Роль міжнародної торгівлі у формуванні платіжного балансу України


                                                               ЗМІСТ

Вступ..................................................................................................................3

Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародної торгівлі, як елемента формування платіжного балансу ...........................................................................5
1.1. Платіжний баланс: суть, призначення та складові……………………5
1.2. Характеристика міжнародної торгівлі та її показників ........................9
1.3. Державне регулювання міжнародної торгівлі.....................................13

Розділ 2.  Практичні засади міжнародної торгівлі у формуванні платіжного балансу................................................................................................16
2.1.  Динаміка платіжного балансу  України...............................................16
2.2. Аналіз товарної структури міжнародної торгівлі ...............................20
2.3. Оцінка міжнародної торгівлі в розрізі контрагентів...........................24

Розділ 3. Шляхи вдосконалення зовнішньої торгівлі України..................28

      Висновки……………………………………………………………………...34
      Список використаних джерел та літератури ................................................36
      Додатки 
     

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”
2.    Василенко Ю. Роль зовнішньої торгівлі у платіжному балансі України// Вісник НБУ – 1999. - №9. – С. 9-15.
3.     Демьянченко А. Аналіз внешнеэкономической  деятельности  Украины в 1998 – 2003 годах: от спада к экономическому росту // Экономист. – 2004. - № 9. – С.42 – 45.
4.    Економіка України за січень – грудень 2004 року // Урядовий кур’єр. –                27 січня 2005 року.
5.    Дубориз Є. Чорний серпень // Контракти. – 17.10.2005. - №42. – С. 10.
6.    Дубориз Є. Запит на попит // Контракти. – 12.09.2005. - №37. – С. 24.
7.    Дубориз Є.Зовсім не страшний попит//Контракти.– 9.09.2005.- №19.– С.16
8.    Калугин В. Тающее сальдо // Бизнес. – 2004. - №8. – С. 34 – 35.
9.    Мельник Т. Тенденції розвитку міжнародних торговельних відносин та зовнішнього сектору України. // Економіст. – 2004. - №11. – С. 52 – 55.
10.    Мельник Т. Шляхи вдосконалення тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України за умов вступу до СОТ // Економіст. - 2004. —№8. — С. 76-79.
11.    Нірван Л. А. Проблеми і перспективи України у міжнародній торгівлі // Фінанси України. – 2003. - №5. – С. 78 – 88.
12.    Український діловий тижневик „Контракти” / № 30 вiд 25.07.2005
13.    Рубан А. Про деякі питання та тенденції сучасної зовнішньої торгівлі України //Економіка України. – 2000. - №7. – С. 66 -69.
14.    Послання президента // Економіст. – 2004. - №7. С. 76 – 78.
15.    Большой энциклопедический словарь/Гл. ред. А.М. Прохоров.–М.:БСЭ, 1998. С.709.
16.    Бурковський І. Теорія міжнароднаї торгівлі, Київ– Основи.2000.- С.–51-113.
17.    Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. пос. – К.: МАУП., 2003. С. 5 – 19.
18.    Історія економічних учень: Підручник / Л.Я Корнійчук, Н.О.Титаренко,                           А.М. Поручник та ін.; За ред. Л.Я Корнійчук, Н.О.Титаренко. – К.: КНЕУ, 1999
19.    Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384с
20.    Козак  Ю. Г. Лук’яненко Д. Г. Макогон  Ю. В. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посіб.– К.: Центр навчальної літератури, Вид-во „АртЕк”, 2002. – 32-102.
21.    Козик В. В.,  Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. та ін. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.  – 2-ге вид. Стер. – К.: Знання – Прес, 2001. С. 39 – 97.
22.     Макогон Ю., Гохберн Ю. Третьяков С. Зовнішньоекономічні зв’язки України: висновки, пріоритети, перспективи розвитку і вступу у ВТО // Журнал європейської економіки. – 2002. - №2(том 1). – С 227-242.
23.     Новицький  В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник  - К.: КНЕУ, 2003 – С.140 – 143.
24.    Одягайло Б. М. Міжнародна економіка: Навчальний посібник – К.: Знання, 2005.  – („Вища освіта ХХІ століття”) –С. 82 – 89.
25.    Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник / Відп. Ред. Г. Н.Климко – 4-те вид., перероб. І допов. – К.: Знання – Прес, 2002. – С.446 – 448.
26.    Рум’янцев А. П. Коваленко Ю. О. Міжнародна торгівля послугами: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 5 – 6.
27.    Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник для магістратів з міжнародної економіки і державної служби. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 356 -360.
28.    Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – К: МАУП, 2000. – С. 122 – 123.
29.    Социально-экономическое положение Украины за 2001 год // Статистика Украины. – 2001. -№1.
30.    Социально-экономическое положение Украины за 2002 год // Статистика Украины. – 2002. -№1.
31.     Статистичний щорічник України за 2003 рік. — Київ: Техніка  2003.

 
 

Студентські статті