.

Слово за тобою, Сталіне В. Винниченка у контексті європейського політичного роману

Наразі 54 сторінки, проте БЕЗ ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПИСЬМЕННИКА    
1.1. Формування та еволюція політичної ідеології Винниченка    
1.2. На чолі Генерального Секретаріату та Директорії    
Висновки до розділу 1    
РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНЯ ТА ІДЕОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА РОМАНУ    
2.1. Лейтмотив України в тоталітарній системі    
2.2. Соціально-політична концепція роману    
Висновки до розділу 2    
РОЗДІЛ 3.
3.1.    
3.2.    
Висновки до розділу 3    
ВИСНОВКИ    
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    
 
 
 ВИСНОВКИ

Отже, Володимир Винниченко був видатною особистістю в історії нашої держави. Він був не лише письменником, але й активним громадським діячем, політиком. Рано переконавшись у недосконалості, несправедливості світу, в який він прийшов, юнак поринає у пошуки шляхів суспільного прогресу, національного визволення. Загострене, непереборне співчуття всім знедоленим, скривдженим, ображеним, всеперемагаюча любов до рідної України, бажання всього себе підкорити національній справі, якнайбільше прислужитися багатостраждальній нації, подвижницьке прагнення будь-що домогтися соціального і національного прогресу, справжнього розвитку рідного народу, Вітчизни змушують Володимира Винниченко зануритися у політику.
Підкреслимо, що в політиці найбільшим досягненням в політиці В.Винниченко безумовно є очолення Генерального Секретаріату та Директорії. Також величезне значення для консолідації й розвитку українського національно-визвольного руху мав написаний В. Винниченком і ним же вперше обнародуваний 10 червня 1917 р. на ІІ Всеукраїнському військовому з’їзді Перший Універсал Центральної Ради. Більше того, Володимир Кирилович був одним із авторів Третього Універсалу.
Варто підсумувати, що відомий й талановитий український письменник та політик В.К.Винниченко належить до числа тих митців, для яких доля України була найважливішою в їхньому житті, громадській діяльності й творчості. Тож тема Вітчизни є наскрізною у прозовому й драматичному доробку письменника, в його публіцистиці. Прикладом такої посиленої уваги до проблем рідного краю, його перспектив є й останній роман В.Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!» (1950), визначений ним у жанровому відношенні як «політична концепція в образах».
Використовуючи багатий матеріал з життя СРСР та Радянської України як його складової частини та простежуючи ставлення народів збільшовиченої країни до західних держав, Володимир Винниченко викладає в романі свою концепцію мирного співіснування на планеті двох систем – капіталістичної та соціалістичної.
Підкреслимо, що великий інтерес представляє концепція колектократії в творчості письменника. В. Винниченко постійно шукав шляхи удосконалення суспільства та людських відносин. У концентрованому вигляді ця система була сформульована в романі «Слово за тобою, Сталіне!». Цей твір базувався на соціально-політичній програмі колектократії, яка мала служити основою нового мирного порозуміння між народами світу.
В останні роки життя В. Винниченко пропагував ідею зближення (по суті, «конвергенції») капіталізму та соціалізму з метою відвернення загрози ядерного самогубства людства. Він наголошував, що дві протилежні системи повинні «порозумітися політично», економічно зблизитись шляхом своєї докорінної реорганізації, що має кінцеву мету соціалізм. В романі «Слово за тобою, Сталіне!» з промовистим підзаголовком «Політична концепція в образах», В. Винниченко зробив спробу дати власний сценарій розгортання подій світової історії в найближчому майбутньому.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1.    Бахтин М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук [Текст] / под ред. М. Бахтина. – Санки-Петербург: «Азбука», 2000. – 180 с.
2.    Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики [екст] / под ред. М. Бахтина.. – М., 1975. – 234 с.
