.

Регуляція емоційних станів у юнацькому віці

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ    5
1.1. Дослідження емоцій в працях науковців    5
1.2. Поняття емоційного стану в юнаків    17
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ    26
2.1. Регуляція емоційних станів як проблема психології    26
2.2. Особливості корекції нестійкої емоційної сфери юнаків    30
ВИСНОВКИ    39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    41

ВИСНОВКИ

Отже, в першому розділі нашого дослідження ми розглянули існуючі теорії про емоції та емоційну сферу людини в історичному розділі та подали коротку характеристику кожної з теорій. Ми також підсумували, що емоції – це суб’єктивні переживання, що сигналізують про благополучний або неблагополучний стан організму і психіки. Почуття ж мають не тільки суб’єктивний, а й об’єктивний предметний зміст. Вони викликаються об’єктами, що мають ціннісне особистісне значення, і адресуються до них.
Підкреслимо, що емоційні стани визначають в основному зовнішню сторону поведінки і психічної діяльності, то почуття впливають на зміст і внутрішню сутність переживань, зумовлених духовними потребами людини. До емоційних станів відносять: настрої, афекти, стреси, фрустрації і пристрасті.
В другому розділі нашого дослідження ми дійшли висновку, що проблема регуляції емоційних станів є однією із найважчих у психології й одночасно відноситься як до фундаментальних, так і до прикладних проблем. В психології існує багато підходів до дослідження як регуляції емоційних станів, так і психічних механізмів, що викликають стрес. Ми розглянули підхід, представлений роботами Ф. Б. Березина, заснований на наступних положеннях: адаптація протікає на всіх рівнях організації людини, у тому числі в психічній сфері. Також ми охарактеризували погляди І. П. Павлова на зняття емоційної напруги.
Ми дійшли висновку, що для правильної і ефективної корекції нестійкої емоційної сфери юнаків та для контролю емоційних реакцій, які виявили підвищену емоційну збудливість нестабільність, бурхливі емоційні реакції, або ж, навпаки, виявили знижене емоційне реагування, подібне апатії, варто проводити програми-тренінги спрямовані на регуляцію та саморозвиток емоційної сфери, та вміння контролювати свої емоційні реакції. В нашому дослідженні ми охарактеризували тренінгові заняття «Регуляція психічних станів», описали вправу «Знайомство», «Сонце», «Дощ у джунглях» та «День буває», провели аналіз діагностики схильності до стресу «Знервований чи спокійний» охарактеризували роботу з таблицею емоцій, а також способи порятунку або уникнення негативних емоцій.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники


