Форми територіальної організації продуктивних сил

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………… 3
Розділ І Теоретичні аспекти територіальної організації продуктивних сил…………………………………………… 
5
1.1. Територіальний поділ праці як об’єктивний процес розвитку продуктивних сил………………………………… 
5
1.2. Економічне районування і територіальна структура господарства………………………………………………… 
8
1.3. Характеристика основних форм територіальної організації продуктивних сил в Україні…………………… 
13
Розділ ІІ Особливості територіальної організації продуктивних сил в Україні……………………………………………………... 
16
2.1. Характеристика економічних районів України.................... 16
2.2. Територіально-виробничі, портово-промислові комплекси, науково-технічні зони в системі територіальної організації продуктивних сил України....... 

21
2.3. Роль вільних (спеціальних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку у територіальній структурі продуктивних сил України..................................................... 

28
Розділ ІІІ Напрями удосконалення територіальної організації продуктивних сил України………………………………..... 
34
Висновки...................................................................................................... 39
Список використаних джерел.................................................................... 42
Додатки  
 
ВСТУП


Основу суспільного життя людей в будь-якому регіоні складають взаємозв’язки, насамперед у сфері матеріального виробництва. У ній взаємодіють люди як головна продуктивна сила, засоби виробництва і природна продуктивна сила регіону, носієм якої є природно-ресурсний потенціал.
 Підвищення ефективності регіональної політики України є одним з нагальних питань економіки в сучасних умовах. Саме тому, територіальна організація продуктивних сил має неабияке значення у даному процесі.
 Територіальна організація продуктивних сил дає змогу обґрунтувати спеціалізацію виробництва окремих регіонів. Це дозволяє визначити переважаючий розвиток виробництва певних видів продукції або виконання відповідних національно-господарських функцій. Дослідження форм територіальної організації продуктивних сил сприяє ефективнішому використанню сприятливих природних і економічних умов певної території та раціональної участі в територіальному поділі праці в Україні. Саме тому дана проблематика є актуальною.
Метою дослідження є розробка пропозицій щодо напрямів удосконалення територіальної організації продуктивних сил України на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів форм територіальної організації продуктивних сил.
Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:
 розкрити суть поняття територіальної організації продуктивних сил;
 дати характеристику основних форм територіальної організації продуктивних сил;
 охарактеризувати економічне районування і територіальну структуру господарства;
 дати економічну оцінку основних форм територіальної організації продуктивних сил в Україні;
 визначити напрями удосконалення організації територіальної організації продуктивних сил України.
Предметом дослідження є форми територіальної організації продуктивних сил України. Об’єкт – продуктивні сили України.
В процесі наукового дослідження було застосовано наступні методи:
 аналітичний;
 статистичний;
 графічний;
 табличний.