.

Форма держави сутність, елементи, види, значимість

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ «ФОРМИ ДЕРЖАВИ» В ПОЛІТИЧНО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ    5
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ    10
2.1. Республіка та монархія як форма державного правління: їх суть та сучасні різновиди    10
2.2. Форма державного устрою: прості та складні державні
утворення    17
2.3. Поняття державно-правового (політичного) режиму та його
види    23
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ    28
ВИСНОВКИ    32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    34

 

 
ВИСНОВКИ

Таким чином, історично держава постійно змінювала свою форму. Вона з’явилася ще в рабовласницькому суспільстві і була всебічно охарактеризована древніми мислителями – Полібієм, Сима-Цянем, Платоном, Аристотелем. Аристотель поділяв форми держави в залежності від двох ознак: кількість тих, хто править (один, декілька, багато), та в інтересах кого (скількох) здійснюється правління. Французький просвітитель і правознавець XYIII ст. Шарль Монтеск’є під формою держави розумів лише те, що сучасна наука визначає як державний (політичний) режим. В свою чергу Ж.-Ж. Руссо під формою держави розумів структурну організацію вищих державних органів і на цій підставі виділяв монархію, аристократію та демократію.
Підсумуємо, що форма державного правління – це елемент форми держави, який характеризує порядок утворення, структуру і повноваження вищих органів державної влади, характер їх взаємовідносин між собою та населенням, способи легітимізації державної влади. За формою державного правління усі держави поділяють на монархії та республіки. Монархія – це форма державного правління, за якої вища державна влада повністю або частково належить одній особі – монарху і, як правило, передається у спадщину представникам правлячої династії. Республіка – це форма державного правління, за якої державна влада здійснюється представницькими органами (парламентом, президентом), які обираються населенням країни на певний, чітко визначений законодавством строк.
Узагальнимо, що державний устрій – це територіальна організація державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством, це взаємозв’язок окремих складових частин держави між собою і її спільними вищими (центральними) державними органами. Так, унітарна – це злита держава, не розділена на більш дрібні державні утворення, а що складається, як правило, з адміністративно-територіальних одиниць, а складні держави – це такі держави, які об’єднались (утворились) з окремих державних утворень, що мали всі ознаки держави, в тому числі і суверенітет, але певну частину своїх суверенних прав, як правило, добровільно передали вищим центральним органам союзної держави.
Варто підкреслити, що державний режим – це спосіб реалізації державою свого призначення в суспільстві. В залежності від того, які методи здійснення політичної влади запроваджуються і практикуються в державі, можна виділити такі види режимів: демократичний і антидемократичний або терористичний.
Також підсумуємо, що найбільш оптимальним варіантом форми державного устрою для України є унітарна республіка з розширеним переліком делегованих повноважень регіонам, що має сприяти підвищенню рівня життя громадян та викоріненню тенденцій сепаратизму (це взаємозалежні речі); розвиненню почуття єдності між усіма українцями, консолідації громадян та політичній стабілізації.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / під ред. В.М. Бебика. – К., 2005. – 156 с.
2.    Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина / під ред. В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2008. – 424 с.
3.    Бекешкина И. Есть ли в Украине общенациональные лидеры //     Политическая мысль / И. Бекешкина. – 2004. – № 3.
4.    Белов Г.А. Политология: Учебное пособие / под ред. Г.А. Белова. – М.: Наука, 2008. – 386 с.
5.    Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна / під ред. А. Білоуса. – К., 2007. – 312 с.
6.    Бодуен Ж. Вступ до політології / під ред. Ж. Бодуена. – К., 2005. – 430 с.
7.    Брегеда А. Ю. Політологія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. /А.Ю. Брегеда. – К., 2006. – 432 с.
8.    Ведєрніков Ю.А. Теорія держави та права  / під ред. Ю.А. Ведєрнікова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
9.    Гаджиев Н.С. Политическая наука: Учебное пособие / под ред. Н.С. Гаджиева. – М.: Международные отношения, 2007. – 365 с.
10.    Гаєвський Б. Українська політологія / під ред. Б. Гаєвського. – К., 2008. – 389 с.
11.    Гаєвський Б. Філософія політики / під ред. Б. Гаєвського. – К., 2005. – 312 с.
12.    Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму, а що далі? / А. Гальчинський. – К., 2005. – 281 с.
13.    Дзюбко І.С. Політологія: курс лекцій / під ред. І.С. Дзюбко. – К., 2008. – 298 с.
14.    Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. / під ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 320 с.
15.    Загальна теорія держави і права: Підручник. / під ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2009. – 432 с.
16.    Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: Підручник / під ред.М.С. Кеьмана. – К.: Кондор, 2010. – 477 с.
17.    Кирилюк Ф.М. Політологія: історія та методологія / під ред. Ф.М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2005.  – 632 с.
18.    Конституція України. – К., 1996. – 302 с.
19.    Котюк В.О. Основи держави і права: Навчальний посібник / під ред. В.О. Котюка. – К.: Вентурі, 2005. – 344 с.
20.    Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Спарк, 2005. – 511 с.  
21.    Мальцев В.А. Основы политологии: Учебник для вузов / под ред. В.А. Мальцев. – М.: ИТРК РСПП, 2007. – 429 с.
22.    Нікітін А.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник / під ред. А.М. Колодія. – К.: Університет «Україна», 2009. – 265 с.
23.    Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 2005. – 520 с.
24.    Пугачев В.П. Введение в политологию / под ред. В.П. Пугачева. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 479 с.
25.    Рябов С. Політологія: словник термінів і понять / під ред. С. Рябова. – К., 2006. – 315 с.
26.    Рябов С.Г. Політологічна теорія держави: Навч. посібник / під ред. С. Рябова. – К.: Тандем, 2008. – 286 с.
27.    Семків О.І. Політологія  / під ред. І.О. Семків. – К., 2008. – 432 с.
28.    Скакун О.Ф. Теория государства и права / під ред. О.Ф Скакуна. – Х.: Консул, 2011. – 568 с.
29.    Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник / під ред. О.Ф Скакуна. – Х.: Еспада, 2010. – 776 с.
30.    Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2008. – 592 с.
31.    Теорія держави і права: Підручник / під ред. С.Л. Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 448 с.
32.    Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 2009. – 432 с.

Електронні джерела