Ринок нерухомості в Україні стан і проблеми

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ 7
1.1 Ринок нерухомості як економічна категорія 7
1.2 Ринок житла як складова ринку нерухомості 11
1.3 Ринок землі 15
1.4 Операції та ризики на ринку нерухомості 17
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА СТАНУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ 2007-2009 РОКИ 24
2.1 Характеристика ринку нерухомого майна в Україні за 2007-2009 роки 24
2.2 Вплив світової фінансової кризи на стан ринку нерухомості в Україні 33
2.3 Іпотечне кредитування в Україні 37
РОЗДІЛ3 НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ 42
3.1 Світовий досвід розвитку ринку нерухомості та його
регулювання 42
3.2 Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 44
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 51
 1.    Баталин Ю.П. По пути решения жилищной проблемы. – М.: Стройиздат, 2005. – 109 с.
2.    Баумоль У.Дж. Состязательные рынки: мятеж в теории структуры отрасли. Вехи экономической мысли: Теория отраслевых рынков. Т. 5. Под общ.ред. А.Г. Слуцкого − СПб.:Экономическая школа. 2003. С 110-140.
3.    Беккер С.Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. - Пер. с англ. - М.: ГУ ВШЭ, 2003. - 672 с.
4.    Бєляєв О.О., Диба М.І., Кириленко В.I., Комяков О.М. Система економічних законів i категорій: Навч. noci6. – К. КНЕУ, 2005. –173 с.
5.    Богославець Г. М. Проблемні питання дослідження ринку житла в Україні // Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва. - К., 2005.- С.242–247.
6.    Гаєвий М.В. Фінанси житлового господарства // Фінанси України. – 2002. - №5. – С. 113-117.
7.    Где простые украинцы берут деньги на недвижимость? //
8.    Геллер І. Ринок житлової нерухомості в Україні: стан, обсяги і особливості ціноутворення у 2004-2005 роках // Власність в Україні. – 2006. – № 1(2). – С. 84-90.
9.    Дзяд Е.В. Динамика и факторы развития вторичного рынка жилья Украины // Актуальні проблеми економіки : Зб. Наук. пр. / Наук. ред. Щетініна А.І. – Дніпропетровськ: Вид-во “Навчальна книга”.– 2006.– Т.4. – С.43-51.
10.    Дронь А., Єщенко П. Ринок житла в Україні: перспективи і проблеми розвитку // Економіка України. – 2004. - №7. – С.4-12.
11.    Євтух О. О. Зв’язок ринку нерухомості з фінансовим ринком за іпотечного кредитування // Соціально-економічні дослідження в перехідний
12.    період. – Львів, 2004. – 341 с.
13.    Луганские «хрущевки» дорожают
Львів - не Київ, але ціни на нерухомість кусаються (Агент.ua
14.    Макконнелл К.Р. Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. –М. Инфра-М., 2006. – 940 с.
15.     Манн Р.В. Особливості діагностування стану і перспектив розвитку ринку нерухомості // Економіка & держава. - 2007. - №9. - с.15-17.
16.    Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Навчальний посыбник/Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. // Київ. Профі 2007. – 624с., 8 іл.
17.    Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 656 с. (Альма-матер).
18.    Павлов В., Кривов'язюк І. Механізми стимулювання розвитку сучасного ринку нерухомості // Регіональна економіка. - 2005. - №2. - с.67-75.
19.    Перехідна економіка: Підручник / В. М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова та ін.; За ред. В. М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003. – 591 с.: іл.
20.     Рибалкін В.О., Бодрова В.Г. Політична економія: Навчальний посібник. К.: Академвидав, 2007. - 627 с.
21.    Соціально-економічне становище України за січень–грудень 2006 року. Повідомлення Державного комітету статистики України. //
22.    Хаберлер Г. Процветание и депрессия: теоретический анализ циклических колебаний / Готфрнд Хаберлер ; пер. с англ. О. Г. Клесмент, Н. М. Осадчей, Р. X. Хафизовой. - Челябинск: Социум, 2005. - 474 с. (Сер.: Бум, крах и будущее. Вып. 4)