.

Формування філологічної мовленнєвої культури школярів на уроках української літератури

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ    6
1.1. Урок української літератури в працях науковців-філологів    6
1.2. Сучасні підходи до класифікації уроків української літератури    10
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ УРОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СЕРЕДНІХ ТА СТАРШИХ КЛАСАХ: ОСОБЛИВОСТІ
ПРОВЕДЕННЯ    20
2.1. Інноваційні технології навчання української літератури    20
2.2. Роль творчості у процесі творення тексту учнями    28
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ФІЛОЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ    33
3.1. Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української літератури    33
3.2. Уроки виразного читання як метод формування мовленнєвої культури учнів    43
3.3 План-конспект уроку на тему: «Загальні відомості про виникнення й розвиток риторики як мистецтва красномовства»    46
3.4 План-конспект уроку на тему: «Ознаки культури мови. Правила мовлення»    54
ВИСНОВКИ    60
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    62
ДОДАТКИ    69

 

 
ВИСНОВКИ

Урок української літератури виконує інтегруючу роль, оскільки відображає та поєднує такі його компоненти: мету, зміст, методи, засоби навчання, взаємодію вчителя та учнів. У працях сучасних методистів сформульовані основні вимоги до уроків літератури, якi орієнтують учителя на те, щоб кожен його урок сприяв розвитку пізнавальних інтересів учнів, формуванню навичок самостійного здобуття знань, прищеплюванню любові до праці. Уроки літератури мають навчити розуміти, відчувати силу і красу художнього слова, відкривати для себе нову реальність – художню.
Підсумуємо, що на уроках української літератури на перший план можуть ставитися різні завдання: засвоєння нової інформації, систематизація й узагальнення набутих знань, самостійне виконання учнями завдань з метою контролю тощо. Уроки української літератури класифікуються за дидактичною метою, змістом і способами проведення уроку, основними етапами навчального процесу, дидактичними завданнями, методами навчання, способами проведення уроків тощо. Також зазначимо, що урок літератури може включати багато елементів, які продиктовані логікою навчального процесу.
Варто узагальнити, що інноваційна технологія навчання – це система новаторських способів педагогічних дій, форм і засобів навчання, спрямована на оптимізацію процесу навчання. Основними ознаками технології є чіткість та визначеність у фіксації результату; наявність критеріїв його досягнення; поетапна і формалізована структура діяльності суб’єктів навчання, яка передбачає можливість перенести і повторити досвід. Сучасна національна освіта відкрита різноманіттю навчальних технологій.
В той же час творчі здібності у школярів, як і інші їх якості, розвиваються завдяки природній основі, умовам життя і виховання, власній активності. На уроках української літератури передбачено у змісті різні види творчих завдань, які стимулюють розвиток компонентів літературно-творчих здібностей учнів. При розвитку творчих здібностей варто використовувати аудіювання. Будь-який творчий підхід, використання інноваційних методів, новітніх технологій, запровадження нових цікавих форм роботи з учнями – сприяє вихованню і розвитку творчих здібностей школярів.
Доходимо висновку, що сьогодні педагогіка співробітництва найбільш відповідає принципам гуманізації та демократизації освіти, активізації пізнавальної діяльності, забезпечує партнерську діяльність вчителя і учнів, спрямовану на розв’язання системи суспільно та особистісно найважливіших навчальних і життєвих проблем. У досягненні цієї мети дуже допомагає впровадження інтерактивних технологій навчання. Інтерактивне навчання завжди ставить на багато конкретніші й вужчі завдання, оскільки свідомі вчителі розуміють: учні здатні запам’ятати набагато менше інформації, ніж забути. Засвоєння учнями змісту освіти відбувається за принципом: краще менше, але реально, на доступному рівні компетентності.
Також зазначимо, що готуючи учнів до уроку виразного читання, треба пропонувати їм переписати текст твору (уривок) у робочий зошит (через рядок, залишаючи місце для позначок). Процес підготовки до виразного читання може включати складання партитури, що є сукупністю умовних знаків, за допомогою яких роблять розмічування тексту, щоб запобігти можливим помилкам у процесі його читання.
В практичній частині нашого дослідження ми розробили два плани-конспекти уроків української літератури, метою яких є формування філологічної мовленнєвої культури школярів.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.    Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика [текст] / під ред. С.Д. Абрамовича. – Львів: Світ, 2001. – 311 с.
2.    Активные формы преподавания литературы: Лекции и семинары на уроках в ст. классах [текст] / под ред. Р. И. Альбеткова и др. – М.: Просвещение, 1991. – 175 с.
