.

Правова охорона комерційної таємниці

 
ЗМІСТ
ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ    5
1.1. Комерційна таємниця як вид інформації та її основні риси    5
1.2. Загальна характеристика права на комерційну таємницю    9
РОЗДІЛ 2. ЗАХИСТ ПРАВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ЗА СУЧАСНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ    19
ВИСНОВКИ    24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    26

 
ВИСНОВКИ

Надання суб’єкту підприємницької діяльності права на захист комерційної таємниці є важливим кроком у розвитку ринкових відносин в цілому і підприємництва зокрема. Нині у чинному законодавстві, в Цивільному та Господарському Кодексах України зокрема, відсутнє єдине визначення, що слід вважати комерційною таємницею. Підсумуємо, що наступні риси комерційної таємниці відрізняють її від іншої інформації: відомості, які стосуються комерційної таємниці становлять комерційну цінність для суб’єкта підприємницької діяльності; їх розголошення може завдати шкоди; комерційна таємниця не є державною таємницею; до відомостей, які є комерційною таємницею встановлено обмежений доступ; відомості, які є комерційною таємницею є власністю суб’єкта підприємницької діяльності; до відомостей, які є комерційною таємницею вживаються заходи щодо збереження її секретності.
Узагальнимо, що в доктринальному розумінні термін «право на комерційну таємницю» можна розглядати у двох значеннях: об’єктивному та суб’єктивному. Право на комерційну таємницю в суб’єктивному розумінні являє собою сукупність визначених законом правомочностей особи щодо належної їй комерційної таємниці та визначає міру дозволеної поведінки особи з приводу віднесення інформації до комерційної таємниці, її використання, захисту та розпорядження цією інформацією. Природі комерційної таємниці як правового об’єкта особисті немайнові права інтелектуальної власності не притаманні.
Підкреслимо, що комерційна таємниця може і повинна бути захищена. Для цього суб’єкт господарювання повинен скласти певні документи та занести в них відповідну інформацію, а саме: положення «Про комерційну таємницю та правила її збереження», положення «Про дозвільну систему доступу виконавців до документів і відомостей, які є комерційною таємницею підприємства». В той же час, для максимально ефективного вирішення захисту комерційної таємниці підприємству необхідно правильно визначити інформацію, яка підлягає захисту, і врахувати вимоги діючих нормативно-правових актів, які регулюють відносини в галузі інформації.
Підсумуємо, що юридичними підставами реалізації права підприємства на комерційну таємницю та її захист є положення Конституції України, Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про власність», «Про банки і банківську діяльність», «Про інформацію», «Про захист економічної конкуренції», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про науково-технічну інформацію», «Про господарські товариства», «Про Службу безпеки України», «Про режим іноземного інвестування», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про страхування», «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
Також узагальнимо, що право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю не лише гарантується законом, а й охороняється ним. За порушення законодавства про захист комерційної таємниці передбачена кримінальна, адміністративна, дисциплінарна і цивільно-правова відповідальність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Господарський кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 436-IV зі змінами та доповненнями  від 05.04.2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/436-15. – назва з екрана.
2.    Закон України «Про банки і банківську діяльність» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 2121-III зі змінами та доповненнями від 08.03.2015 . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/2121-14. – назва з екрана.
3.    Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції « / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 236/96-ВР зі змінами та доповненнями від 13.01.2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80. – назва з екрана.
4.    Закон України «Про інформацію» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 2657-XII зі змінами та доповненнями від 02.03.2014 . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/2657-12. – назва з екрана.
5.    Кодекс законів про працю України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 322-VIII зі змінами та доповненнями від 15.04.2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/322-08. – назва з екрана.
6.    Кодекс України про адміністративні правопорушення / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 8073-X зі змінами та доповненнями від 10.04.2015.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/80731-10. – назва з екрана.
7.    Кримінальний кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 2341-III зі змінами та доповненнями  від 05.04.2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/2341-14. – назва з екрана.
8.    Постанова Кабінету Міністрів України № 611 від 9 серпня 1993 року «Про перелік відомостей, які не є комерційною таємницею». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/611-93-%D0%BF. – назва з екрана.
9.    Цивільний кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 435-IV зі змінами та доповненнями  від 05.04.2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/435-15. – назва з екрана.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

10.    Бірюков І.А. та ін. Цивільне право України [текст] / під ред. І.А. Бірюкова. – К.: Наук. думка, 2009. – 304 с.
11.    Боброва Д.В. Цивільне право України: підручник 2-кн[текст] / під ред. Д.В. Бобрової. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 864 с.
12.    Гражданское и семейное право [текст] / под ред. Е. Харитоновой. – Харьков: Одиссей, 2005. – 651 с.
13.    Гражданское право [текст] / под ред. Ю.К. Толстого. – К., 2005. – Т.2. – 518 с.
14.    Гражданское право Украины. Учебное пособие в двух частях [текст] / под ред. В.А. Кройтора, С.А. Слипченко. – Харьков: Эспада, 2010. – 781 с.
15.    Доліненко Л.О. Доліненко В.О., Сарчевська С.О. Цивільне право України: Навчальний посібник [текст] / під ред. Л.О. Доліненко. – К.: Прецедент, 2012. – 356 с.
16.    Основные институты гражданского права зарубежных стран [текст] / под ред. Залесского В. – М.: Норма, 2005. – 491 с.
17.    Ромовська З.В. Українське цивільне право: Загальна частина: Академічний курс: Підручник [текст] / під ред. З.В. Ромовської. – К.: Атака, 2009. – 560 с.
18.    Ромовська З.В. Цивільна правоздатність громадян  [текст] / З.В. Ромовська // Право України. – 2004. – № 10 – С. 68.
19.    Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. Пособие [текст] / под ред.  Е.О. Харитонова. – К.: А.С.К., 2011. – 832 с.
20.    Цивільне право [текст] / під ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В – К., 2011. – 876 с.
21.    Цивільне право України [текст] / під ред. Дзери О.В., Кузнецової Н.С. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 910 с.
22.    Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах [текст] / під ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2008. – 520 с.
23.    Цивільне право України: Навчальний посібник [текст] / під ред. Ю.В. Білоусова, С.В. Лозінської. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.
24.    Цивільне право України: Підручник: у 2 кн. [текст] / під ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – Кн. 1. – 736 с.
25.    Цивільне право: підручник для студентів юридич. вузів та факультетів [текст] / під ред. С.В. Лозінської. – К.: Вентурі, 2003. – 544 с.