Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства

Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1 Загальна характеристика й нормування оборотних
активів підприємства 6
1.2 Проблемні питання управління оборотним капіталом
підприємств 12
1.3 Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан
підприємства 19
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА
ВАТ “СЛАВУТСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА” 23
2.1 Аналіз джерел формування оборотних ресурсів 23
2.2 Аналіз ефективності використання оборотних активів 29
Висновки 33
Список використаних джерел та літератури 35
Додатки 38 
Список використаних джерел та літератури

1.    Аналіз вигід і витрат: Практичний посібник / Пер. з англ. С. Соколик, Ред. О. Кілієвич. – К.: Основи, 2000. – 175с.
2.    Артеменко В. Финансовый анализ: Учебное пособие, - М.: Дис, 1997. – 126с.
3.    Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416с.
4.    Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылки на О.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. – Харьков: Университет внутренних дел, 1999. – 394с.
5.    Бланк И. А. Управление активами / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 720с.
6.    Бойчук І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 480с.
7.    Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією В. О. Василенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 532с.
8.    Галуза С., Артемов В. Оцінка використання активів у аналізі ефективності підприємства // Економіка України. – 2005. - №6. – с.86-89.
9.    Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
10.    Економічний аналіз господарської діяльності. / Іваненко В. І., Болюх М. А., - К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. – 204с.
11.    Золотарів А., Волик І., Кузькін В. Посилення взаємодії виробництва і обігу // Економіка України. – 2000. - №5. – с. 13-18.
12.    Іваненко В. М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207с.
13.    Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 148с.
14.    Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 152с.
15.    Крушельницька О. В. Управління матеріальними ресурсами: Навчальний посібник / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 162с.
16.    Курочки А. С. Организация производства: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2001. – 216с.
17.    Маркарьян Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. – 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 560с.
18.    Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454с.
19.    Скригун Н., Цимбалюк Л. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямів управління запасами // Економіст. – 2003. - №2. – с.39-41.
20.    Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2004. – 344с.
21.    Таркуцяк А. О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення: Навчальний посібник – К.: Європейський Університет, 2002. – 201с.
22.    Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 447с.
23.    Финансовый менеджмент: теория и практика: Ученик / Под ред. Е.С.Стояновой. – 3-е издание, переработаное и дополненое. – М.: Издательство «Перспектива», 1998. – 656с.
24.    Фінанси підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих економічних спеціальностей / Під загальною редакцією Г. Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268.
25.    Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та інші; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-те видання, перероблене та доповнене. – К.: КНЕУ, 2004. – 546с.
26.    Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.
27.    Шеремет А. Д., Сайорулин Р. С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра, 1995. – 176с.
28.    Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К., 2005. – 196с.
29.    Экономика предприятия / Под редакцией Горфинкеля В. Я. – М, 1998. – 742с.