.

Аналіз спеціальних інформаційних операцій у виборчій кампанії Президента України 2004 року

Зміст
Вступ            3
Розділ І. Аналіз спеціальних інформаційних операцій (СІО): теоретичний та прикладний аспект         8
1.1  Поняття та суть (СІО)         8
1.2  СІО у процесі виборчої кампанії       17
1.3  Пропаганда, як один із основних інструментів здійснення СІО  21
1.4  Методи захисту від впливу СІО       28
Розділ II. Застосування СІО основними кандидатами на пост Президента України           35
2.1 Отруєння Вікторя Ющенка та “напад” на Віктора Януковича в Івано-Франківську: погляд крізь призму здійснення СІО    35
2.2 “Помаранчева революція”, крізь призму використання СІО  59
Висновки           76
Список використаних джерел та літератури     79
Додатки           83


Висновки
Відповідно до поставлених мети та завдань ми дійшли таких висновків.
1.    СІО – це сукупність дій пов’язаних із використанням та керуванням певною інформацією з метою досягнення тої чи іншої мети. Словосполучення “керування інформацією” слід розуміти, як вплив на процес поширення інформації. Іншими словами, це використання вищезгаданих спеціальних комунікативних технологій (реклама, PR, пропаганда та ін.) з метою здійснення психологічного впливу на аудиторію.
2.    Сценарій будь-якої спецоперації складається з чотирьох етапів, а саме: 1) попередній етап, 2) інформаційний привід, 3) етап “розкручення” інформаційного приводу, 4) “вихід із спеціальної інформаційної операції або етап закріплення”.
3.    Етап “розкрути” інформаційного приводу супроводжується пропагандистським забезпеченням. Пропаганда – це поширення поглядів, ідей і теорій з метою формування у маси певного світогляду, уявлень, що відображають інтереси суб’єкта пропаганди, і стимулювання відповідних ним практичних дій.
4.    Основними способами протидії ворожій пропаганді та СІО є контрпропаганда та контроперації, які повинні блокувати негативні наслідки подібних дій. Ефективним способом виявлення ворожої пропаганди є проведення контент-аналізу джерел інформації та засобів поширення інформації, що використовує опонент.
5.    Аналіз перебігу більшості виборчих кампаній дає підстави вважати, що СІО дедалі більше використовується політиками для досягнення перемоги. Основним моментом СІО, що реалізується під час виборчої кампанії є спричинення медіа-кризи. Наслідком якої є боротьба за істинність тільки однієї інтерпретації події, що сталася, яка згодом може сприяти підвищенню рівня напруги у суспільстві.
6.    Одним із основних засобів ведення передвиборчої кампанії 2004 року в Україні були СІО. Під час планування основних спецоперацій політтехнологи дотримувалися основних умов та методів проведення СІО.
За період тієї виборчої кампанії було реалізовано дві інформаційні спецоперації, що за своїми масштабами суттєво вплинули на хід виборчих перегонів – це отруєння Віктора Ющенка та “напад” на Віктора Януковича. Перша з них може слугувати вдалим зразком для здійснення такого роду спецоперацій, друга – це приклад невдалої СІО, яка за своїми наслідками принесла більше шкоди тому хто був ініціатором її здійснення.
Проведення контент-аналізу друкованих ЗМІ, які висвітлювали інформацію про отруєння Віктора Ющенка, підтвердило твердження про те, що цей метод є ефективним способом виявлення ворожої пропаганди.
7.    Події листопада – грудня 2004 року можна розглядати, як результат попередньо спланованої та вдало проведеної СІО в загальноукраїнських масштабах. Ці події супроводжувалися медіа-кризою, поштовхом для розгортання якої стала фальсифікація результатів другого туру виборів.
Дана СІО здійснювалася за схемою операцій, що спрямовані на дестабілізацію політичного становища в державі, посилення напруги у суспільстві. Однак, особливістю цієї СІО було те, що вона по суті була стабілізуючим чинником для українського суспільства.  Оскільки наслідком цих подій, що отримали назву “помаранчевої революції”, була зміна старого політичного режиму, народилося громадянське суспільство, що в цілому є позитивним явищем для перехідного суспільства.
8.    Загальний огляд основних телеканалів дає підстави вважати, що вони відіграли величезну роль у протистоянні між основними політичними гравцями. ЗМІ у висвітленні виборчих перегонів використовували прийоми “сірої” пропаганди, а також прийоми, що за своєю природою є маніпулятивними.
 
