Розміщення виробництва мінеральних добрив в Україні

План:
Вступ..........................................................................................................................

Розділ 1 Теоретичні аспекти дослідження особливостей розміщення виробництва мінеральних добрив
  1.1. Виробництво мінеральних добрив як складова хімічної промисловості............................................................................................................
  1.2. Фактори, що впливають на розміщення галузей хімічної промисловості............................................................................................................
  1.3. Характеристика природних ресурсів, що використовуються у виробництві мінеральних добрив в Україні............................................................

Розділ 2 Економічна оцінка особливостей розміщення виробництва мінеральних добрив в Україні
  2.1. Характеристика виробництва мінеральних добрив в Україні...
  2.2. Оцінка особливостей виробництва мінеральних добрив в Україні за 2002-2006 рр.............................................................................................
  2.3. Найбільші виробники мінеральних добрив в Україні................

Розділ 3 Вдосконалення напрямків розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні
  3.1. Чинники стримування розвитку  виробництва мінеральних добрив в Україні........................................................................................................
  3.2. Перспективні напрямки у виробництві мінеральних добрив....
  3.3. Зарубіжний досвід виробництва мінеральних добрив................
Висновки...................................................................................................................
Список літератури
Додатки

Вступ


Виробництво мінеральних добрив в Україні має чітко виражену експортну спрямованість. Вітчизняні виробники спеціалізуються в основному на азотних добривах, частка яких в структурі виробництва становить близько 96%.
Спостерігається чітка тенденція до зростання обсягів виробництва мінеральних добрив. В результаті низького внутрішнього попиту та сприятливої кон’юнктури на зовнішніх ринках більша частина вироблених в Україні добрив експортується.
Лише біля 16% загальних обсягів виробництва мінеральних добрив споживається вітчизняним аграрним сектором. В структурі експорту також переважають азотні добрива. Останніми роками частка їх вартості складала від 94% до 99% загальної вартості експорту мінеральних добрив.
Для збільшення внутрішнього використання мінеральних добрив держава застосовує різні важелі регулювання. Основним з них є стимулювання внутрішнього попиту шляхом введення компенсації до ціни. Водночас, відповідним Порядком не передбачені прозорі механізми відбору виробників мінеральних добрив, які можуть брати участь у програмі компенсації.
Для регулювання ситуації на ринку паливно-мастильних матеріалів, в Україні  неодноразово укладалися домовленості між Кабінетом Міністрів та виробниками пально-мастильних матеріалів щодо їх реалізації за мінімальними цінами в період масової закупівлі сільськогосподарськими підприємствами. Ці заходи частково спрацьовували. Але державі необхідно проводити політику стримування цін в піковий період не шляхом домовленостей з виробниками та трейдерами, а дієвими ринковими важелями. Саме тому дослідження даного питання є дуже актуальним.
Об’єктом дослідження є хімічна промисловість України.
 Предметом дослідження є виробництво мінеральних добрив.
 Мета дослідження полягає в характеристиці розміщення виробництва мінеральних добрив. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати виробництво мінеральних добрив як складову хімічної промисловості;
2. Визначити фактори, які впливають на розміщення галузей хімічної промисловості;
3. Проаналізувати природні ресурси, що використовуються при виробництві мінеральних добрив;
4. Дати характеристику виробництва мінеральних добрив в Україні;
5. Коротко охарактеризувати чинники стримування розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження;
4. Графічний метод для підтримки дослідження графічними зображеннями, схемами.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
 

 
 

Студентські статті