.

Використання концепцій PR в діяльності фармацевтичних підприємств

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 8
1.1 Public Relations – загальне поняття та підходи до визначення 8
1.2 Комунікаційні особливості PR 17
1.3 Особливості використання PR у фармацевтичній галузі 22
1.4 Використання PR-технологій гуртової фармацевтичної компанії 25
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ PR-КОНЦЕПЦІЙ У СУЧАСНІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 36
2.1 Технології pr-менеджменту у фармацевтичному бізнесі 36
2.2 Стан практичного використання зв’язків з громадськістю у фармацевтичній галузі України 42
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ПОКРАЩЕННЯ СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ PR-КОНЦЕПЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ВАТ ХФЗ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 46
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 58

 

ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в удосконаленні ринкової діяльності фармацевтичних підприємств України на основі використання концепції зв’язків з громадськістю. Науковою задачею є обгрунтування та розроблення ефективної стратегії функціонування фармацевтичних підприємств у сучасних умовах, яка вирішена на основі підвищення ступеня інтеграції маркетингових комунікацій підприємств фармацевтичної галузі, запропонованих методик їх планування та оцінки ефективності, оптимізації фінансування комунікативних заходів.
Зв’язки з громадськістю – явище набагато більш глибоке і широке, ніж просто відділи, що функціонують в окремих організаціях і установах, або самостійні консультативні фірми паблік рілейшнз, до послуг яких звертаються клієнти.
Паблік рілейшнз служать багатьом соціальним інститутам: підприємствам, профспілкам, державним установам, добровільним асоціаціям, фондам, лікарням, освітнім і релігійним організаціям.
Практика зв’язків з громадськістю може охоплювати різноманітні види діяльності (ПР-діяльність): прес-посередництво, сприяння (просування), роботу відділів у справах громадськості (що, як правило, типово для державних установ), паблісіті, рекламу і багато чого іншого.
Узагальнюючи принципи PR, можна стверджувати, що основним у діяльності системи паблік рілейшнз є, по-перше, забезпечення взаємної користі організації та громадськості, а також абсолютна чесність і відвертість тих, хто займається цим видом управлінської діяльності. По-друге, особливе значення для паблік рілейшнз має відкритість інформації. І, по-третє, суттєвим для паблік рілейшнз є опора на об’єктивні закономірності функціонування масової свідомості, відносин між людьми, організаціями та громадськістю, рішуча відмова від суб’єктивізму.
Один з найоб’ємніших споживчих ринків України - фармацевтичний. Його вирізняє висока розвиненість брендів і конкуренція між ними. У боротьбі за покупця тут використовуються найрізноманітніші технології, залежно від виду продукції. Маркетинг, зокрема PR лікарських препаратів і просування брендів для будь-якої фармацевтичної компанії - одна з основних складових успішного ведення бізнесу. Від їх ефективності багато в чому залежить успіх компанії в цілому. Одним з найбільш важливих прикладних аспектів PR є забезпечення швидкого і комфортного вторгнення оптової фармацевтичної компанії на нову збутову територію.
Самостійні PR-служби далеко не у всіх підприємствах. У тих фірмах, де PR-служба відсутня, обов’язки по підтримці хороших відносин між керівництвом і рядовими працівниками, організація сумісних заходів покладаються на фахівців з кадрів. Одним з перспективних напрямів в рекламі і в діяльності по створенню іміджу є брендінг.
Незалежно від термінів проведення кожна рекламна кампанія включає три основні етапи - підготовчий, кульмінаційний і завершальний. Основним є підготовчий, оскільки від нього залежить решта двох етапу, а також успіху рекламної кампанії в цілому. При плануванні рекламних кампаній береться до уваги, що успіх ринкової діяльності залежить не тільки від вдалої реклами, але і від чинників, що характеризують товар.
Відносну ефективність рекламної кампанії встановити можна: по-перше, співвідношенням об’ємів продажів або прибутку до і після проведення кампанії і витраченої на неї суми, а по-друге, зміною відсотка інформованості заданої рекламної аудиторії про рекламодавця, його товарний знак, продукцію і послуги.
