцем продажу тощо. Перед рекламою ставиться завдання привернути до товару увагу потенційного покупця. При цьому застосовуються такі прийоми, які є найбільш доцільними в кожному окремому випадку, з тим щоб у споживачів з'явилося бажання купити запропонований товар або послуги.
          Залежно від засобу поширення звернень розрізняють телевізійну, зовнішню, друковану та радіо- рекламу. До основних засобів поширення друкованої реклами відносять:
1)    газети (переваги: значне охоплення ринку, висока доствірність; недоліки: короткочасність існування, низька поліграфічна якість продукції, конкуренція різних реклам у одній газеті);
2)    презентаційні засоби: каталоги, проспекти, брошури (переваги: селективність аудиторії, гнучкість, відсутність реклами конкурентів, повнота інформації; недоліки: відносно висока вартість, необхідність залучення фахівців);
3)    журнали (переваги: географічна і демографічна селективність, висока якість відтворення, тривале існування, наявність вторинних читачів; недоліки: тривалий інтервал між замовником і одержувачем, низька частота видань, конкуренція з іншою рекламою, висока вартість).
Розміщення рекламних повідомлень у вищезазначених засобах вимагає звернення уваги на художнє їх оформлення для активнішого привернення уваги споживачів.Художнє оформлення рекламних звернень передбачає використання кольорових зображень та ілюстрацій як основного компонента привернення уваги і викладення рекламної ідеї.
       Висунута перед початком дослідження гіпотеза підтвердилася частково. Друковані засоби передачі рекламної інформації активно використовувалися фірмою CocaCola, проте на даний час вони не відіграють вирішальної ролі у підтримці іміджу фірми, оскільки на перший план виходить телевізійна реклама та різноманітні заходи по налагодженню зв'язків з громадськістю.
 Під впливом друкованих рекламних звернень було сформовано імідж даної фірми, основними аспектами якого є наголос на транснаціональності, підтримці актуального у конкретний історичний період способу життя, стабільності, готовності до інновацій, постійній підтримці якості продукції і змінах у політиці фірми залежно від суспільних змін. За допомогою друкованої реклами компанія позиціонувала себе на ринку і забезпечила собі довготривалий позитивний імідж не лише у США, а й по всьому світі.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Джерела:

1.    Закон України “Про рекламу” // Урядовий кур’єр. – 1996. - №137-138. –             С.6-7.

Література:

