Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства

ЗМІСТ
ВСТУП..........................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА..............................................................................5
1.1.Операційна діяльність підприємства, її зміст та характеристика.....................5
1.2.Основні фактори, що впливають на операційну діяльність підприємства......9
1.3.Фінансовий аналіз як головний інструмент оцінки операційної діяльності підприємства..............................................................................................................12
РОЗДІЛ 2.ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»....................................................................................................16
2.1.Аналіз показників обсягу виробництва продукції та їх вплив на фінансові результати...................................................................................................................16
2.2.Оцінка динаміки, складу і структури витрат ВАТ «Острозький молокозавод».............................................................................................................23
2.3.Вплив операційної діяльності на фінансовий стан підприємства..................31
РОЗДІЛ 3.ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»......................................41
3.1.Вдосконалення управління операційною діяльністю......................................41
3.2.Визначення основних шляхів мінімізації витрат.............................................44
3.3.Перспективи нарощення обсягів виробництва та реалізації продукції..........48
ВИСНОВКИ...............................................................................................................51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....….........................................................54
ДОДАТКИ.................................................................................................................57


 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Господарський кодекс України. – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2005. – 216с.
2.    Аналіз вигід і витрат: Практичний посібник / Пер. з англ. С. Соколик, Ред. О. Кілієвич. – К.: Основи, 2000. – 175с.
3.    Артеменко В. Финансовый анализ: Учебное пособие, - М.: Дис, 1997. – 126с.
4.    Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416с.
5.    Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылки на О.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. – Харьков: Университет внутренних дел, 1999. – 394с.   
6.    Бланк И. А. Управление активами / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 720с.
7.    Бойчук І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 480с.
8.    Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією В. О. Василенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 532с.  
9.    Галуза С., Артемов В. Оцінка використання активів у аналізі ефективності підприємства // Економіка України. – 2005. - №6. –      с.86-89.
10.    Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
11.    Економічний аналіз господарської діяльності. / Іваненко В. І.,         Болюх М. А., - К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. – 204с.
12.    Золотарьв А., Волик І., Кузькін. Посилення взаємодії виробництва і обігу // Економіка України. – 2000. - №5. – с. 13-18.
13.    Іваненко В. М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207с.
14.    Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 148с.
15.    Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 152с.
16.    Крушельницька О. В. Управління матеріальними ресурсами: Навчальний посібник / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 162с.
17.    Курочки А. С. Организация производства: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2001. – 216с.
18.    Маркарьян Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник /  Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. – 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 560с.
19.    Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454с.
20.    Скригун Н., Цимбалюк Л. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямів управління запасами // Економіст. – 2003. - №2. – с.39-41.
21.    Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2004. – 344с.
22.    Таркуцяк А. О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення: Навчальний посібник – К.: Європейський Університет, 2002. – 201с. 
23.    Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 447с. 
24.    Финансовый менеджмент: теория и практика: Ученик / Под ред. Е.С.Стояновой. – 3-е издание, переработаное и дополненое. – М.: Издательство «Перспектива», 1998. – 656с.
25.    Фінанси підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих економічних спеціальностей / Під загальною редакцією Г. Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268.
26.    Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик,    Л.Д. Буряк та інші; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-те видання, перероблене та доповнене. – К.: КНЕУ, 2004. – 546с.
27.    Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.
28.    Шеремет А. Д., Сайорулин Р. С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра, 1995. – 176с.
29.    Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К., 2005. – 196с.
30.    Экономика предприятия  / Под редакцией Горфинкеля В. Я. – М, 1998. – 742с.