З метою комплексного дослідження стану практичного використання PR у фармації нами проведено двохетапне анкетування провідних фахівців ХФЗ, ФОПП та аптек: перший етап – станом на 2005 р., другий – станом на 2009 р. На підставі проведених досліджень визначено тенденції розвитку застосування PR-заходів у фармації України.
На основі експертного опитування фахівців виявлено ступінь розвитку PR у фармацевтичній галузі України. Визначено, що основною причиною недостатнього застосування PR є незначний рівень обізнаності працівників фармацевтичних підприємств у питаннях переваг стратегічного управління та інтегрованих маркетингових комунікацій.
Проаналізовано стан планування PR фармацевтичними підприємствами. Встановлено недоліки організації PR-заходів.
Обґрунтовано значення застосування сучасних PR-інструментів у комунікаціях фармацевтичних підприємств з представниками різних груп громадськості: контент-аналізу і моніторингу повідомлень у засобах масової інформації, використання інтерактивних можливостей корпоративних Web-сайтів, лобіювання, мерчандайзингу, системи заохочення клієнтів та задоволення вимог споживачів.
Проаналізовано процес оцінювання фармацевтичними підприємствами ефективності власної PR-діяльності. Виявлено, що основним недоліком експозиційної діяльності підприємств галузі, зокрема, ефективності участі у виставках, є неузгодженість мети з її результатами. Розроблено методику визначення ефективності експозиційної діяльності, маркетингового моніторингу спеціальних PR-заходів, методику оцінки іміджу фармацевтичних підприємств. Запропоновано програму підвищення інтеграції їх комунікацій.
Також, ми узагальнили всі методи та стратегії, які варто впроваджувати в політику фармацевтичного підприємства на етапі просування товару на ринок і підтримання його позицій:
1.    Зменшити кількість випадків нестабільного планування PR-заходів.
2.    Розробити та впровадити у виробництво ті препарати, в яких існує підвищена необхідність на основі попередніх маркетингових досліджень
3.    Запровадити методику вдосконалення системи каналів товаропросування ХФЗ методом визначення «ринкових вікон».
4.    Оптимізація її фінансування комунікативної діяльності.
5.    Методику вивчення іміджу ФП.
6.    Проведення анкетування людей в різних вікових та соціальних груп з метою виявлення найбільш ефективного засобу реклами.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Cutlip SM, Center AH, Broom GM Effective Public Relations: 7th Edition. - NJ: Englewood Cliffs, 1994.-P. 6
2.    Grunig James. What Kind of Public Relations do you Practice? New Theory of Public Relations Present Four Models / / Pr Reporter: Purview. - 1984, April 9. - Vol. 27. - P. 1
3.    Harlow Rex F. Building a Public Relations Definition // Public Relations Review. – 1976, Winter. – Vol. 2, № 4.–P. 36)
4.    Newsom Doug, Scott Alan, Turk Judy VanSlyke. This is PR: The Realities of Public Relations: 5th ed. - Belmont, Cal., 1993. - P. 4 -5
5.    Pr Reporter. - 1985, September 9. - Vol. 28, № 36
6.    Бабкин В., Селиванов В. Народ и власть. – К., 2004.
7.    Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб. – К., 2006.
8.    Бебик В. М. Як стати популярним, перемогти па виборах та утриматися на політичному олімпі. – К., 2004. – 403 с.
9.    Бебик В. Служби зв’язків з громадськістю // Командор. – 2004. № 1. – С. 29-32.
10.    Блек С. PR: международная практика. – М.: Изд. дом «Довгань», 2006. – 347 с.
11.    Блек С. Введение в Паблик Рилейшнз. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. – 320 с.
12.    Блек С. Паблік рілейшнз. Що це таке? - М.: Новини, 1990. - С. 17
13.    Броніна О.А., Лисак Г.М. Дослідження PR-заходів фармацевтичних підприємств у роботі з лікарями // Фармація XXI століття: Тез доп. всеукраїнської наук-практ. конф., 23-24- жовт. 2002 р.-Харків, 2002. – С. 215-216.
