Формування фінансових результатів страховика

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИКА………………………………………………...5
1.1. Загальна характеристика, функції, види страхової діяльності. Особливості страховика як суб’єкта підприємницької діяльності…………...5
1.2. Методика визначення фінансових результатів страховика……..9
1.3. Умови забезпечення фінансової стійкості страховика…………14

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ „ОРАНТА”……………………..19
2.1. Загальна характеристика НАСК „Оранта” та її фінансового стану……………………………………………………………………………..19
2.2. Аналіз видів діяльності в НАСК «Оранта» та джерел формування прибутку………………………………………………………………………...29
2.3. Аналіз  прибутковості в НАСК «Оранта»…………………………..33

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НАСК „ОРАНТА”……………………………………………………………………...39
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………...47
ДОДАТКИ…………………………………………………………………50
1.    Декрет Кабінету міністрів України «Про страхування» //«Урядовий кур'єр» від 29 жовтня 2000 р.
2.    Александрова М. М. Страхування: Навч.-метод. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 208с.
3.    Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1997. – 216с.
4.    Баранчикова Н. А. Моральная опасность в страховом бизнесе.// Страховое дело. – 2001. – №12. – С. 30 – 33.
5.    Власенко О. О. Розвиток страхового ринку України.// Фінанси України. – 2005. – №8. – С. 140 – 144.
6.    Внукова Н. М. Практика страхового бизнеса. – К.: Либра, 1996. – 216с.
7.    Горбач Л. М. Страхова справа: Навч. посібник. – 2-ге вид., виправлене. – К.: Кондор, 2003. – 252с.
8.    Залетов А. Н. Страхование в Украине. К., 2002. – 452 с.
9.    Заруба О. Д. Страхова справа: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, 1998. – 125с.
10.    Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків. – Тернопіль: «Економічна думка», 2002. – 571 с.
11.     Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник/ За ред. проф. А.Г. Загороднього. – Львів: „Магнолія Плюс”, 2006. – 428с.
12.    Никонович А. Страховий ринок України: проблеми та шляхи вирішення.// Економіст. – 2006. – №1. – С. 41 – 43.
13.     Нікіфоров П.О. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії.// Фінанси України. – 2006. – №5. – С. 86 – 90.
14.     Опарін. В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. І перероб. – К.:КНЕУ, 2002. – 240с.
15.    Островерха Р. Е. Реальність страхового захисту.// Фінанси України. – 2003. – №6. – С. 132 – 138.
16.     Парнюк В. Про деякі актуальні питання розвитку страхування в Україні.// Економіка України. – 2005. – №8. – С. 4 – 11.
17.     Пась О. Вартість українських страхових компаній як інструмент аналізу кептивості.// Економіст. – 2002. – №9. – С. 42 – 45.
18.     Плиса В. Й. Управління фінансовою стійкістю страховика.// Фінанси України. – 2003. – №9. – С. 136 – 142.
19.     Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.:КНЕУ, 2000. – 460с.
20.     Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К: центр навчальної літератури, 2007. – 488с.
21.     Ротова Т. А., Руденко Л. С. Страхування: Навч. посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2001. – 400с.
22.    Самойловський А. Реформа страхового ринку України.// Економіст. – 2004. – №6. – С. 78 – 80.
23.     Страхування: Навч.- метод. посібник./ За заг. ред. О.О. Гаманкової. – К.: КНЕУ, 2000. – 120с.
24.     Страхування: Підручник./ Керівник автор. колективу і наук. ред. С.С. Осадець, доктор екон. наук, проф. – К.: КНЕУ, 1998. – 528с.
25.    Страхування: Теорія та практика.: Навч.-метод. посібник./ Внукова Н. М., Успаленко В. І., Временко Л. В. та ін.; За заг. ред. проф. Внукової Н. М. – Харків: Бурун Книга, 2004. – 376 с.: іл.
26.     Ткаченко Н.В. Розвиток перестрахування як важіль забезпечення фінансової стійкості страховиків.// Фінанси України. – 2003. – №3. – С.118 – 123.
27.     Фурман В. Вплив державної політики і системи регулювання на діяльність страховиків в Україні. // Економіст – №10. – 10.2004. – С.44 – 46.
28.     Фурман В. М. Розвиток нових технологій у страхуванні.// Фінанси України. – 2005. – №2. – С. 135 – 145.
29.     Фурман В. Світові тенденції розвитку ринку страхових послуг. // Економіст – №8. – 08.2004. – С. 50 – 53.
30.     Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник, – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: ЦУЛ. 2002. – 360 с.
31.      Шелехов К. В., Бігдаш В. Д. Страхування: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 424с.
32.     Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. – К., 2005. – 196 с.