.

Банківське кредитування в Україні

ЗМІСТ
ВСТУП..........................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти кредитування в банку.............................................6
1.1 Суть та елементи системи банківського кредитування......................................6
1.2 Порядок надання кредиту та його супроводження..........................................19
1.3 Кредитний ризик банку в процесі організації кредитування......................................................................................................................37
РОЗДІЛ 2. Оцінка процесу кредитування в АППБ “Аваль”..................................45
2.1 Аналіз фінансових ресурсів діяльності банку ..................................................45
2.2 Динаміка фінансових показників кредитної діяльності АППБ “Аваль”........54
2.3 Управління ризиками банку “Аваль”.................................................................66
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення організації процесу кредитування..................76
3.1 Основні напрямки покращення системи управління організацією кредитування в банку........................................................................................................76
3.2 Контроль за кредитним ризиком в АППБ “Аваль” в процесі організації кредитування........................................................................................................................87
ВИСНОВКИ...............................................................................................................102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................105
ДОДАТКИ

 

 

ВИСНОВКИ
У дипломній роботі були проведені дослідження, які показали важливість застосування банком різноманітних елементів кредиту та їх впливу на діяльність банку в процесі організації кредитування, зокрема, було визначено основні засади банківського кредитування, проаналізовано шляхи залучення коштів для ефективного здійснення кредитної діяльності АППБ “Аваль”; визначено класифікацію ризиків, зокрема кредитних, та методи управління ними, проаналізовано резерви банку для відшкодування збитків за кредитними операціями.
Аналіз теоретичних аспектів розробленої теми довів провідне значення кредитної діяльності у формуванні доходу банку. Дослідження наявних теоретичних джерел показали розробленість теми вітчизняними вченими, що дало змогу порівняти теоретичні матеріали з фактичними даними на практиці щодо застосування банком форм гарантованості повернення позички, їх відповідність.
Банк “Аваль” розробляє і здійснює, а також в процесі проведення кредитних операцій банк дотримується своєї кредитної політики, що складається під впливом поточних та перспективних задач банку, а також економічної кон’юнктури і тому періодично проводить незалежні експертизи крупних кредитних проектів і заходів, аналізує склад, структуру, якість та виявляє випадки відхилення від кредитної діяльності кредитного портфеля, тому що від структури і якості кредитного портфеля банку в значній мірі залежить стабільність, репутація та фінансовий успіх.
Практична частина роботи показала, що свою кредитно-інвестиційну діяльність банк концентрує на національних товаровиробниках. Аналізуючи кредитний портфель АППБ “Аваль” за три роки, можемо побачити зростання кредитів, наданих клієнтам. Станом на 01.01.04 рік кредити приватним підприємствам становили 978 836 тис. дол. США, що на 66,82% та на 36,13% більше, ніж у 2002 та 2001 роках. Фізичні особи посідають друге місце по кредитуванню. Станом на 01.01.40 рік кредити фізособам становили 260 420 тис. дол. США, що на 22,58% та на 4,34% більше, ніж у 2002 та 2001 роках. Спостерігаємо зменшення обсягу кредитування у 2002 році державних підприємств, бюджетних організацій та місцевих органів влади на 35 073 тис. дол. США та зростання кредитів у 2003 році на 8 301 тис. дол. США. Це свідчить про те, що кредитна діяльність банку “Аваль” постійно покращується. Станом на 01.01.04 рік 99,74% від загальної суми коштів банку становили короткострокові кредити (107 141 тис. дол. США), 99,75% та 99,69% за 2003 та 2002 роки (01.01.03р. – 98 476 тис. дол. США; 242 695 тис. дол. США). Щодо кредитування клієнтів, то можемо спостерігати збільшення середньо- та довгострокових кредитів, але короткострокові кредити переважають і становлять 88,91%, 76,06% та 66,54% від загальної суми наданих кредитів клієнтам за 2003, 2002 та 2001 роки. Відбувається зменшення вкладених коштів в інвестиційні цінні папери , короткострокові кредити переважають. Прострочені кредити та аванси клієнтам на суму 28 985 тис. дол. США на 01.01.04, за вирахуванням резервів (01.01.03р. - 12 632 тис. доларів США; 01.01.02р. – 16 174 тис. доларів США), включені до категорії короткострокових кредитів.
