Фінансова політика малого підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП.....................................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА.................................................................................................................................5
1.1. Суть та функції фінансової політики малого підприємства...........................................5
1.2. Фінансовий менеджмент як інструмент реалізації фінансової політики на малому підприємстві......................................................................................................8
1.3.Фінансові ресурси малого підприємства та критерії їх оцінки...........................13
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА  ЗАТ „ЛЮКС - СЕРВІС” ...............................................18
2.1. Аналіз фінансової стійкості МП ЗАТ „Люкс – сервіс”.......................................18
2.2. Ліквідність МП ЗАТ „Люкс-сервіс”......................................................................22
2.3. Оцінка використання фінансових ресурсів МП ЗАТ „Люкс-сервіс”.................27
РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАТ “ЛЮКС – СЕРВІС”.................................................................................................................................31
ВИСНОВКИ.........................................................................................................................................40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................................................43
ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
2.    Бак Р.О. Розвиток малого підприємництва в Україні та його фінансова підтримка // Фінанси України. - 2000. - №11.
3.    Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.Л., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998.
4.    Бланк И. А. Концептуальные основы финансового менеджмента. – К.: Ника – Центр, Эльга, 2003.
5.    Бланк И.А. Основы финансового менеджмента – К.: НИКА-ЦЕНТР, 1999.
6.    Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: Эльга: Ника – Центр, 2003.
7.    Варналій З.С. Актуальні проблеми фінансів малого підприємництва України // Фінанси  України. – 1996. - № 10. 
8.    Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики .- К.: „Знання”, 2005.
9.    Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посібник .- 3-тє вид., випр.і доп. - К.: Знання-Прес, 2006.
10.     Василик О.Д, Теорія фінансів. - К.: НЮС, 2000.
11.     Воробйов Ю.М. Формування власного фінансового капіталу підприємств // Фінанси України, - 2002. - №6.
12.    Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси підприємства. - 2002. - № 2.
13.     Гуляєва Н.М., Сьомко О.В. Фінансові ресурси підприємств // Фінанси України. - 2003. - №12.
14.     Долгоруков Ю., Редіна Н., Кужан О. Структура власності підприємств малого бізнесу та її вплив на регіональну політику // Економіка України. 2006.- №9.
15.     Долгоруков Ю., Редіна Н., Кужан О. Профакторний аналіз фінансового стану малого підприємства в регіоні // Фінанси України. - 2006. - №10.
16.    Захарченко В.О., Счасна С.І. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства // Фінанси України. - 2005. - №1.
17.    Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001.
18.    Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1997.
19.    Мамонтова Н.Я. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. - 2000. - №8.
20.     Мокряк В., Мокряк Е. Проблеми формування і розвитку підприємництва в процесі пострадянського трансформування суспільства// Економіка України. - 2004. - №11.
21.    Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія,, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.
22.    Сизоненко В.О., Колесник Н.Ф. Методологічні аспекти фінансової діяльності суб’єктів малого підприємництва // Фінанси України. - 2000. - №12.
23.    Смолінська А.В., Смолінський В.В. Малі підприємства: проблеми подальшого розвитку, функції управління господарською діяльністю // Чернівец. ун-т. Наук. вісн. – Чернівці, 1998. –  Вип. 25: Економіка.
24.    Ткачук О.М. Інвестиційне забезпечення розвитку малих підприємств // Фінанси України. - 2000. - №7.
25.    Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М. Поддєрьогін, А.Д. Буряк, Н.Ю. Калач та ін. – К.: КНЕУ, 2001.
26.    Фінансовий менеджмент: навчальний посібник /за ред. Кірейцева. Г.Р. - К.: ЦУЛ,-2002.
27.     Футало Т. В. Залучення кредитних ресурсів підприємствами малого бізнесу у сфері торгівлі // Фінанси України . - 2003. - №10.