Список використаних джерел та літератури:
1.    Біденко А. Імідж і кампанія-2004: без цікавинки
2.    Біденко А. Кампанія-2004: хто кого перетлумачить
3.    Біденко А. Провокація як екстримальна електоральна технологія в Україн
4.    Бондаренко В.О., Литвиненко О.В. Інформаційні впливи та інформаційні операції
5.    Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR: Учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 624с.: ил.
6.    Вікторович Я. Операція "Яєшня", або "Теракт" проти Януковича
7.    Войтасик Л. Психология  политической пропаганды. М.: Политиздат, 1981. – 372с.
8.    Жданов І., Якименко Ю. Формула помаранчевої революції: нотатки несторонніх спостерігачів//Дзеркало тижня –2005 - №
9.    Заряна О. Як переконати масову аудиторію: психологічні чинники ефективності пропаганди //Нова політика. – 1999. - №1.
10.    Имидж лидера. Психологичоское пособие для политиков. – М., 1994. – 123с.
11.    Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – К., 2000. – 246с.
12.    Кисельова Ю. Молодь і вибори// Аналітичний огляд УНЦПД. – 2004 - №44
13.    Коваль В., Бутусов Ю. Консультант АП Людмила Гребенюк: “За нашими даними, Ющенко був увесь час лідером у ході підрахунку голосів!”//Дзеркало тижня. – 2004 –
14.    Лисичкин В., Шелепин Л. Третья мировая информационно-психологическая война. – М., 1999. – 812с.
15.    Литвиненко О.В. Інформаційні впливи та оерації. Теоретико-аналітичні нариси: Монографія – К.: НІСД, 2003. – 240 с. – [Сер. “Національна безпека; Вип.6”].
16.    Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії: Монографія. – К.: ВКФ «Сатсанга», 2000. – 222с.
17.    Маніпуляція як соціальна технологія //http://fppr.org.ua/Bogdan_manipul.htm
18.    Мануйло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Госудаоственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 541 с.: ил.
19.    Матвієнко В.Я. Соціальні  технології. – К.: Українські пропілеї, 2001. – 446с.
20.    Медичний висновок "Рудольфінерхаус" щодо Віктора Ющенка
21.    Мерніков Г.І., Шевцов А.І. Міжнародні неурядові організації як фактор впливу на ситуацію в Україні
22.    Политический консалтинг и PR
23.    Політологічний енциклопедичний словник/Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736с.
24.     Потяник Б. “Не торкайся, небезпечно для психіки!”, або чому я проти відродження пропаганди
25.    Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии. - М.: Центр, 2003 – 384с.
26.    Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Навч. Посіб. – К.: Т-во “Звання”, КОО, 2000. – 506с.
27.    Почепцов Г.Г. Теорія комунікацій. –К.: Вид.центр “Київ. ун-т”. 1999. – 94с.
28.    Почепцов Г.Г. Теорія комунікацій. –К.: Спілка рекламістів України, 1996. – 67с.
29.    Прохоров Є.П., Поздняков П.В. Публицистика в жизни общества. – М., 1968. – 241с.
30.    Райгородський Д.Я. Психология масс. Хрестоматия. – Самара: Издательський Дом «БАХРАХ-М», 2001. – 592с.
31.    Расторгуев С.П. Философия информационной войны. – М.: Вузовськая книга, 2001. –  468 с.: ил.
32.    Словник іншомовних слів. – К., 1977. – 546с.