Здатність банку виконувати свої зобов’язання полягає в спроможності реалізувати еквіваленту суму активів за той же період часу. Проаналізувавши кредити за термінами, можна зробити висновок, що не існує дефіциту коштів для проведення кредитної діяльності. В основному кошти надходять від клієнтів банку. Станом на 01.01.02р. кошти клієнтів становили 848 409 тис. дол. США, 01.01.03р. - 922 988 тис. дол. США, що на 74 579 тис. дол. США, або на 8,79% більше, ніж 2001 році, станом на 01.01.04р. - 1 387 827 тис. дол. США, що на 464 839 тис. дол. США, або на 50,36% більше, ніж 2002 році. Друге місце посідає зобов’язання перед іншими банками.
Розроблені форми і застосовувані на практиці методи оцінки забезпечення кредитів в цілому дають можливість визначити їх відповідність ринковим вимогам та впровадити заходи щодо попередження проблемних позичок та мінімізації збитків банку при кредитуванні позичальника. Використання зазначених методик оцінки забезпечення є недостатнім, підтвердженням чого може бути банкрутство кількох провідних українських банків.
З огляду на вище перераховані труднощі визначення ризиків неповернення кредитів для комерційних банків у тому числі для “Авалю”, набувають першочерговості гарантії забезпечення повернення наданих кредитів. Ознайомлення із законодавчою базою України та практичними формами забезпечення дозволило проаналізувати стан справ в даній сфері і зробити певні застереження щодо законодавчої нормативної нерозробленості гарантування повернення позик, у зв'язку з чим значно підвищується ризикованість кредитування малих та середніх підприємств.
До недоліків кредитної діяльності “Авалю” можна лише віднести недостатнє використання потенціалу банку у кредитній сфері, а саме застосовування на практиці методів оцінки забезпечення кредитів таких як застава та страхування кредитних ризиків, що залишаються основними напрямками забезпечення кредитів. Кожен з цих видів має свої суб'єктивні недоліки, які в сукупності можуть повністю зашкодити роботі банку. Наприклад, нерозвиненість страхового бізнесу в Україні, недостатній капітал страховиків, стримує використання страхування кредитних ризиків. Аналіз методів захисту від кредитних ризиків показує їх спрямованість на попередження імовірності настання випадку неповернення кредиту до його фактичного надання. Принципу забезпеченості надається дуже велике значення, тому що найкращим показником оцінки ризикованості надання кредиту є розмір забезпечення кредиту, оскільки при виникненні негативних явищ, єдиним джерелом повернення кредиту для банку є реалізація заставного майна.
Недостатньо кваліфікована оцінка реальної вартості заставного майна, як в теперішньому так і в майбутньому, теж негативно впливає на діяльність банку. Через це банк не може реалізувати заставлене майно, якщо стався випадок неповернення кредиту, або в кращому випадку реалізувати його за ціною, меншою від наданого кредиту. Це змушує “Аваль” застосовувати крім застави паралельно і додаткові гарантії, які при інших умовах дають можливість зменшити кредитний ризик. До таких форм належать - гарантія і поручительство. Але і вони мають свої недоліки, тому що потрібно постійно перевіряти використання кредиту, а також фінансовий стан гарантів та поручителів.
Рекомендовані, шляхом вдосконалення кредитування та практичних основ забезпечення повернення кредитів стосується удосконалення ефективних форм забезпечення та внутрішньобанківського контролю за позичальниками, реальної оцінки забезпечення та страхування кредитних ризиків у банку, що дозволить значно підвищити ефективність кредитної діяльності банку та принести необхідні результати.
Запропоновані зміни можна запровадити лише при відповідному їх нормативному забезпеченні, тобто шляхом удосконалення діючого законодавства, що стосується деталізації пріоритетів форм забезпечення повернення наданих позичок через гарантії, надані самими позичальниками; резервування частини коштів комерційного банку в Національному банку та при звільненні їх від оподаткування. Інші наведені пропозиції стосуються удосконалення механізму реалізації закону “Про заставу”, що може значно вплинути на зменшення імовірності несення збитків по наданим кредитам, гарантування прибутковості та збереження фінансової стабільності в майбутньому періоді.
Отже, підсумовуючи наведену вище інформацію доцільно зробити висновок, що організація кредитування банку знаходиться у належному стані про що свідчить аналіз кредитного портфеля банку, але банку потрібно покращувати свою кредитну діяльність шляхом повного використання власного потенціалу, юридично грамотного оформлення кредитних угод та застосування банком форм гарантованості повернення кредитів.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р.-№2121-111 із змінами та доповненнями від 22.06.2004р.-№1828-IV.
2.    Закон України “Про страхування” від 07.03.1996р.-№86-96-ВР із змінами та доповненнями від 18.03.2004р.-№1628-15
3.    Положення “Про заставу” затверджено постановою Правління НБУ від 02.10.1992р.-№2655-12 із змінами та доповненнями від 18.12.2003р.-№1255-15.
4.    Положення “Про кредитування” затверджено постановою Правління НБУ від 28.09.1995р-№246 із змінами та доповненнями від 06.08.2003р. №325 (z 0749-03).
5.    Положення “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків” затверджено постановою Правління НБУ від 28.08.01р.-№368 із змінами та доповненнями від 29.04.04р.-№192 (2663-04).
