Сутність видатків державного бюджету України та особливості їх формування

дипломна робота, 78 сторінокСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Бюджетний кодекс України (зі змінами, внесеними згідно із Законами України 2003-2007 рр.) //Відомості Верховної ради. - 2004. -№37-38. - С.189.
2.    Закон України  “Декларація цілей та завдань бюджету на 2008 рік” //Казна. - 2008. - № 2-3 (65). – С. 34-46.
3.    Постанова Кабінету міністрів України “Про схвалення прогнозу показників Зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2007-2009 рр.” //Бюлетень національної служби посередництва і примирення. - 2005. - №11. - С. 22-32.
4.    OECP in Figures - 2005 edition. Statistics on the Member Countries. Paris, OECP - 2005.-June, ISBN 9264013059.
5.    Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси: Навч. пос. - К.: Атака, 2004. - 368 с.
6.    Бедо В. В., Когут Ю. М. Фінанси: Навч.-метод. пос. - К.: МАУП, 2004. - 168 с.
7.    Боровик Н. А., Гаєвська Н. М. Визначення необхідних обсягів фінансування для дорожнього господарства України//Фінанси України. – 2007. - №8. – С. 56-57.
8.    Буковинський С. А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану//Фінанси України. - 2006. - №3. - С. 21-28.
9.    Булгакова С. О., Василенко Л. І. Бюджетна система України: Навч. пос. - К.: Київ. Нац. торг.-екон. університет, 2002. - 288 с.
10.    Булгакова С. О., Василенко Л. І., Єрмоленко Л. В. та ін. Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система України, у 5-ти том. - том 1. - К.: НВП "АВГ лтд.", 2004. - 400 с.
11.    Бюлетень Національного банку України. - К.: Державний комітет статистики України. - 2003. - №2; 2004. - №1; 2005. - №3; 2006. - №3; 2007. - №1. – 456 с.
12.    Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручн. - К.: НІОС. - 2000. - 416 с.
13.    Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України: Підручн. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 544 с.
14.    Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручн. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.
15.    Гаєць В. М., Базилюк Я. Б., Белінська Я. В. та інші Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку//Економіс. - 2006. - №2. - С.53.
16.    Грідчіна М. В., Захожай В. Б. Фінанси (теоретичні основи): Підручн. - К.: МАУП, 2004. - 312 с.
17.    Добровольська Л. М. Деякі аспекти державного фінансування вищої освіти//Фінанси України. – 2003. - № 8. – С. 50-54.
18.    Єпіфанов А. О., Сало І. В. Бюджет і фінансова політика України: Навч. пос. - К.: Наукова думка, 1997. - 301 с.
19.    Карлін М. І., Горбач Л. М., Новосад Л. Я. та ін. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навч. пос. - К.: Кондор, 2003. - 220 с.
20.    Карлін М. І. Фінанси України та сусідніх держав: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 589 с.
21.    Кириленко О. П. Місцеві фінанси: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 677 с.
22.    Кодацький В. П. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку//Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №6. - С. 16-18.
23.    Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. пос. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 487 с.
24.    Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії і практики. - К.: НДФІ, 1997. - 107 с.
25.    Мороз С. М. Проблеми та перспективи сільського розвитку в Україні//Економіка. Фінанси. Право. – 2007. - № 9. – С. 3-11.
26.    Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. пос. - 2-ге вид., доп. і переробл. - К.: КНЕУ, 2005. - 240 с.
27.    Павлюк К. В., Ахмед Т. В. Концептуальні підходи до аналізу державних видатків//Фінанси України. – 2007. - № 8. – С.73-90.
28.    Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. пос. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 523 с.
29.    Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: Навч. пос. - К.: Знання-Прес, 2003. - 523 с.
30.    Петренко Ю. В., Рожко О. Д. Місцеві фінанси: опорний конспект лекцій - К.: Кондор, 2003. - 282 с.
31.    Петровська І. О., Клиновий Д. В. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навч. пос. - К.: ЦУЛ, 2002. - 300 с.
32.    Полозенко Д. В. Державний бюджет України і його грошове наповнення//Фінанси України. – 2004. - № 3. – С. 19-26.
33.    Проценко В.В. Цільове бюджетне фінансування – пріоритетний напрямок розвитку України//Казна. – 2006. - № 1-2 (64). – С.26-27.
34.    Романенко О. Р. Фінанси: Підручн. - К.: Центр навч. літер., 2004. - 312 с.
35.    Рудень В. В., Сидорчук О. М. Фінансування медичного забезпечення в Україні//Фінанси України. – 2007. - № 8. – С.25-34.
36.    Сивульський М. І. Основні пріоритети бюджетного процесу//Фінанси України. - 2006. - №10.- С. 13-17.
37.    Скидан О. В., Фещенко Н. М. Концептуальні засади державної політики фінансування розвитку сільських територій в Україні//Фінанси України. – 2007. - № 8. – С.130-136.
38.    Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Бюджетна система: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 240 с.
39.    Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: Державний комітет статистики України, 2004. – 594с.
40.    Україна за роки незалежності, 1991-2003 рр. – 5-е вид., переробл. та допов.-К.: Нора-Друк, 2003. – 560с.
41.    Федосов В. В., Опарін В. С., Сафонова Л. О. Бюджетний менеджмент: Навч. пос. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.
42.    Чапко І.П. Формування бюджетної політики щодо сільського господарства та сільської місцевості в Україні // Актуальні питання аграрної політики.— К., 2005. — С. 377.
43.    Якимов О. П. Вдосконалення механізму казначейського обслуговування державних бюджетів//Казна. – 2006. - № 7-8 (70). –С. 13.
44.    Януль І. Е. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів//Фінанси України. – 2003. - № 8. –С. 19.