14.    Воеводин А. И. Стратегемы – стратегии войны, манипуляция ума, обмана. М., 2007. – С. 143.
15.    Гаджиев К. С. Политическая наука. – М., 2005.
16.    Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності. – К., 2004.
17.    Головатий М. Ф. Професія – політик. – К., 2004.
18.    Гуревич П. Приключения имиджа. - М., 2001. – 156 с.
19.    Дороти Доти. Паблисити и РК. – М.: Филинъ, 2006. – 288 с.
20.    Дридзе Т. М. Массовая коммуникация в формировании современного социокультурного пространства // Социс. – 2007. – № 7. – С. 73-82.
21.    Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. – К.: Освіта, 2005. - С. 145 – 196.
22.    Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз. – М.: Рефл. бук.; К.: Ваклер, 2007. – 526 с.
23.    Лисак Г.М. Розробка та результат практичного впровадження програми соціально-економічного експерименту з мерчандайзингу // Фармація XXI століття: Тез доп. всеукраїнської наук-практ. конф., 23-24- жовт. 2002 р.-Харків, 2002. – С. 226-227.
24.    Лисак Г.М., Броніна О.А., Рабінович Н.С. Практичні аспекти public relations щодо просування у сфері медицини та фармації препарату “Мазь тіотріазоліну 2%-25 г»// Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Збірка наукових статей. Випуск VIII.- Запоріжжя: ЗДМУ, 2002. - С. 35-39.
25.    Лисак Г.М., Мнушко З.М. Дослідження ефективності діяльності паблік рилейшнз фармацевтичних підприємств // Наукова конференція молодих вчених та студентів: Тез. доп.- Харків.: Вид-во НФАУ, 20090.- С. 111.
26.    Лисак Г.М., Мнушко З.М. Оцінка іміджу фармацевтичного підприємства методом семантичного диференціалу // Фармація XXI століття: Тез доп. Все-української наук-практ. конф., 23-24- жовт. 2002 р.-Харків, 2002. – С. 229-230.
27.    Лисак Г.М., Рабінович Н.С. “Гель “Еконазол»: від розробки до просування на фармацевтичний ринок // Вісник фармації (спецвипуск).- 2002.- №2 (30).-С. 11-14.
28.    Лысак Г.Н. Использование Интернет для осуществления связей с общественностью // Здобутки та перспективи розвитку управління фармацевтичними організаціями в умовах ринкової економіки: Тез доп. міжнародної наук-практ. конф., 26 березня 2003 р.-Харків, 2003.-С.197-200.
29.    Масенко В.Ф. Технологія створення іміджу // Практична психологія та соціальна робота . – К., 2003. – 235 с.
30.    Матвеев Р. Ф. Теоретическая и прикладная политология. – М., 2007. –389 с.
31.    Мендісабаль Л. Феномен пабліситі як фактор розвитку сучасних методів та технологій прийняття управлінських рішень // Вісн. УАДУ. – 2004. – № 4. – 364 с.
32.    Мнушко З. М., Лисак Г.М., Селих Ж.М. Комплексна оцінка конкурентоспроможності фармацевтичного підприємства та шляхи її підвищення // Фармацевтичний журнал.- 2002.- №5.- С. 3-8.
33.    Мнушко З.М., Лисак Г.М. Комплексні напрямки паблік рилейшнз у ринковій діяльності фармацевтичних підприємств України // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Выпуск 122. Технический прогресс и эффективность производства. Часть I.-Х.: -2000.- С. 192-193.
34.    Мнушко З.М., Лисак Г.М. Планування діяльності паблік рилейшнз фармацевтичних підприємств //Фармацевтичний журнал.- 2000.- №5.- С.6-11
35.    Мнушко З.М., Лисак Г.М. Формування корпоративної культури як напрямок стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств // Вісник фармації.- 2003.- № 3.- С. 55-60.
