Ринок цінних паперів

ЗМІСТ

ВСТУП.............................................................................................................3

РОЗДІЛ 1
Теоретичні аспекти дослідження ринку цінних паперів та механізм його функціонування....................................................................................5

1.1 . Ринок цінних паперів, його суть та значення........................................5
1.2. Структура і суб’єкти ринку цінних паперів........................................11
1.3. Роль ринку цінних паперів у становленні ефективної власності......21

РОЗДІЛ 2
Оцінка ринку цінних паперів в Україні...........................................................................................................27

2.1. Становлення та розвиток ринку цінних паперів в Україні.................27
2.2. Операції на ринку цінних паперів в Україні........................................32
2.3. Оцінка показників діяльності ринку цінних паперів..........................46

РОЗДІЛ 3
Напрями підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів в Україні.........................................................................................54

3.1. Вдосконалення законодавчого регулювання діяльності ринку цінних паперів.............................................................................................................54
3.2. Вдосконалення інституційного забезпечення функціонування ринку цінних паперів................................................................................................58

ВИСНОВКИ..................................................................................................65

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................................................................69

ДОДАТКИ....................................................................................................73
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Конституція України // Електронний бюлетень Верховної Ради
України
2.    Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від
18 червня 1991р. №  1201-ХІІ // Електронний   Бюлетень Верховної Ради України
3.    Закон України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР // Електронний бюлетень    Верховної Ради України
4.    Закон України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР //
Відомості Верховної Ради України. - № 51.- 1996р.
5.    Закон України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" від 1 червня 2000 р. № 1775-ІП // Відомості
Верховної Ради України. - № 36.- 2000 р.
6.    Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня
2000 р. № 2121-ПІ // Відомості Верховної Ради України. - № 5- 6.- 2001р.
7.    Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 р.
№ 2299-ІН // Відомості Верховної Ради України. - № 21.- 2001 р.
8.    Закон України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 р. №
2664-ІП // Податки та  бухгалтерський облік. - 2002. - №  20
с. 117-118.
9.    Жуков Е.Ф., Ценные бумаги и фондовые рынки: учебное пособие для вузов, - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.- 224с. “ценные бумаги и фондовые рынки”
10.    Павлов В.І., Кривов’язюк І.В., ринок цінних паперів : курс лекцій. – Луцьк., 1999. –342с. 
11.    Словник фондового ринку. Головко А.Т., Кобзар В.Ф., Науменко О.О. та інші. – К., 1999. – 288с.
12.    Сохацька О.М. Міжнародні ф’ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002- 454 с.
13.    Тьюлз Р., Бредли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: пер, с англ. – М.: ИНФРА-М , 1997.
14.    Україна за роки незалежності 1991-2002 рр.-К.: Нора-Друк- 2002- 366с.
15.    Фінансові послуги України: Енцикл. словник: в 6-ти т./ І.О. Мітюков, В.Т.Александров, О.І. Ворона, С.М. Недбаєва- К.,2001
16.    Ценные бумаги : учебник. Под ред. В.И. Колесникова , В.С. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 448с.
17.    Ненада  О.А. Пруденційний  нагляд  на  фондовому  ринку
України. Мета, завдання, перспективи // Економіка. Фінанси.
Право. - листопад 2002р.- № 11.-с.-29-33
18.    Нізков О. Торгівля цінними паперами: напрями
вдосконалення чинного законодавства // Цінні папери
України. -№ 8(246) від 27 лютого 2003 р.-с.-8-9
19.    Оскольський В.В.  Розвиваємо національний  ринок  цінних
паперів // Діловий вісник.-1997.-№ 4.-с.20-22
20.    Оскольський В.В. До цивілізованого ринку цінних паперів.
Українська фондова біржа в контексті ринкових перетворень. -
К.: УФБ, 1999.-153с.
21.    Остапчук Я. Суть та структура грошового ринку в Україні //
Ринок цінних паперів України №1/2001
22.    Офіційна веб-сторінка   Фонду      державного      майна
України / /\\\\г\\щ\\г. зрГикгаіпе. сот
23.    Правове  регулювання  на  фондовому ринку  України.  К.:
УІРФР.-1999.-С.-45
24.    "Програма розвитку фондового ринку України на 2001-2005
роки" // Цінні папери України. - №52(140) від 28 грудня 2000р.
25.    ПФТС//
26.    Рибальченко  А.   Сучасний  стан та  структура вітчизняного
фондового ринку // Цінні папери України.     № 24(164) від 21
червня 2001 р. -с.- 8-9
27.    Рудненко   Т.,   Кущ   О.   Місце   та   роль   банків   у   розвитку
фондового ринку, або яким має бути Закон "Про цінні папери і
фондовий ринок"?  //   Цінні папери України.-   №  7(245)  від
24 лютого 2003 р.-с.-19
28.    Рум’янцев  С.   Біржові торги у 2002  році  //   Цінні папери
України. - № 3(241) від 23 січня 2003 р. -с.-12
29.    Рум’янцев С. Державний контроль на ринку цінних паперів
// Цінні папери України. - № 6(239) від ІТлютого 2004 р.-с.-Н
30.    Рум’янцев  С.   Зміна  структури  торгів   (підсумки діяльності
ПФТС у 2002 році) // Цінні папери України.   • № 3(241) від 23
січня 2003 р. -с.-ІІ
31.    Рум’янцев   С.   Модельний   закон   СНД   "Про   ринок   цінних
паперів":  проблеми застосування  //  Цінні папери України.
№30(219) від 15 серпня 2002 р.-с.-Ю
32.    Рум’янцев С. Операції, що не відносяться до торгівлі цінними
паперами  як  виду   професійної  діяльності   //   Цінні  папери
України. - № 46(235) від 5 грудня 2002 р.-с.-17
33.    Рум’янцев С. Особливості діяльності організаторів торгівлі //
Цінні папери України. - № 1(239) від 9 січня 2003 р.-с.-14
34.    Рум’янцев С. Основні тенденції розвитку фондового ринку //
Цінні папери України. - № 12(152) від 29 березня 2001 р.-с.-6-7
35.    Фондовий ринок України: Навч. посіб.  / керівник авт. кол.
В.В. Оскольський. - К., 1994
36.    Фондовий ринок України у 2003 році. Державна комісія з
цінних     паперів      і      фондового      ринку.      //      Український
інвестиційний журнал. Welkome - № 1(82). - 2004-С.-3-67
37.    Хрустенко   Р.   Боженко   І.   Професійна діяльність  на  ринку
цінних   паперів   у   контексті   торгівлі   цінними   паперами   //
Бухгалтерія № 36/1-2 (503) від 2 вересня 2002 року
 
 

Студентські статті