6.    Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” затверджено постановою Правління НБУ від 06.07.2000р.-№279 із змінами та доповненнями від 15.08.2003р.-№339 (z 0751-03).
7.    Положення “Про регулювання НБУ ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операції” від 24.12.2003р.
8.    Інструкція № 10 “Про порядок регулювання та аналізу діяльності комерційних банків” затверджено постановою Правління НБУ № 469 від 10.08.2004р.
9.    Цивільний кодекс України від 2003р. №40-44 із змінами та доповненнями від 12.05.2004р. N 1713-IV (1713-15).
10.    Положення АППБ “Аваль” “Про визначення та управління ризиками банку” затверджено постановою Правління АППБ “Аваль” від 12.12.03р. №П-18/6.
11.    Положення АППБ “Аваль” “Про кредитування юридичних та фізичних осіб” затверджено постановою Правління АППБ “Аваль” від 11.03.03р. №П-12/20.
12.    Положення АППБ “Аваль” “Про порядок обов’язкового страхування заставного майна при кредитуванні фізичних та юридичних осіб” від 03.11.02р. №П-11/17.
13.    Положення АППБ “Аваль “Про методику оцінювання фінансового стану клієнта” від 04.10.03р. №П-13/12.
14.    Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. - К.:КНЕУ, 2002. – С.321.
15.    Аналіз діяльності комерційного банку/ За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця та проф. А.М.Герасимовича. - Житомир: ПП „Рута", 2001. – С.384.
16.    АППБ "Аваль" / Річний звіт. - 2001.
17.    АППБ "Аваль" / Річний звіт. - 2002.
18.    АППБ "Аваль" / Річний звіт. - 2003.
19.    Арсенюк Є. Результати діяльності банківської системи - 2003. Погляд АУБ. //Конкретно о банках, „Контракти” - 16.02.2004. - С.6-7.
20.    Банківська енциклопедія /За ред. д.е.н., проф. А.М. Мороза -К.: „ЕЛЬТОН", 1993.- С.328.
21.    Банковский портфель-3: Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по расчетам. Книга менеджера по фондовим операциям. Книга банковского бухгалтера и аудитора /Отв. ред. Ю.И. Коробов. - М.: Соминтек, 1995. – С.250.
22.    Банківська справа: Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І. Тиркала. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – С.314.
23.    Банківські операції: Підручник /За ред. А.М. Мороза - 2-ге вид. випр. і доповн. - К.: КНЕУ, 2002. – С.476.
24.    Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997. – С.1000.
25.    Васюренко О., Федосік І. Ресурсний потенціал комерційного банку /Банківська справа - 2002. - №1. - С.58-64.
26.    Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. - 2-ге вид.-випр. і доповн. - К.: Знання, 2001. – С.256.
27.    Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. - К.: ДЕМІУР, 1996. - С.212.
28.    Вітлінський В., Великоіваненко Г., Наконечний Я., Пернарівський О. Концепція стратегії кредитного ризику //Банківська справа. - 2000. - № 10 - С. 39-42.
29.    Вітлінський В., Великоіваненко Г., Наконечний Я., Пернарівський О. Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як спосіб зниження ризику //Банківська справа. - 1998. - № 6. - С. 17-19.
30.    Вітлінський В., Наконечний Я. Методи формування резервів на покриття кредитних ризиків //Фінанси України. - 1998. - № 12. – С.46-54.
31.    Вожков А., Бондар О., Наумова Н. Дослідження процесів формування поточних пасивів комерційного банку //Банківська справа -2002.-№5.-С.48-52.
32.    Вожков А.П., Клименко А.І. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи //Банківська справа - 2003. - №4. - С.83-95.
33.    Вступ до банківської справи: Навчальний посібник /Відп. ред. Савлук М.І. - К: “Лібра”, 1998. - 342с.
34.    Дзюблюк О.В. Сутність банківської системи та її роль в економіці ринкового типу //Фінанси України. - 2002. - №8. - С.79-85.
35.    Загорий Г. О методах оценки кредитного риска //Деньги и кредит. - 1997. - № 6. - С.31-37.
36.    Коваленко В,В. Особливості кредитування підприємств і організацій в сучасних умовах //Фінанси України. - 1998. - №10. - с.27 - 30.
37.    Кочетков В.М., Омельченко О.В. Основи діяльності комерційного банку: Навч. посібник - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – С.216.
38.    Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання /М. Олексієнко, В. Ольшанський, Д. Лилик, Е. Першиков. - К.: Козаки, 1996. - С.144.
39.    Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000 - С.215.
40.    Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. д.е.н., проф. А.М. Мороза та к.е.н., доц. М.Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 1999.- С.234.
41.    Ніщимна С. Вдосконалення банківської системи України: деякі питання //Право України. - 2001. - №10. - С.54-57.
42.    Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська Л.: Центр Європи, 1997 – С.289.
43.    Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. – С.347.
44.    Патрікац Л., Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України //Вісник НБУ - 2004. - №1. - С.38-43.
45.    Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник /За ред. д.е.н., Ф.Ф. Бутинця. - Житомир, 2003. – С.456.
46.    Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. Навчальний посібник, -К.: „Слобожанщина” 1999. – С.236.