2.    Анатомия рекламного образа / Под общ. ред. А.В.Овруцького. – СПб.: Питер, 2004. – 224с.
3.    Батра Р. Рекламный менеджмент  = Batra R. Advertising management / Р.Батра, Дж.Майерс, Д.А.Аакер. – 5-е изд. – М.; СПб.; К.: Вільямс, 2001. – 784с.
4.    Берт П. Продай себя: Тактика совершенствования имиджа / П. Берт. – СПб.: Нева, 2004. – 400с.
5.    Васильев Г.А. Основы рекламной деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г.А.Васильев, В.А.Поляков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414с. – (Серия «Профессиональный учебник: Маркетинг»).
6.    Вольдман Л.Ю. Имидж организации и механизм его формирования / Л.Ю.Вольдман // Высшее образование сегодня. - 2004. - № 7. - C.20-28.
7.    Гольман И.А. Рекламная деятельность: Планирование. Технология. Организация / И.А.Гольман. – 2-е изд., пере раб. и доп. – М.: Гелла-принт, 2002. – 400с. – (Серия “Рекламне технологии”).
8.    Дейан А. Реклама / Пер. с франц. под ред. С.Г.Божук. – Изд. 8-е. – СПб.: Нева, 2004. – 128с.
9.    Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з 4-го англ. вид. / Доповн. і ред. Д.Ядіна. – К.: Знання, 2001. – 456с.
10.    Дзикевич С.А. Эстетика рекламы: Учеб. пособ. / С.А.Дзикевич. – М.: Гардарики, 2004. – 232с.
11.     Ермаков В.В. Рекламное дело: Учеб. пособ. / В.В.Ермаков. – М.: Изд-во Московського психологического института; Воронеж: МОДЭК, 2004. – 184с. – (Серия “Библиотека студента”).
12.     Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Учебное пособие для студ. вузов / А.С.Ковальчук. – 3-е изд., перераб. и доп.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 256с.   
13.     Кононенко А.О. Природа    індивідуального   іміджу  та    його      роль       в соціальних комунікаціях / А.О.Кононенко // Наука і освіта: Наук.-прак. журнал Півден. наук. центру  АПН України. – 2001. - № 1 – С. 61-64.  
14.     Кононенко А.О. Соціально-психологічні особливості функціонування іміджу в малій групі  / А.О.Кононенко // Наука і освіта: Наук.-прак. журнал Півден. наук. центру  АПН України. – 2001. - № 2-3 – С. 58-60.
15.     Кононенко А.О. Дослідження оцінки компонентів індивідуального іміджу   педагога учнями та батьками / А.О.Кононенко // Наук. вісн.  Півд.-укр. держ. ун-ту. – 2001.- №3-4 - С.100-106.
16.     Крыксунова Е. Создай свой имидж / Е.Крыксунова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1998. – 242с
17.     Музикант В.Л. Формирование брэнда средствами ПР и рекламы: Учебное пособие / В.Л.Музикант. – 2-е изд., с изм. – М.: Экономист, 2006. – 606с.: ил. – (Homo faber).
18.     Норіцина Н.І. Формування іміджу як інтегрованої комунікації  підприємства  / Н.І.Норіцина // Актуальні проблеми економіки.- 2002.- № - C.48-51.
19.     Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій / Б.А.Обритько. – К.: МАУП, 2002. – 240с.
20.     Палеха Ю. І. Іміджологія: Навч. посіб. / За заг. ред. З.І. Тимошенко.  — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2005. — 324 c.
21.     Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов высших учебных заведений / Ф.Г.Панкратов, Ю.К.Баженов, Г.К.Серегина, В.Г.Шахурин. – 4-е изд. – М.: Маркетинг, 2001. – 364с.
22.     Песоцкий Е. Современная реклама: Теория и практика / Е.Песоцкий. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2001. – 320с.
23.     Политическая имиджелогия / Под ред. А.А.Деркача, Е.Б.Перелыгиной и др. – М.: Аспект-Пресс, 2006. – 400с.
24.     Полукаров В. Рекламная коммуникация: Учеб. пособие / В.Полукаров, Е.Головлева, Е.Добренькова, Е.Ефимова. – М.: Палеотип, 2002. – 344с.
25.     Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный поход / Под ред. Д.Я.Райгородского. – Самара: БАХРАХ-М,2001. – 752с.
26.     Почепцов Г. Имиджелогия / Г.Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 786с.
27.     Почепцов Г. Имидж и выборы / Г.Почепцов. – К.: Ваклер, 2002. – 386с.
28.     Рогачева М. Имидж – составляющая успеха руководителя и организации  / М.Рогачева // Управление персоналом.- 2004.- № 17.- C.60-63.
29.     Рожков И.Я. Брэнды и имиджи / И.Я.Рожков, В.Г.Кисмерешкин. – М.: РИП-холдинг,2006. – 256с.
30.     Ромат Е.В. Реклама: Учебник для студентов специальности “Маркетинг” / Е.В.Ромат. – 3-е изд. – К.; Х.: Студцентр, 2000. – 480с.
31.     Росситер Дж.Р. Реклама и продвижение товаров / Дж.Р.Росситер, Л.Перел; под ред. Л.А.Волковой. – СПб.: Питер, 2001. - 656с.
32.     Смирнова Т. В. Моделювання рекламного іміджу / Т.В.Смирнова. — К., 2005. — 166 с.
33.     Суїменко Є. Реклама: економічні функції та психологічний терор // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - №1. – С.135-152.
34.     Уеллс У. Реклама: Принципы и практика / Пер. с англ. под ред. С.Г.Божук. – СПб.: Питер, 2001. – 800с. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»).
35.     Уткин Э.А. Рекламное дело: Учебник / Э.А.Уткин, А.И.Кочеткова. – М.: Тандем; ЭКМОС,1998. – 272с.
36.     Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности: Учебник / Л.Н.Федотова. – М.: Гардарики, 2002. - 272с.
37.     Феофанов О. Реклама: Новые технологии в России / О.Феофанов. – СПб.: Питер, 2001. – 384с. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»).
38.     Харрис Р. Психология массовых коммуникаций = A Cognitive Psychology of Mass Communiсation / Ред. Д.Гиппиус. 4-е изд. – СПб.: ЕВРОЗНАК,2002. – 448с.
39.      Хомуленко Т. Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу / Хомуленко Т. Б., Падафет Ю. Г., Скориніна О. В. — Х.: ВД "Інжек", 2005. — 272 с.
40.     Шепель В. Имджелогия: секреты личного обаяния / В.Шепель. – К.: Ваклер, 2000. – 264с.