3.    Бахтин М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве [Текст] / М. Бахтин // Литературно–критические стати. – М., 1986. – С. 86-90.
4.    Болюх О.В. Мовна майстерність Володимира Винниченка у зображенні внутрішнього світу героїв  [Текст] / О.В. Болюх // Культура слова. – К., 1993. – С.20–24.
5.    Варданян М. В. Художнє втілення соціальних і морально-етичних проблем у романі В. Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!» [Текст] / М. Варданян // Література. Фольклор. – К.: «Акцент», 2006. ? С. 336–343.
6.    Винниченко В. Вибрані твори: Оповідання. Повість. Романи [Текст] / під ред. А. С. Дем’янівської. – К.: Грамота, 2005. – 450с.
7.    Винниченко В.К. Слово за тобою, Сталіне! [Текст] / під ред. А. С. Дем’янівської. – К.: Наук. думка, 1999. – 370 с.
8.    Костюк Г. Світ Винниченкових образів та ідей  [Текст] / Г. Костюк // Українське слово. – К.: «Рось», 1994. – С.384-401.
9.    Винниченко В. Краса і сила [Текст] / під ред. Федченко П., авторська передм. І. Дзеверін. – К.: «Дніпро», 1989. – 394 с.
10.    Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник  [Текст] / під ред. О. Галича. – К.: «Либідь», 2005. – 488 с.
11.    Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні [Текст] / О. Гермайзе // Хроніка.– К., 1998.– №2.– С.186–213.
12.    Гнідан О. Д., Дем’янівська Л. С. Володимир Винниченко: Життя. Діяльність. Творчість  [Текст] / під ред. О.Д. Гнідан. – К.: «Четверта хвиля», 1996. – 256 с.
13.    Гнідан О. Д., Дем’янівська Л. С. Йолкіна Л. В., Гуляк А. Б. Винниченко Володимир; Григоренко Грицько: Штрихи до портретів: Навчальний посібник [Текст] / під ред. О.Д. Гнідан. – К.: «Вища школа», 1995. – 224 с.
14.    Гриценко Т. Грані таланту Володимира Винниченка [Текст] / Т. Грищенко // Диво слово. – К., 1994. – №9. – C. 35–38.
15.    Гришин-Грищук І. Між двох сил [Текст] / І. Гришин-Грищук // Слово і час. – К., 1991. – № 1.– С. 16.
16.    Грищенко В. Інститут натовпу в оповіданнях Володимира Винниченка [Текст] / В. Грищенко // Українська мова і література в школі. – 2000. –  № 2. – С. 25.
17.    Гундорова Т. Модернізм як еротика нового [Текст] / Т. Гундорова // Слово і час. – 2000. – № 7. – С. 20-38.
18.    Дзеверін І. Про В. Винниченка та його ранню прозу  [Текст] / І. Дзеверін // Винниченко В. Краса і сила. – К., 1989. – С. 10-14.
19.    Естетика    модернізму     в поетиці новел     В.Винниченка // Літературознавчі студії: Збірник наукових праць. – К., 2001.–  С.33-36.
20.    Єфремов С. Історія українського письменства [Текст] / під ред. С. Єфремова. – К., 1995. – 577 с.
21.    Єфремов С. Під обухом. Більшовики в Києві письменства [Текст] / під ред. С. Єфремова. – К., 1993. – 173 с.
22.    Жулинський М. Володимир Винниченко (1980-1951) [Текст] / М. Жулинський // Літ. Україна. – К., 1989. – №48. – С.6-7.
23.    Жулинський М. Володимир Винниченко [Текст] / під ред. М. Жулинського. – К.: «Дніпро», 1990. – С. 23-34.
24.    Жулинський М. Голгофа українця В. Винниченка  [Текст] / під ред. М. Жулинського. – К.: «Криниця». 1991. – 350 с.
25.    Жулинський М. Щоденник Володимира Винниченка   [Текст] / під ред. М. Жулинського. – К., 1990. – № 9. – С.27-29.
26.    Зеров М. «Сонячна машина» як літературний твір  [Текст] / під ред. М. Зерова. – К.: «Дніпро», 1990. – С.435-457.
27.    Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Підручник для студентів університетів [Текст] / під ред. О. Д. Гнідан. – К., 2005. – 432 с.
28.    Історія української літератури ХІХст. (70-90-ті роки): У 2 кн.: Підручник [Текст] / під ред. О. Д. Гнідан, Л. С. Дем’янівської. – К.: «Вища школа», 2003. – 439 с.
29.    Історія української літератури ХХ століття (1910-1930-ті роки): У 2 кн. [Текст] / під ред. В. Г. Дончика – К.: «Либідь, 1993». – 784 с.
30.    Капрійські сюжети: «Італійська» проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка [Текст] / під ред. Панченко. – К.: «Факт», 2003. – 496 с.
31.    Качуровський І. Функція краєвиду в прозі Володимира Винниченка  [Текст] / І. Качуровський // Слово. – Едмонтон, 1981. – №9. – C. 24-27.
