.

Мовні засоби вираження та особливості відтворення концепту BEAUTY

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ ТА
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ …………………………………………5
1.1      Концепт як одиниця
мовної картини світу …………………………………………………………...5
1.2       Ментальність концепту у площині національно-мовної
картини світу ...…………………………………………………………………..8
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ ……………………………………10
РОЗДІЛ ІІ. ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК ОСОБЛИВИЙ
ВИД ПЕРКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …………………………………...12
2.1    Міжмовні семантичні відмінності та проблеми перекладу ………...12
2.2    Проблеми адекватності перекладу. Мовні засоби …………………...18
ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ ……………………………………..23
РОЗДІЛ ІІІ. СПЕЦИФІКА МОВНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕКЛАДУ
КОНЦЕПТУ BEAUTY ………………………………………………………...24
3.1     Концепт BEAUTY/КРАСА в англомовній картині світу …………...24
3.2     Концепт BEAUTY та його відтворення в
українських перекладах ………………………………………………………26
ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ ……………………………………33
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………….34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………37
ГЛОСАРІЙ ……………………………………………………………………...40


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт / Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1988. – 341 с.
2.    Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 606 с.
3.    Бархударов Л. С. К вопросу о грамматических значениях и их передаче при переводе / Ю.Д. Бархударов // Иностранные языки в школе. – 1972. – № 3. – С. 13-22.
4.    Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 288 с.
5.    Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков /                    А. Вежбицкая. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 780 с.
6.    Венжинович Н. Концепт і його лінгвокультурологічна природа /                         Н. Венжинович // Науковий вісник Ужгородського ун-ту: зб. наук. пр. Серія: Філологія. – Ужгород, 2006. – Вип. 14. – С. 89-94.
7.    Зинченко В. Г. Концепт как единица коммуникации / В. Г. Зінченко // Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме: учеб. пособ. / В. Г. Зінченко. – М., 2008. – С. 162-211.
8.    Іващенко В. Семантика ментальності концепту / В. Іващенко // Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 37-43.
9.    Карасик В. И. Лингвокультурные концепты: Подходы к изучению /                 В. И. Карасик // Социолингвистика вчера и сегодня: сб. обзоров / Отв. ред. Н. Трошина. – М., 2004. – С. 132-163.
10.    Катфорд К.Дж. Основные теории общей лингвистики / Дж. К. Катфорд // Лингвистическая теория перевода: Об одном аспекте прикладной лингвистики / Дж. К. Катфорд. – М., 2004. – С. 9-40.
11.    Катфорд К. Дж. Перевод: определение и основные типы /                           Дж. К. Катфорд // Лингвистическая теория перевода: об одном аспекте прикладной лингвистики / К. Дж. Катфорд. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – С. 41-52.
12.    Кияк Т. Р. Загальні питання перекладу / Т. Р. Кияк,  А. М. Науменко // Теорія і практика перекладу / Т. Кияк, А. М. Науменко. – К., 2006. –              С. 9-61.
13.    Комиссаров В. Н. Слово о переводе / В. Н. Комиссаров. – М.: Международные отношения, 1973. – 215 с.
14.    Комиссаров В. Н. Теория перевода: Лингвистические аспекты /                       В. Н. Комиссаров. – М.: Высшая школ, 1990. – 287 с.
15.    Кононенко В. Мова. Культура. Стиль: зб. ст. / В. І. Кононенко. – К.-Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 460 с.
16.    Корунець І. В. Теорія і практика перекладу / І. В. Корунець. – Вінниця: Нова книга, 2000. – 196 с.
17.    Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 2003. –  464 с.
18.    Кочерган М. П. Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу / М. П. Кочерган // Мовознавство. – 2004. – № 5-6. – С. 12-23.
19.    Кульматицька О. «Мовна картина світу» і «культура»: співвідношення понять / О. Кульматицька // Семантика мови і тексту: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 252-254.
20.    Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу / Л. А. Лисиченко // Мовознавство. – 2004. – № 5–6. – С. 36-41.
21.    Мартинюк А. П. Перспективи дослідження концептів у світлі інтегрованої теорії мови / А. П. Мартинюк // Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. – 2008. – № 2. – С. 20-33.
22.    Маслова В. А. Концепт как основа языковой картины мира /                     В. А. Маслова // Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособ. / В. А.  Маслова. –  М., 2007. – С. 60-71.
23.    Олексієнко Л. П. Мовна картина світу сучасних британців /                           Л. П. Олексієнко // Семантика мови і тексту: збірник статей VI міжнародної конференції 26–28 вересня 2000 року. – Івано-Франківськ: Пласт, 2000. – С. 426-428.
24.    Приходько А. Методологічні основи онтологізації концептів /                      А. Приходько // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: науковий журнал / ред. кол.: В. Д. Каліущенко [та ін.]. – Донецьк, 2007. – Т. 4. – № 3 (12). –              С. 130-142.
25.    Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія /                      О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.
26.    Сірант А. Концептосфера художньої картини світу та концепт як її основний елемент / А. Сірант // Семантика мови і тексту: матеріали Х Міжнародної конференції. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 312-314.
27.    Скаб М. В. До питання про методику зіставного вивчення концептів / М. В. Скаб // Проблеми зіставної семантики. – Вип. 8. – К.: КДЛУ, 2007. – С. 79-82.
28.    Урысон Е. В. Языковая картина мира и лексические заимствования /        Е. В. Урысон // Вопросы языкознания. – 1999. – № 6. – С. 79-82.
29.    Шишков М. С. Изучение концепта: от парадигматики к синтагматике / М. С. Шишков // Вестник Санкт-П. ун-та: Филология, востоковедение, журналистика. – 2007. – №2: В 2 ч. – Ч. 2. – С. 68-70.
30.    Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: Енцикл. слов. для фахівців з теорет. гуманіт. дисц. та гуманіт. інформатики /                І. Б. Штерн. – К., 2001. – 335 с.   
31.    Яремко Я. Стратифікація концепту / Я. Яремко // Мовознавство. – 2009. – № 1. – С. 60-69.
32.    Ginzburg R.S., Khidekel S.S., Knyazeva G.G., Sankin A.A. A course in              modern English lexicology. – М.: Higher School Publishing House, 1981.
33.    Longman Dictionary of Contemporary English. – Pearson Education Limited, 2003. – 1949 p.
34.    The new lexicon Webster’s encyclopedic of the English language. Canadian edition. – New York, 1988. – 428 р.
35.    Wierzbicka A. Semantics, Culture and Cognition // Universal Human Concepts in Culture: Specific Configurations. – N.Y., Oxford, 1992. –                 Р. 205-241.

