.

PR-документи - жанрова своєрідність та методика підготовки

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 5
1.1 Сутність зв’язків з громадськістю 5
1.2 Завдання паблік рілейшнз 11
РОЗДІЛ 2 ІНСТРУМЕНТИ PR-ДІЯЛЬНОСТІ. PR-ДОКУМЕНТИ 14
2.1 Загальне поняття про PR-документи 14
2.2 Базові PR-документи у відносинах із ЗМІ 15
2.3 Базові документи при спілкуванні з партнерами й клієнтами 21
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ 25
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37

ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Сфера Паблік Рілешнз – це комунікація з широкою громадськістю та створення поля довіри між, так би мовити, об’єктом та суб’єктом комунікації. Ця сфера діяльності необхідна для забезпечення ефективного обміну інформацією. При чому це швидше не теорія комунікації як така, а формулювання стратегій взаємодії. Ця галузь діяльності стає все ефективнішою в міру все більшої “модернізації” в західному суспільстві та зникання традиційних форм спілкування. ПР виявляється найефективнішим засобом спілкування між певними групами, а також особами та групами.
Будь-яка діяльність в області Publіc Relatіons незалежно від тієї сфери, у якій вона проводиться, цілком і повністю базується на певних професійних PR-документах.
Друковане слово виступає в них як універсальний інструмент досягнення взаєморозуміння між організацією ті її цільовими аудиторіями. Навіть особисті зустрічі, наприклад річні збори акціонерів і прес-конференція, підкріплюються відповідними PR-документами - річним звітом і прес-кітом. PR-документи містять у собі всю необхідну інформацію, яку організація хоче донести до своїх цільових аудиторій. І друковане слово в цьому випадку виконує два основні завдання: інформувати й переконувати.
Зазначимо, що існують дві великі групи PR-документів: внутрішні й зовнішні. До внутрішніх PR-документів відноситься вся сукупність матеріалів, що визначають організаційну основу стратегічної й оперативної PR-діяльності (PR-концепції, PR-пропозиції, бюджети й ін.). Зовнішніми PR-документами є всі ті документи, які виступають як продукт PR-діяльності, - прес-релізи, прес-кіти, річні звіти, брошури.
Підсумуємо, що діяльність будь-якого PR-професіонала безпосередньо пов'язана з роботою із друкованим словом і підготовкою всієї сукупності PR-документів. Грамотне використання методики їхнього написання стає однією з базових умов професійної заможності PR-фахівця. Особливу роль відіграє не тільки вміння писати, а скоріше знання, як і коли використати різні PR-документи: коли й у якій формі готовити прес-кіт, а коли обмежитися прес-релізом або інформаційним листом. Відповідність форми підготовлюваного PR-документа - важливий елемент професійної PR-культури. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Блек С. Введение в паблик рилейшнз. - Ростов-на-Дону, 1998; с.48
2.    Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в России. Практика и рекомендации. – М., 2004. – 231 с.
3.    Глущин С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: 3-тє вид., перероблене, доповнене. - К.: А.С.К., 2005. – 301 с.
4.    Головач А.С Зразки оформлення док: Для підприємств та громадян. – Донецьк: Сталкер, 2005. – 151 с.
5.    Грабельников А.А. СМИ постсоветской России. – М.: Изд-во Российского Ун-та дружбы народов, 1996. – 231 с.
6.    Гуревич П. Приключения имиджа. - М., 1991. – 156 с.
7.    Джугенхаймер Д.У. Основы рекламного дела. – Самара, 1996. – 450 с.
8.    Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. Посібник. - Либідь, 2003. – 251 с.
9.    Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 2002. – 235 с.
10.    Король А.Н. Организация и планирование рекламы: Учебное пособие. – Хабаровск: ХГАЭП, 1998. – 124 с.
11.    Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз. – М.: Рефл-бук., К.: Ваклер, 2002. –286 с.
12.    Любивець Л.П. Ділові папери. – К., 2005. – 265 с.
13.    Масенко В.Ф. Технологія створення іміджу // Практична психологія та соціальна робота . – К., 2004. – 235 с.
14.    Моисеев В. А. Паблик рилейшнз: Теория и практика. – К., 1999. – 320 с.
15.    Молодовавнов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів укр. Мовою. – К.: Техніка, 2007. – 193 с.
16.    Невзлин Л. Б. Паблик рилейшнз – кому это надо? – М., 1993. – 212 с.
17.    Паламар Л.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 297 с.
18.    Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: Учебник. – М., 1998. – 244 с.
19.    Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века.- М.: „Рефл-бук”, К.: „Ваклер”, 2000. – 410 с.
20.    Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз. – К.: Ин-т международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко, 2001 – 412 с.
21.    Сучасні ділові папери: Навч. посібник для вищих та сер. спец. навч. закладів/ С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – 3-тє вид., – К.: А.С.К., 2002. – 178 с.