Цукрова промисловість та світовий ринок цукру





ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ 5
1.1 Виробництво цукру як галузь агропромислового комплексу 5
1.2. Фактори, що впливають на розміщення цукрової галузі 8
1.3. Особливості процесу виробництва цукру 11
РОЗДІЛ 2 СВІТОВИЙ РИНОК ЦУКРУ У 2005-2007 РОКАХ 16
2.1. Світове виробництво і розподіл цукру 16
2.2. Експорт та імпорт цукру в світі 23 
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЦУКРУ 28 
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 40
ДОДАТКИ 42
 

 

 

Список використаної літератури

1.    Бойко Л. Про проблеми цукрової галузі // Урядовий кур'єр.Київ,2005.-№129.
2.    Бондар В. С. Бурякоцукровий комплекс України в 2004 році // Цукрові буряки, Київ №1, 2005
3.    Варченко О. М. Аналіз виробничих можливостей вітчизняної цукрової промисловості та провідних країн світу // Економіка АПК Київ, 2003, № 9
4.    Дахно І.Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. - К.: МАУП ,2003.
5.    ІмасЄ. В. Ринок цукру в економічній системі України // Економіка АПК Київ , 2001, № 4
6.    Ковалевський В. В., Михайлик О. Л., Семенов В.Ф. Розміщення продуктивних сил: Підручник -К.: Товариство „Знання”, КОО ,1998.
7.    Коденська М. Ю .Цукробурякове виробництво України. К.: Інститут аграрної економіки, 1998
8.    Коротун І.М., Коротун М.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України .- Рівне РДТУ, 1998.
9.    Марценко Є. В. Економічний стан та криміногенна ситуація в Україні // Агросвіт. - Київ, 2005.-№ 129
10.    Мельник В. Наш аграрний сектор здатний відродитись за 5 років // Україна Молодаю-2005.-27 грудняю
11.    Музиченько О. "Пустеля Сахара"[Проблеми цукрової галузі]// Пропозиція :виробничий.-Київ,2005.№7.С29-31.
12.    Паламарчук З. М. Цукровий завод Енциклопедія 1986
13.    Сіваченко І.Ю. Міжнародний агро бізнес навч.посібник.-К.УУЛ,2003.
14.    Стасіневич С. Механізм державної підтримки цукробуряківництва України // Вісник аграрної науки.Київ,2005.-№5.
15.    Уллєвич С. В. Унікальний коренеплід. - К.: „Урожай”, 1991.- 241 с.
16.    Фурса А. Державне регулювання цукробурякового під комплексу в умовах ринкових відносин //Економіка України.Київ,2004.-№10.С.58-67.
17.    Чернюк Л. Г.,Клиновський Д. В. Розміщення продуктивних сил України Навчальний посібник. – Київ ЦУЛ, 2002
18.    Цуркан Р. "Несладкая жызнь" //Агросвіт:інформаційно-аналітичний.-Київ.,2005.-№14.С.19-21.
19.    Шаблій Соціально-економічна географія України :Навчальний посібник-Львів: Світ,2000
20.    Шпичак О., Стасіневич С. Скупий платить вдвічі .Ціни на цукрові буряки: недоліки та наслідки //Урядовий кур'єр.ю-Київ,2005-№177-С.10
21.    Шмідт Т. Горькая судьба сладкого (ринок Сахара) // Бізнес.-к.2004-№44.С 160-163.
22.    Шмідт Т.Троснико-свекольние дебри: ринок Сахара// Бізнес – К, 2005-№24-С.122-127