Теоретичні аспекти дослідження бурякоцукрового комплексу України

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ БУРЯКОЦУКРОВОГО    КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ...........................................................................................5
1.1. Буряковий пояс України та його потенціал……………………………….......5
1.2. Умови та фактори розвитку бурякоцукурового комплексу………………………………………………………………………….....7
1.3. Територіальна організація бурякоцукрового комплексу в країні……………………………………………………………………………….....9
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ БУРЯКОЦУКРОВОГО КОМПЛЕКСУ ..........11
2.1. Аналіз обсягів вирощування цукрових буряків в Україні……......................11
2.2. Характеристика експортно-імпортних операцій………………….................13
2.3. Моніторинг цін на ринку цукру за 2003-2005рр………………………….....16     
РОЗДІЛ 3
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ.........................................................................................18
3.1. Забезпечення розвитку бурякоцукрового розвитку в Україні та заходи щодо його покращення……………………………………………....................................18
3.2. Удосконалення управління розвитком бурякоцукрового виробництва………………………………………………………………………...21
3.3. Прогнузування рівня попиту на цукор…………………………………….....24
ВИСНОВОК………………………………………………………….......................29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Борщевський П.П., Ушкаренко В.О., Чернюк Л.Г., Мармуль Л.О. Регіональні агропромислові комплекси України (теорія та практика розвитку) / За ред. П.П.Борщевського. - К.: Наук. думка, 1996 - 512с.
2. Голиков А.П. Соціально-економічна географія України. - К.: Вища шк.,2000. - 567с.
3. Дорогунцов С.І., Заяць Т.А., Пітюренко Ю.І. та ін. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С.І. Дорогунцова. - К.: КНЕУ, 2005. - 988с.
4. Іванук Р.І. Економічні  проблеми  розвитку  бурякоцукрового комплексу  України // Економіка України. – 2005. - № 2. - С. 38-43.
5. Іщук С.і. Розміщення продктивних сил (теоретико-методологічні основи): Навч. посібник. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 473с.
6. Качан Г.П. Розміщення продуктивних сил: підручник. - К.: Вища шк., 1998. - 389с.
7. Ковалевський В.В., Михайлюк О.М., Семенов В.Ф. та ін. Розміщення продуктивних сил: підручник. - К.: Знання, КОО, 1998. - 546с.
8. Кононенко І.К.Бурякоцукровий комплекс: проблемки та перспективи // Економіка України. - 2004. - № 2. - С. 12 -13.
9.Краус Т.М., Тургоос Б. Розвиток конкурентноздатних ринків // Україна– 2004. - №2. – С32-37.
 10. Кушнірецька О. Регіональні особливості функціонування бурякоцукрового комплексу України // Регіональна Економіка – 2004. - № 6. – С.23-29. 12. Пістун М.Д. та ін. Географія агропромислових комплексів. - К.: Либідь, 1997.- 395с.
11. Осауленко О.Г. Статистичний щорічник України. - К.: Держкомстат України, 2005. - 468с.
12. .Пабат А. Економічні передумови конкурентоспроможності бурякоцукрового комплексу// Економіст. – 2005. - №8. – С. 66-67.
13. Пабат А. Інноваційні технології та економічні перспективи // Економіст . – 2005. - №9. – С.66-67.
14. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. К.: ВВ Юридична книга, 2001. – С.377.
15. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил України: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2002.- 470с.