36.    Мнушко З.М., Черноброва Н.В., Лисак Г.М. Дослідження стану паблік рілейшнз у діяльності фармацевтичних підприємств // Актуальні проблеми фармацевтичного маркетингу: Тез. доп. міжнародної наук.-практ. конф.- Харків: УкрФА, 1999.- С. 52-53.
37.    Мнушко З.Н., Лысак Г.Н. Исследование направлений и русловий осуществления деятельности паблик рилейшнз фармацевтическими предприятиями Украины // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті: Мат-ли V Нац. з’їзду фармацевтів України.-Х.: Вид-во УкрФА, 1999.- С. 98-99.
38.    Мнушко З.Н., Лысак Г.Н. Контент-анализ публикаций фармацевтических предприятий в прессе // Провизор. - 1999. - № 14.- С. 29-31 (особистий внесок - проведено контент-аналіз публикацій про підприємства-продуценти ЛЗ у пресі, написана стаття).
39.    Мнушко З.Н., Лысак Г.Н. Создание репутации как направление PR-деятельности фармацевтических предприятий // “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія»: Тез доповідей III Міжнар. наук-практ. конф.Ч. I.-Х.: Вид-во НФаУ, 2003.- С. 211.
40.    Мушко З.М., Лисак Г.М. Ефективність виставок як PR-заходу у діяльності фармацевтичних підприємств // Вісник фармації. – 2002. - №4. - С. 60 – 64.
41.    Моисеев В. А. Паблик рилейшнз: Теория и практика. – К., 2004. – 320 с.
42.    Нижник Н. Р. Проблеми змісту державно-управлінських відносин та фактори його соціальної обумовленості в Україні // Вісн. УАДУ. – 2006. – № 2. – С. 103.
43.    Общественное мнение и власть: механизмы воздействия. – К., 2004.
44.    Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 351 с.
45.    Оцінювання ефективності діяльності фармацевтичних підприємств щодо комплексних напрямків зі зв’язків із громадськістю (методичні рекомендації) / Мнушко З.М., Лисак Г.М.- Х.: НФаУ, 2003.-24 с.
46.    Политическая реклама. - М.: Николо. Медиа, 2005. – 250 с.
47.    Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. – М.: Гардарики, 2006.
48.    Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз. – К.: Ин-т международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко, 2007 – 200 с.
49.    Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – К., 2005.
50.    Почепцов Г. Побудова іміджу як комунікативне програмування // Нова політика. – 2004. – № 5. – С. 40-48.
51.    Психологія масової політичної свідомості та поведінки. – К., 2006.
52.    Серант А. Організація зв’язків з громадськістю в державних установах // Вісн. УАДУ. – 2008. – №2. – С. 428-434.
53.    Слісаренко І. Стратегія паблік рилейшнз // Політика і час. – 2006. – № 8. – С. 56-60.
54.    Стимулювання роздрібної реалізації лікарських засобів в аптеках (методичні рекомендації) / З.М. Мнушко, Г.М. Лисак, І.В. Пестун, Н.В. Черноброва.- Х.: НФАУ, 1999.-16 с.
55.    Тучков С. М. К вопросу о законодательном регулировании некоторых аспектов применения технологий паблик рилейшнз в государственном управлении и политических кампаниях // Вест. Москов. ун-та. – 2004. – № 4. – С. 34-42.
56.    Тучков С. М. Становление политических паблик рилейшнз: Предпосылки, проблемы и перспективы // Вест. Москов. ун-та. – 2004. – № 2. – С. 17.
57.    Федоркин Н. С. «Паблик рилейшнз» как наука и искусство: методологические проблемы становления // Вест. Москов. ун-та. – 2007. – №1. – С. 129-141.
58.     Формування корпоративної культури фармацевтичних підприємств (методичні рекомендації) / Мнушко З.М., Лисак Г.М. – Х.: НФаУ, 2003.- 24 с.
59.    Чумиков А. Н. Связи с общественностью. – М.: Дело, 2005. – 296 с.