32.    Клочек Г. Психологія натовпу у творчості В. Винниченка  [Текст] / Г. Клочек // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2001. – №3. – С. 8-11.
33.    Ковальчук О. Натовп на арені історії: актуалізація сили у практиках повсякдення (на матеріалі творів Володимра Винниченка) [Текст] / О. Ковальчук // Дивослово. – К., 2007. – № 6. – С. 9-12.
34.    Костюк Г. Володимир Винниченко та його доба [Текст] / під ред. Г. Костюка. – К., 2002. – С. 32.
35.    Костюк Г. Світ Винниченкових образів та ідей [Текст] / Г. Костюка // Слово і час. – 1990. – № 7. – С. 16–22.
36.    Кошова І., Панченко В. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: Книга розвідок та мандрівок [Текст] / І. Кошова // Дивослово. – К., 2005. –  №7. – С. 69–70.
37.    Кульчицький С., Солдатенков В. Володимир Винниченко [Текст] / під ред. С. Кульчицького. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 376 с.
38.    Лащик Є. Винниченкова філософія щастя [Текст] / Є. Лащик // Філософська думка. – К., 1998. – №1. – С. 136– 155.
39.    Лист Є. Чикаленка до В. Винниченка від 27 грудня 1907р. // Вежа. – К., 1997. – № 8–9. – 212 с.
40.    Лисяк-Рудницький І. Суспільно-політичний світогляд Володимира Винниченка  [Текст] / І. Лисяк-Рудницький // Історичні есе. – К.: «Основи», 1994. – С. 95-112.
41.    Лозицький В. Йому завжди боліла Україна  [Текст] / В. Лозицький // Рад. Україна. – К., 1990. – №10. – С. 26.
42.    Особливості сюжетобудови романів Володимира Винниченка 1910-х рр. [Текст] / Сучасний погляд на літературу: Збірник наукових праць. – К., 2000. – С. 74-87.
43.    Особливості творчої манери в малій прозі Володимира Винниченка // Формування і діяльність творчої особистості. Матеріали Міжнародної наукової конференції 28 квітня 1998 р. в м. Кривому Розі. Секція І. Філологія. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 125-137.
44.    Панченко В. Володимир Винниченко. Парадокси долі і творчості: Книга розвідок та мандрівок [Текст] / під ред. В. Панченко. – К.: «Твім–іртер», 2004. – 287 с.
45.    Панченко В. Дивний роман (В. Винниченко, С. К. Голіцинська) [Текст] / В. Панченко // Наукові записки Кіровоградського державного ун–ту    ім. В.Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2000. – С. 132-136.
46.    Панченко В. Є. Будинок з химерами. Творчість В. Винниченка 1900-1920 рр. у європейському літературному контексті [Текст] / під ред. В. Панченко. – Кіровоград, 1998. – 430 с.
47.    Панченко В. Риси психологічного портрета Володимира Винниченка  [Текст] / В. Панченко // Березіль. – К., 1997. – №111. – С.155-167.
48.    Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка. – Складотворчий елемент українського модернізму  [Текст] / Б. Пастух // Дивослово. – К., 2007. – №2. – С. 50-52.
49.    Погорілий С. Неопубліковані романи Володимира Винниченка [Текст] / під ред. С. Погорілого. – Нью–Йорк, 1981. – 212 с.
50.    Поетика деталі в новелістиці В. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика». – К., 2000. – № 9. – С. 12-15 .
51.    Слабошпицький М. Письменник світового масштабу (Штрихи до портрета Володимира Винниченка) [Текст] / М. Слабошпицький // Українська мова та література в школі. – К., 1991. – №2. – С. 23-25.
52.    Солдатенко В., Кульчицький С. Володимир Винниченко [Текст] / під ред. В. Солдатенко. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 376 с.
53.    Солод Ю. Українська література: конспект [Текст] / під ред.Ю Солода. – К.: Козаки, 1996. – 384 с.
54.    Харкун В. Герой-експерименттор у В. Винниченка  [Текст] / В. Харкун // Слово і час. – К., 1998. – № 11. – С. 62-66.
55.    Хороб С. Експресіонізм та символізм у новітній українській драмі. (До типологічної характеристики п’єс М. Куліша, В. Винниченка, С. Черкасенка та І. Кочерги в західноєвропейському контексті [Текст] / під ред. С. Хороба // Українське літературознавство. – №61. – Львів, 1995. – С.32-45.
56.    Шумило Н. Гармонійне і дисгармонійне в українській літературі початку ХХ ст. (Володимир Винниченко і сучасники) [Текст] / Н. Шумило // Київська Старовина. – К., 1998. – №5. – C.12-20.

Електронні джерела

57.    Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: