Формування і використання фінансових ресурсів підприємства

                                                                 ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА..................7
1.1. Економічна сутність та загальна характеристика фінансових ресурсів підприємства........................................................................................................................7
1.2. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства........................13
1.3. Методологія оцінки ефективності формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві...................................................................................................27
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАТ АПК “ЗОРЯ” ЗА 2006-2008 РР.........................................................................................32
2.1. Характеристика джерел формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства......................................................................................................................32
2.2. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів і ділової активності підприємства......................................................................................................................46
2.3. Фінансова стійкість, прибутковість, ліквідність та платоспроможність як результати ефективного формування та використання фінансових ресурсів підприємства......................................................................................................................56
РОЗДІЛ 3
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ........................................................64
3.1. Оптимізація джерел формування фінансових ресурсів на підприємстві..............64
3.2. Фінансове планування та прогнозування як методи визначення джерел отримання та напрямків використання фінансових ресурсів........................................73
3.3. Підвищення ефективності формування і використання фінансових ресурсів.....78
ВИСНОВКИ.......................................................................................................................85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…......................................................................92
ДОДАТКИ..........................................................................................................................96

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV
Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 № 1576-ХІІ
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”  від 14.05.1992 № 2343-ХІІ
1.    Андрущак Є.М., Підхомний О.М. Управління фінансовими ресурсами у процесі реструктуризації підприємств // Фінанси України. – 2002 - №7. – С.30 – 385.
2.    Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – Київ: Либідь, 1998. – 312 с.
3.    Бедо В. В., Когут Ю. М. Фінанси: Навч.-метод. пос. - К.: МАУП, 2004. - 168 с.
4.    Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – В 2-х т. – Киев: Ника-Центр, 1999. – 1103 с.
5.     Буряк П. Ю. Формування і надання інформації про фінансови ресурси підприємств// Фінанси України. – 2006. - №10. – С. 123 – 128.
6.     Ванькович Д.В. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств // Фінанси України. – 2002. - №7. – С. 44 – 50.
7.     Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручн. - К.: НІОС. – 2000. – 416 с.
8.     Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. – 2001. - №2. – С.77 – 83.
9.     Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу. // Фінанси України. — 2001. — № 7. — С. 80-88.
10.     Воронін О. Визначення показників економічної ефективності виробництва на основі модифікації ресурсного підходу // Економіка України. – 2007. - №10. – С. 29 – 38.
11.    Грідчіна М. В., Захожай В. Б. Фінанси (теоретичні основи): Підручн. - К.: МАУП,  2004. - 312 с.
12.     Гуляєва Н.М., Сьомко О.В. Фінансові ресурси підприємств // Фінанси України. – 2003. - №12. – С. 58 – 62.
13.     Данько М. Реорганізація підприємств у контексті формування корпоративних структур // Економіка України. – 2007. - №1. – С. 64 – 71.
14.     Дем’яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат. – К.: КНЕУ, 1998. — 264 с. Економіка підприємства. — К.: КНЕУ, 2001. — 528 с.
15.     Драган О.І. Удосконалення методики формування витрат на виробництво продукції (послуг) на підприємствах м’ясної промисловості// Економіка, фінанси, право. – 2006. - №2. – С. 11 – 15.
16.     Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.
17.     Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, – 1999. – 543 с.
18.     Загородній А. Г., Вознюк Г. А., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге вид. – Львів: “Центр Європи”, 1997. – 576 с. – С. 394 – 395.
19.     Зятковська Л. І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств// Фінанси України. – 2007. - №9. – С. 61 – 69.
20.     Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України. – 1999. - №10. – С.138 – 144.
21.     Климко Г.Н. “Основи економічної теорії”// Київ “Знання” - 1997 р., с.742.
22.     Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: “Знання”, КОО 2000. – 378 с.
23.     Кручок С.І. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2002. - №8. – С. 5-8.
24.     Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності. – К.: Академія, 2001. – 280 с.
25.     Музиченко А.О. Методи оптимізації структури фінансових ресурсів // Економіка, фінанси, право. – 2005. - №6. – С. 12 – 16.
26.     Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993. – 383 с.
27.     Олійник О.О. Орієнтовна оцінка потреби аграрних підприємств в довгострокових банківських кредитах та можливості її задоволення // Економіка, фінанси, право. – 2002. - №11. – С. 22 – 25.
28.     Опарін В. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення // Вісник НБУ. – 2000. – №5. – С. 34-36.
29.     Опарін В. Фінансові ресурси та суспільний капітал. // Вісник НБУ. – 2001. – № 7. – С. 26-28.
30.     Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 89-95.
31.     Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. – К.: НІОС, 1997. – 175с.
32.     Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств. // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 90-98.
33.     Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 298 с.
34.     Пойда-Носик Н.Н., Грабарчук С.С. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. – 2003. - №1. – С. 96 – 103.
35.     Романенко О. Р. Фінанси: Підручн. - К.: Центр навч. літер., 2004. - 312 с.
36.     Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С. Фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 1999.
37.     Сокаринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства // Фінанси України. – 2003. - №1. – С. 88-96.
38.     Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Навч. посібник. – Київ: КНЕУ, 2003. – 554 с.
39.     Товстиженко О.В. Фінанси в системі кругообігу капіталу підприємства: нові підходи // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №10. – С.14-18.
40.     Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 8-11.
41.     Фінанси / Под ред. проф. Родионовой В. М.: Финанси и статистика, 1982. – 431 с.
42.     Фінансовий менеджмент: навчальний посібник: / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. –Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
43.     Фінансовий менеджмент. Навч.-метод. посіб. / А.М. Подєрьогін та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.
44.     Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація // Фінанси України. – 2003. - №4. – С. 77 – 82.
45.     Циглик І.І., Бибик Я.Р. Виробничий потенціал в системі підприємництва // Економіка, фінанси, право. – 2004. - №4. – С. 5 – 13.
46.     Циглик І.І., Вінтонів С.І. Економічне обгрунтування діяльності підприємства на основі методів стратегічного управління // Економіка, фінанси, право. – 2006. - №8. – С. 3 – 10.
47.     Циглик І.І. Підприємство і внутрішній економічний механізм в умовах підприємництва // Економіка, фінанси, право. – 2006. - №11. – С. 3 – 10.
48.     Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
49.     Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. “Методика финансового анализа”// Москва  “Инфра-М” - 1995 г., 343 с.
50.     Щелкунов В.І., Воронін О.О., Давидюк О.О. Методологічне обгрунтування узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва та його використання у сфері соціально-трудових відносин. К., “Наукова думка”, 2005, 186с.
51.     Юрчишин В. Формування і системна розбудова новітньої державної аграрної політики // Економіка. – 2007. - №10. – С. 4 – 15.