Управління витратами на підприємстві

Зміст


Вступ  3
Розділ І.
Теоретичні основи управління витратами на підприємстві 
1.1. Механізм управління витратами підприємства 7
1.2. Особливості формування витрат на підприємстві 23
1.3. Зміст та завдання дослідження витрат на підприємстві 39
Розділ ІІ. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат в системі управління витратами 
2.1. Місце і значення формування витрат у господарській діяльності ВАТ “ОШРЗ” 42
2.2. Дослідження структури витрат підприємства 48
2.3. Аналіз формування витрат за калькуляційними статтями 55
Розділ ІІІ.
Шляхи зниження витрат на виробництво продукції 
3.1. Резерви та фактори зниження витрат на виробництво продукції 65
3.2. Альтернативний метод визначення витрат на підприємстві
3.3. Покращення організації системи охорони праці на підприємстві 79

Висновки  85
Список використаних джерел 91
Додатки 

 
Список використаних джерел

1.    Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ – М.: ДИС, 1997.
2.    Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа – М.: Финансы и статистика, 1993.
3.    Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства – К.: ЛИБІДЬ, 1998.
4.    Бахмут О. Аналіз платоспроможності підприємства // Економіка, фінанси, право. – 2000. - №2. – С.21-23.
5.    Бланк И.А. Основы финансового менеджмента – К.: НИКА-ЦЕНТР, 1999.
6.    Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. – Киев: “ИТЕМ”, “АДЕФ - Украина”, 1996. – 486 с.
7.    Бойчук І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2004. – 480с.
8.    Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.:Молодь, 1997.
9.    Гюнтер Ф. Теорія виробництва і витрат / Пер. з нім. під керівництвом і наук. ред. М.Г. Грещака.- К.: Таксон, 2000. – 520 с.
10.    Економіка підприємства: Навч. посібник / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко. – К.:. Знання-Прес, 2002. – 335с.
11.    Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: “Бухгалтерский учет”, 1996. – 376с.
12.    Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2000 р.
13.    Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности – М.: Финансы и статистика, 1996.
14.    Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы – М.: Финансы, 1997.
15.    Коробов М.Я Фінанси промислового підприємства. – К.: Либідь, 1995 р.
16.    Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К: Знання, КОО, 2000. – 378с.
17.    Котляров С.А. Управление затратами. – Спб: Питер, 2001. – 160с.
18.    Кручок С.І. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2002. – №8. – С.40-47.
19.    Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993.
20.    Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 460с.
21.    Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
22.    Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1999. – 108с.
23.    Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460с.
24.    Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. – М.:Перспектива, 1996.
25.    Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002 – 496 с.
26.    Финансовый менеджмент / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: “Финансы”, “ЮНИТИ”, 1997. – 452 с.
27.    Финансовый менеджмент / Под ред. Г.Б. Самсонова. – М.: “Финансы”, “ЮНИТИ”, 1999. – 503 с.
28.    Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 656 с.
29.    Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2000. – 752с.
30.    Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля – М.:. ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 718с.