1.    Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности [текст] / под ред. К.А. Абульхановой-Славской. – М., 1980. – 312 c.
2.    Бовть О.Б. Причини і форми агресивної поведінки дітей [текст] / О.Б. Бовть // Практична соціальна робота та соціальна робота. – 2000. – № 5. – С. 14-15.
3.    Божович Л.И. Проблемы формирования личности [текст] / под ред. Д.И. Фельдштейна – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЄК», 2001. – 352 с.
4.    Бреслав Г.М. Эмоциональные процессы [текст] / под ред. Г.М. Бреслава. – Рига: ЛГУ им. П. Стучки, 1984. – 370 с.
5.    Бурлачук Л.Ф. Словарь–справочник по психодиагностике [текст] / под ред. Л.Ф. Бурлачука, С.М. Морозова. – СПб.: Питер, 2001.–517с.
6.    Бурменская Г. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психологического развития детей [текст] / под ред. Г.Бурменской, О.Карабановой, А.Лидерса. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 136 с.
7.    Варій М. Й. Загальна психологія [текст] / під ред. В.Й. Варій. – К.: «Центр учбової літератури», 2007. – 968 c.
8.    Ватер Г. А. Смысл жизни и возраст  [текст] / Г.А. Ватер // Психолого-педагогические и философские аспекты проблемы смысла жизни. – М. , 1997. – С. 91-109.
9.    Возрастные особенности психического развития – сб. науч. тр. [текст] / под ред. И.А. Дубровиной, М.И. Лисиной. – М.: Изд. АПН СССР, 1982. – 364 с.
10.    Вундт В. Психология душевных волнений / В. Вундт // Психология эмоций. Тексты  [текст] / под ред. В.К.Вилюнаса, Ю.Б.Гиппенрейтер. – М., Изд–во МГУ, 1984. – С. 47–63.
11.    Гримак Л. Человеческие потребности в свете психологии [текст] / под ред. Л. Гримака. – М., 1989. – 273 с.
12.    Забродський М.М. Основи вікової соціальний педагогії. Навчальний посібник [текст] / під ред. М.М. Забродського. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан. 2002. – 112 с.
13.    Заваденко Н.Н. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания [текст] / под ред. Н.Н. Заваденко. – М.: Школа-Пресс 1, 2001. – 128 с.
14.    Зинченко В.П. Аффект и интеллект в образовании [текст] / под ред. В.П. Зинченко. – М.: Тривола, 1995. – 64 с.
15.    Изард К.Э. Психология эмоций [текст] / под ред. К.Э. Изарда. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.
16.    Ильин Е.П. Теория функциональной системы и психифизиологические состояния / Е.П. Ильин // Теория функциональных систем в физиологии и психологии /АН СССР Инс–т психологии; Редкол.: Б.Ф. Ломов и др. – М.: Наука, 1978. – C. 325-346.
17.    Ильин Е.П. Эмоции и чувства [текст] / под ред. Е.П. Ильина. – СПб.: Питер, 2001.– 752с.
18.    Кравченко А.И. Социология. Учебник для вузов [текст] / под ред. А.И. Кравченко. – К.: Академический проект, 2001. – 345 с.
19.    Курек Н.С. Дефицит психической активности: пассивность личности и болезнь [текст] / под ред. Н.С. Курека. – М.: Институт психологии РАН, 1996. – 245с.
20.    Лебединская К.С. Нарушения эмоционального развития как клинико-дефектологическая проблема: дис. д-ра психол. наук. [текст] / под ред. К.С. Лебединской. – М.: НИИ Дефектологии, РАО, 2002. – 311 с.
21.    Лебединский В.В. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция [текст] / под ред. В.В. Лебединского. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 197 с.
22.    Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [текст] / под ред. А.Н. Леонтьева. – М.: Политиздат, 1975. – 215 с.
23.    Лозниця В. С. Основи психології та педагогіки [текст] / під ред. В.С. Лозниці. – К.: КНЕУ, 2001. – 288 с.
24.    Немчин Т.А. Развитие учения о психических состояниях / Т.А. Немчин // Психические состояния. – СПб: Питер, 2000.– С.47 – 52.
25.    Обухова Л.Ф. Возрастная психология [текст] / под ред. Л.Ф. Обуховой. – М., 1999. – 368 с.
26.    Орел В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования / В.Е. Орел // Психологический журнал. – 2001. – Т.22. – №1. – С. 90–101.
27.    Основи психології [текст] / під ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 1996. – 632 с.
28.    Піча В.М. Соціологія. Матеріали до лекційного курсу [текст] / під ред. В.М. Пічи. – К.: Заповіт, 1996. – 159 с.
29.    Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций [текст] / под ред. Я. Рейковского. – М.: Прогресс, 1979. – 392 с.
30.    Семиченко В.А. Психические состояния [текст] / под ред. В.А. Семиченко. – К.: Магистр-S, 1998. – 207 с.
31.    Симонов П.В. Что такое эмоция? [текст] / под ред. П.В. Симонова. – М.: Наука, 1966. – 95 с.
32.        Смирнов В.М. О психологии, психопатологии и физиологии эмоций / В.М. Смирнов, А.И. Трохачев // Чувства, влечения, эмоции. – Л., 1974. – 211 с.
33.        Чебыкин А.Я. Диагностика социально–психологических особенностей эмоциональной сферы личности / А.Я. Чебыкин // Эмоциональная регуляция учебной деятельности. – М.: АН СССР, 1988. – С. 238–244.