3.    Бандура О.М. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення української літератури [текст] / під ред. О.М. Бандури. – К.: Рад. школа, 1984. – 166 с.
4.    Бєляєв О.М. Зміст уроку української літератури [текст] / О. Бєляєв // Укр. мова і літер. у школі. – 2003. – №4. – С. 2.
5.    Біляєв О.М. Навчання української літератури в 10-11 класах [текст] / під ред. ред. О.М. Біляєва. – К.: Освіта, 1998. – 143 с.
6.    Бугайко Т. Ф., Бугайко Ф. Ф. Навчання і виховання засобами літератури [текст] / під ред. Т.Ф. Бугайко. – К.: Рад. школа, 1973. – 176 с.
7.    Бугайко Т. Ф., Бугайко Ф. Ф. Українська література в середній школі: Курс методики [текст] / під ред. Т.Ф. Бугайко. – К.: Рад. школа, 1962. – 391 с.
8.    Бугайко Т. Ф., Бугайко Ф.Ф. Бесіди з молодими словесниками про уроки літератури в 5 і 6 класах [текст] / під ред. Т.Ф. Бугайко. – К.: Рад. школа, 1967. – 264 с.
9.    Волошина Н.Й., Бандура О.М. Шляхи аналізу художніх творів  [текст] / Н.Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. — К., 2003. — № 6.
10.    Волощук Е.В., Бегун Б.Я. Теория и практика анализа литературного произведения / Е.В. Волощук // Зб. науково-методичних статей. – Вип. II. – Запоріжжя, 1997. – С.81-84.
11.    Гаврилов П.Т. Оглядові теми на уроках української літератури в старших класах: Посібник для вчителів [текст] / під ред. Т.П. Гаврилова. – К.: Рад. школа, 1980. – 126 с.
12.    Голобородько Є.С. Атестація вчителя. Уроки української літератури: традиційні, відкриті, нестандартні: готові конспекти, аналіз методиста [текст] / під ред. Є.П.Голобородько. – X.: Основа, 2006. – 175 с.
13.    Голубков В. В. Методика преподавания литературы [текст] / под ред. В.В. Голубкова. – М.: Просвещение, 1992. – 496 с.
14.    Горб О.А. Нові підходи до вивчення індивідуального стилю письменника  [текст] / О.А. Горб // Матеріали науково-практичної конференції (27-29 травня 1996 року). – Мелітополь-Київ, 1996. – С.22-23.
15.    Горб О.А. Проблема типології уроків літератури  [текст] / О.А. Горб // Методика викладання філологічних дисциплін: Зб. науково-методичних статей. – Вип. II. – Запоріжжя, 1997. – С.41-46.
16.    Горб О.А. Форма уроку як засіб його ефективності (уроки з неусталеною структурою)  [текст] / О.А. Горб // Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції (17-18 листопада 1999 р.). – К.: Знання, 2000. – С.141-146.
17.    Горб О.А. Чи потрібні сучасній школі нетрадиційні уроки літератури?  [текст] / О.А. Горб // Рідна школа.– 2000. – №7 - С.50-52.
18.    Горошкіна О. М. Теорія і практика навчання української літератури в старших класах [текст] / під ред. О. М.Горошкіної. – X.: Основа, 2012. – 171 с.
19.    Горошкіна О.М. Лінгводидактичні засади навчання української літератури в старших класах природничо-математичного профілю / За ред. О.М. Горошкіної. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 362 с.
20.    Горошкіна О.М. Навчання української літератури и профільній школі: Навч. посіб. [текст] / під ред. О.М. Горошкіна. – Луганськ: СПД Рєзніков B.C., 2007. – 130 с.
21.    Донченко Т.К. Структура уроку української літератури [текст] / Т. К. Донченко // Укр. мова і літер, у школі. – 2004. – №3. – С. 6-11.
22.    Дорошенко O.A. Нестандартність при вивченні української літератури в середній школі [текст] / O.A. Дорошенко // Укр. мова і літ. в шк. – 1990. – № 2-3. – О 20-21.
23.    Жабицкая Л. Г. Восприятие художественной литературы и личность. Литературное развитие в юности [текст] / под ред. Л.Г. Жабицкой. – Кишинев: Штиница, 1994. – 134 с.
24.    Жила С. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи: монографія [текст] / під ред. С. Жили. – Чернігів: Деснянська правда, 2004. – 360 с.
25.    Жинкин Н.И. Механизмы речи / под ред. Н.И. Жинкина. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1988 – 370 с.
26.    Захарук Д. В. Ігри з літератури [текст] / під ред. Д.В. Захарука. – К.: Рад. школа, 1990. – 224 с.
27.    Иваницкая Г.М. Уроки развития связной речи: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. [текст] / под ред. Г.М. Иваницкой. – К.: Рад. шк., 1990. – 224 с.
28.    Канарский A.C. Диалектика эстетического процесса: генезис чувственной культуры [текст] / под ред. A.C. Канарского. – К.: Вища школа, 1992. – 192 с.
29.    Караман С.О. Методика навчання української літератури в гімназії [текст] / під ред. С.О. Карамана. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с.
30.    Кизенко В. Дидактичні вимоги до створення типових навчальних програм для профільного навчання у старшій школі [текст] / В. Кизенко // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 1. – С. 95-100.
31.    Клочек Г. Енергія художнього слова: зб. ст. [текст] / під ред. Г. Клочек. – Кіровоград: Ред.-вид. відділ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2007. – 448 с.
32.    Козачук Г.О. Підвищення грамотності учнів: Навчально-методичний посібник [текст] / під ред. Г.О. Козачук. – К.: Освіта, 1995. – 160 с.
33.    Кудряшов Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы [текст] / под ред. Н.И. Кудряшова. – М.: Просвещение, 1981. – 190 с.
34.    Куцевол О. М. Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної критики»: навч. посіб. [текст] / під ред.  О. М. Куцевол. – Вінниця, 2010. – 279 с.
35.    Куцевол О. Творча сутність професійної діяльності вчителя літератури [текст] / О. М. Куцевол // Дивослово. – 2006. - №5.
36.    Лазебник Ю. Спілкування текстом [текст] / Ю. Лазебник // Мовознавство. – 1995. – № 1. – С. 78 – 85.
37.    Леонтьев A.A. Место психологии в современной науке о чтении [текст] / A.A. Леонтьев // Проблемы социологии и психологии чтения. – М., 1975. – С. 43.
38.    Липатова В.Ю. Порождение текста: интроспективный подход [текст] / В. Ю. Липатова // Рус. яз. в шк. – 2005. – № 2. – С. 93 – 99.
39.    Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя [текст] / под ред. Ю.Л. Львова. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.
40.    Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з української літератури: місце лінгвостилістики [текст] / Мацько Л. // Дивослово. – 1999. – № 8. – С. 39-41.
41.    Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови  [текст] / під ред. В. Я. Мельничайко. – К.: Рад. школа, 1986. – 168 с.
42.    Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української літератури: Конструювання. Редагування. Переклад: Посібник для вчителів  [текст] / під ред. В.Я. Мельничайко. – К.: Рад. шк., 1984. – 223 с.
43.    Методика викладання української літератури: для студентів спеціальності «Українська мова і література» [текст] / під ред. Є.Пасічник. – К., 1994. – 24 с.
44.    Методика преподавания литературы [текст] / под ред. З. Я. Рез. – М.: Просвещение, 1987. – 383 с.
45.    Методика преподавания литературы: Пособие для студентов и преподавателей [текст] / под ред. О. Ю. Богдановой, В. Г. Маранцмана: В 2-х ч. – В.: Владос, 1995.
46.    Ми є. Були. І будем ми! Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури: Навч.-метод. посібник [текст] / під ред. проф. Н. Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2003. – 178 с.
47.    Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник для студентів-філологів [текст] / під ред. Л.Ф. Мірошниченко. – К.: Ленвіт, 2000. – 240 с.
48.    Наукові основи методики літератури: навч.-метод, посіб. [текст] / під ред. Н. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.
49.    Наукові основи методики літератури: Навч.-метод. посібник  [текст] / під ред. проф. Н. Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.
50.    Неділько В. Я. Методика викладання української літератури в середній школі [текст] / під ред. В.Я. Неділько. – К.: Вища школа, 1998. – 248 с.
51.    Непийвода Н. Сам собі редактор: порадник з української літератури [текст] / під ред. Н. Непийводи. – К.: Укр. книги, 1998. – 170 с.
52.    Онищук В.О. Функції і структура методів навчання: Методический материал [текст] / під ред. В. О. Онищука. – К.: Радянська школа, 1989. – 160 с.
53.    Павлов Н.Д. Відкриті уроки з української літератури [текст] / під ред. Н.Д. Павлова. – X.: Основа, 2008. – 160 с.
54.    Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти [текст] / під ред. Є.А. Пасічника. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.
55.    Пентилюк М.І. Методика навчання української літератури в середніх освітніх закладах: Підручник [текст] / під ред. М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2005. – 399 с.
56.    Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літератури: підруч. для студ. фак-тів журналістики ун-тів [текст] / під ред. О.Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1992. – 248 с.
57.    Пультер С. О., Лісовський А. М. Методика викладання української літератури в середній школі [текст] / під ред. С.О. Пультер. – Житомир: Полісся, 2000. – 163 с.
58.    Семеног О. Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки:навч. посіб. [текст] / під ред. О. Семенога, Л. Базиля. – К.: Фенікс, 2008. – 240 с.
59.    Степанишин Б. Викладання української літератури в школі [текст] / під ред. Б. Степанишина. – К.: Проза, 1995. – 254 с.
60.    Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі [текст] / під ред. Б. Степанишина. – К.: Проза, 1995. – 254 с.
61.    Стилістика української літератури: Підручник для студ. філол. спец, вищ. навч. закладів [текст] / під ред. О. М. Сидоренко, О.М. Мацько. – 2-ге вид., виправ. – К.: Вища школа, 2005. – 462 с.
62.    Сторчак К. М. Основи методики літератури [текст] / під ред. К.М. Сторчак. – К.: Рад. школа, 1985. – 420 с.
63.    Токмань Г. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція [текст] / під ред. Г. Токмань. – К.: Міленіум, 2002. – 318 с.
64.    Тураева З.Я. Лингвистика текста [текст] / под ред. З. Я. Тураевой. – М.: Просвещение, 1986. – 126 с.
65.    Ушинський К.Д. Рідне слово [текст] / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. – Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки. – К.: Радянська школа, 1983. – 489 с.
66.    Цінько C.B. Розвиток у п’ятикласників умінь аудіювання на уроках української літератури: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / C.B. Цінько – К., 2001. – 248 с.

Електронні джерела