Фінансова політика України

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ:
1.1 Фінансова політика як складова частка економічної політики держави  
1.2 Принципи,  види фінансової політики та характеристика її складових 
1.3 Стратегія і тактика фінансової політики та механізм її реалізації 
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЗА 2007-2009 р.р.
2.1 Фіскальна політика держави в сучасних умовах 
2.2 Оцінка монетарної політики НБУ 
2.3 Результативність фінансової політики у 2007-2009р.р. 
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
3.1 Забезпечення стабільності економічного зростання в країні. 
3.2 Вдосконалення контролю за формуванням та перерозподілом фінансових ресурсів держави. 
3.3 Можливості впровадження зарубіжного досвіду у фінансову політику України. 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Конституція України
2.    Бюджетний кодекс України
3.    Послання Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”
4.    Постанова Верховної Ради України “Про основні напрями бюджетної політики на 2004 рік ”, від 19 червня 2003 року.
5.    Рішення Ради Національного банку України № 21 від 17.09.2003 “Про основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік ”
6.    Бабич В.П., Сало И.В., Государственное управление финансами в рыночной экономике/К: - 1994, с – 49
7.    Буковинський С.А., Фінансова стабілізація як основа фінансової політики // Фінанси України, № 4, 1997 р. – с. 3-19
8.    Ван Хорн Дж. К. Основы управления государственных финансов / М.,2001
9.    Василик О.Д., Теорія фінансів: Підручник – К.: НІОС – 2000, с. 57-64
10.    Вахненко Т., Напрями вдосконалення боргової політики держави // Економіка України, 2002, № 5 – с. 16-24
11.    Вахрин П.И., Немитой А.С., Финансы. Гл. 3 – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000 – с. 502
12.    Діденко В.М., Прядко В.В., Курс лекцій “Фінанси” – Чернівці.: “Ратуша”, 1998 р. с. 53-58
13.    Загородній А.Г., Вознюк, Смовженко Т.Г., Фінансовий словник – 4-те видання, випр. Та доп. – К.: Т-во “Знання” КОО; Л.: Вид-во “Львів” – с. 412
14.    І. Михасюк, А. Мельник, М. Крупка, З. Залога, Державне регулювання економіки / За ред. Д-ра екон. Наук, проф. і акад. АН Вищої школи України І.Р. Михасюка / – Львівський національний університет ім. І. Франка, Львів: “Українські технології”, 1999 р. С. 164-170
15.    Іванух Р.А., Колобова Л.В., Фінансова політика держави на шляху стабілізації економіки // Фінанси України № 5, 1997. С. 36-41
16.    Кемпбелл Р. Макконнелл і Стенлі Л. Брю, Аналітична економія, принципи, проблеми і політика, Частина І, Макроекономія / Тринадцяте видання / Львів.: “Просвіта” – 1997 р. С. 290-312
17.    Лагутіч В., Монетарна політика і державні фінанси // Економіка України, 2002, № 7, с. 10-16
18.    Лаптев С.В., Основы теории государственных финансов, М.: - 2001
19.    Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. Посібник – 2-ге вид. доп. і перероб. К.: КНЕУ, с 47-73
20.    Петровська І.О., Клиновий Д.В., Фінанси (з елементами статистики фінансів), навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. С. 18-19
21.    Пинзеник В., Шанс, который мы упустили // Зеркало недели, 1997 № 35, с.11
22.    Пирожков С.І., Сухоруков А.І., Григоренко О.В., Фінансова політика в Україні та Російський Федерації: порівняння, досвід, проблеми; Монографія / За ред. А.І. Сухорукова – К.: МІУРВ, 2000, с. 64-65, 140
23.    Полозенко Д.В., Фінансова політика перехідної економіки // Фінанси України, № 8, 1999 – с. 3-11
24.    Романенко О.Р., Фінанси: Підручник – К.: Центр навчальної літератури. 2004 – с. 36-41
25.    Трансформаційна економіка: Навч. посіб. / В. С. Савчук, Ю. К. Зайцев, І. Й. Малий та ін.; За ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. — К.: КНЕУ, 2006.
26.    Финансы / Под ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти. Гл-3 – М.: Изд-во «Перспектива» , Изд-во «Юрант» 2000 – с. 520
27.    Фінанси: вишкіл студії, навчальний посібник / За ред. Д.ек.н., проф. Юрів С.І. – Тернопіль: Карт – Баланш, 2002 р. С. 37-38
28.    Фінансове право: Підручник / (Алісов Е.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.); Керівник авторського колективу і відп. Ред. Л.К. Воронова – Х.: Фірма “Консули”, 1998 – С. 10-11
29.    Фінансово-кредитні важелі державного регулювання економіки: [Ред.кол. Л.І. Даниленко (відп. Ред) та ін.] – К – 2002 – 160 с, 92-95

 
 

Студентські статті