.

Соціально-психологічні чинники агресивності у підлітковому віці

 
ЗМІСТ
ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ    
1.1. Поняття агресії як стану прояву в підлітковому віці    
1.2. Підлітковий вік з точки зору психологічного аналізу    
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ    
2.1. Типологія агресивності у підлітків    
2.2. Причини виникнення та розвитку агресивності дітей на різних стадіях підліткового віку    
2.3. Емпіричне дослідження    
ВИСНОВКИ    
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    
ДОДАТКИ    
 

 
ВИСНОВКИ

Таким чином, Отже, визначення поняття „агресія” змінювалося в працях науковців протягом багатьох років. В нашому дослідженні ми оперуємо визначенням, яке приймається більшістю: агресія – це будь-яка форма поведінки, націленої на образу або заподіяння шкоди іншій живій істоті, що не бажає подібного поводження. Термін „агресія” часто асоціюється з негативними емоціями, – такими як злість; з мотивами, – такими як прагнення образити або нашкодити; і навіть із негативними установками, – такими як расові або етнічні забобони.
Підкреслимо, що складності підліткового віку є серйозною педагогічною проблемою. Їх перша об’єктивна основа – в значній різниці між вимогами суспільства до дітей і дорослих, різниці в їх обов’язках і правах. Відомо, що «доросле» життя складніше, ніж життя дітей, і далеко не всі дорослі люди можуть підтримувати гармонійні відносини з навколишніми. Підліткам же приходиться у відносно короткий період освоїти цю сферу у всій її складності. В той же час, в підлітковому віці відмічається чіткий напрям свідомості на самого себе. Усвідомлення себе особистістю відбувається у підлітків в першу чергу в процесі спілкування із ровесниками. Другою об’єктивною основою складності підліткового віку є виключно швидкий темп змін, які відбуваються в цей період: у фізичному і психічному стані підлітка, в характері реакції на зовнішні подразнення і т.п. Третьою об’єктивною основою складності підліткового віку є накопичення до цього віку дефектів виховання, які раніше виразно не проявлялися внаслідок недостатньої самостійності дитини і відносно неширокої сфери її діяльності та спілкування.
Підсумуємо, що проблема проявів агресії – одна із центральних психолого-педагогічних проблем. Адже якби не було труднощів у вихованні підростаючого покоління, то потреба суспільства у віковій і педагогічній психології, педагогіці і приватних методиках просто відпала б. Підліткова агресія все частіше є результатом загальної люті та зниженої самоповаги внаслідок пережитих життєвих невдач та несправедливостей. Серед причин агресивного поводження підлітків ми можемо виділити як соціальні, які обумовлені соціальною напругою, так і психологічні, пов’язані з віковими психологічними особливостями підліткового характеру, міжособистісними взаєминами дітей даної вікової групи.
До соціально-психологічних чинників агресивності у підлітковому віці ми віднесли наступні: роль малих груп, в яких підліток взаємодіє з іншими людьми (перш за все, це стосується сім’ї), спосіб життя, середовище, стиль і коло спілкування (однолітки в школі та поза нею).

 
Список використаних джерел та літератури

1.    Алфимова М.В. Трубников В.И. Психогенетика агрессивности / М.В. Афимова // Вопросы психологии. – 2001. – №6. – С.112-121.
2.    Амбрумова А.Г. Возрастные аспекты суицидального поведения / А.Г. Амбрумова // Сравнительно-возрастные исследования в суицидологии: Сб. научн. Тр. – М., 2001. – 314 с.
3.    Амбрумова А.Г., Вроно Е.М., Комарова Л.Э.Суицидальное поведение в роду других девиаций подростков / А.Г. Амбрумова // Комплексные исследования в суицидологии: Сб. научн. Тр. – М., 1986. – 295 с.
4.    Амбрумова А.Г., Вроно Е.М.. О некоторых особенностях суицидального поведения детей и подростков / А.Г. Амбрумова // Журнал невропатологии и психоатрии им. С.С.Корсакова. – Т.83. – Вып. 10. – 1999.
5.    Бандура А. Уолтерс Р. Подростковая агрессия / под ред. А. Бандуры. – М., 2005. – 512 с.
6.    Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия, контроль / под ред. Л. Берковиц. – М., 2001. – 512 с.
7.    Бэрон Р. Ричардсон Д. Агрессия / под ред. Р. Бэрона. – СПб., 2007. – 336 с.
8.    Вельдер Р. К вопросу о феномене подсознательной агрессивности / Р. Вельдер // Общественные науки и современность. – 2003. – №3. –С.183 –190.
9.    Доній В.М. Життєві кризи особистості / під ред. В.М. Донія. – К., 2008. – 199 с.
10.    Кернберг О.Ф. Агрессия при расстройствах личности / под ред. О.Ф. Кернберга. – М., 2008. – 368 с.
11.    Ковалев П. Возрастно-половые особенности отражения в сознании структуры собственной агрессивности и агрессивного поведения / под ред. П. Ковалева. – СПб., 2006. –358 с.
12.    Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям, или практическая психология на каждый день / под ред. Н.И. Козлова. – М.; Новая шк., АСТ-Пресс, 2006. – 320с.
13.    Попик І. Проблеми взаємостосунків з протилежною статтю в студентські роки, або «криза злиття»// Особистісні кризи студентського віку: Зб. Наук.статей / під ред. Т.М.Титаренкою – Луцьк, 2011. –112 с.
14.    Психология человеческой агрессивности / под ред. К.В. Сельченок. – Мн., 2003. – 656 с.
15.    Психологія суїциду:посібник / під ред. В.П.Москальця. – К., 2004. – 210 с.
16.     Реан А.А. Агрессия в структуре поведения возбудимой и демонстративной личности / А.А. Реан // Ананьевские чтения – 97. – 1997. – №2. – С. 13-16.
17.    Румянцева Т.Г. Агрессия и контроль / Т.Г. Румянцева // Вопросы психологии. – 2002. – №5/6. – С.35-40.
18.    Сатир В. Как строить себя й свою семью / под ред. В. Сатира. – М.: Педагогика – Прес, 1992. – 192 с.
19.     Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции / под ред. Л.М. Семенюк. – М., 2001. – 254 с.
20.    Суицид. Хрестоматия по суицидологии / под ред. Л.М. Семенюк. – К., 2002. – 398 с.
21.    Суицидология. Прошлое и настоящие. Проблемы самоубийства в трудах философов. – М., 2001. – 910 с.
22.    Суіцидологія: теорія та практика (зб. наук. ст.) / під ред. О.М.Морозова, А.Г. Чуприкова. – К., 2005. – 291 с.
23.    Фурманов И.А. Детская агрессивность / под ред. И.А. Фурманова. – М., 1996. – 192 с.
24.    Хазратова Н. Психологічні проблеми та особистісні кризи студентського віку // Особистісні кризи студентського віку: Зб. Наук.статей / під ред. Т.М.Титаренко. – Луцьк, 2001. – 251 с.
25.    Шестопалова Л.М. Самогубство як явище / під ред. Л.М. Шестипалової. – К., 2000. – 269 с.
26.    Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста / под ред. Г. Шихи. – СПб.: Ювента, 2003. – 436 с.