ГЛОСАРІЙ


Калькування – переклад елементів, які складають назву реалії, на основі регулярних відповідностей.
Картина світу – створений людиною суб’єктивний образ об’єктивної  дійсності – це не дзеркальне відображення світу, а завжди певна його інтерпретація.
Контекстуальний переклад звично протиставляють словниковому перекладу, зазнаючи, таким чином, відповідності, які слово може мати в контексті на відміну від наданих у словнику.
Концепт – це сукупність асоціацій, зв'язків між якимись об'єктами і явищами, заснованих як на особистому, суб'єктивному досвіді окремої мовної особистості, так і на досвіді лінгвокультурного співтовариства в цілому.
Концепт – це універсальна одиниця мисленнєвого поля людини, багаторівнева сукупність знань про будь-який фрагмент дійсності. Людина не може далі просуватися в пізнанні навколишньої дійсності без звернення до образної основи концепту.
Концептуальна світу картина (лат. conceptus – думка, уявлення) – різновид картини світу; уявлення певної національної лінгвокультурної спільноти, людства в цілому про елементи, організацію тощо об'єктивної дійсності (чи дійсності, яка вважається об'єктивною), відображені в наукових поняттях.
Мовна картина світу – це спосіб відбиття реальності у свідомості людини,що полягає у сприйнятті цієї реальності крізь призму мовних та культурно-національних особливостей, притаманних певному мовному колективу, інтерпретація навколишнього світу за національними концептуальними канонами.
Мовна картина світу – це система взаємопов’язаних мовних одиниць, що відбиває об’єктивний стан речей довкілля і внутрішнього світу людини. Якщо концептуальна картина світу існує у вигляді концептів, які утворюють концептосферу, то мовна картина світу існує у вигляді значень мовних знаків, які утворюють сукупний семантичний простір мови.
Трансформаційний переклад – переклад із застосуванням різного роду інформацій: додавання та опускання слів, тлумачення понять у тексті та в зносках, використання приблизної відповідності тощо.