.

Концепт GENTLEMAN як компонент англійської ментальності

 

                                              Анотація
Дана дипломна робота присвячена дослідженню концепту GENTLEMAN, як компонент англійської ментальності. У роботі проаналізовано поняття концепту, розглянуто лексичні значення концепту GENTLEMAN. Досліджено найпоширеніші варіанти вживання концепту GENTLEMAN та його лексико-стилістичні особливості. З’ясовано роль концепту GENTLEMAN у відображенні англійської ментальності.                                                Summary
The present diploma paper is dedicated to the concept GENTLEMAN as a component of English mentality. The lexical meanings of the concept GENTLEMAN in the English language have been singled out. The most popular types of usage and the lexical and stylistic peculiarities have been analyzed. The role of the concept GENTLEMAN in the English mentality has been revealed.

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. МОВНИЙ КОНЦЕПТ ЯК БАЗОВЕ ПОНЯТТЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ    7
1.1. Лінгвокультурологія як наука    7
1.2. Головні поняття лінгвоконцептології, її завдання    9
1.3. Концепт, його базові характеристики    13
1.4. Поняття «національної концептосфери»     15
1.5. Поняття лексико-семантичного поля та його сучасні дослідження    17
Висновки до розділу 1     25
РОЗДІЛ 2. КОНЦЕП GENTLEMAN ЯК КОМПОНЕНТ АНГЛІЙСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ    27
2.1. Характеристика англійської ментальності    27
2.2. Походження та історія образу джентльмена у Великобританії     32
2.3. Образ англійського джентльмена, його спосіб життя, манери    35
2.4. Сучасне вживання концепту GENTLEMAN у англійській мові    41
Висновки до розділу 2     46
РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ GENTLEMAN У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ    47
3.1. Лексико-семантичні варіанти концепту GENTLEMAN    47
3.2. Концепт GENTLEMAN у Британських друкованих виданнях    53
3.3. Лексико-семантичне поле GENTLEMAN в англомовній картині світу     55
Висновки до розділу 3     59
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ    61
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ     64
ДОДАТКИ    71
                                                  
 

 
ВИСНОВКИ

Отже, основною ідеєю сучасному мовознавстві є ідея антропоцентричності мови: людина знаходиться в центрі всього, що зображується, її оточення, буття та сфера. Формування антропоцентричної парадигми спричинило потребу дослідження людини та її місця в культурі, і саме лінгвокультурологія займається вивченням цієї парадигми в лінгвістиці.
До основних проблем та галузей вивчення лінгвокультурології відносять:  безеквівалентну лексику; міфологізовані мовні одиниці: архетипи і міфологеми, обряди і повір’я, ритуали і звичаї, закріплені в мові; фразеологічний склад мови; еталони, стереотипи, символи; стилістичний склад мови та область мовного етикету.
Підсумуємо, що основною одиницею лінгвокультурології є концепт, який передає вербалізований культурний зміст. Саме його можна вважати і лінгвоконцептом, семантичною одиницею «мови» культури. Концепт у культурології – це осередок культури у внутрішньому світі людини. Структура концепту тришарова: «основна, актуальна» ознака, додаткова або кілька додаткових, «пасивних» ознак, що є вже неактуальними,  «історичними» та внутрішня форма, зазвичай зовсім неусвідомлювана, відбита у зовнішній, словесній формі.
Підкреслимо, що концепти допомагають встановити національну картину світу, це універсальне явище. Національна концептосфера складається із національних, індивідуальних, універсальних, класових та групових концептів, тобто тих, які мають загальнолюдську цінність. Важливо, що для кожної окремої нації типовими є різні концепти, які формують національні культурні цінності та визначають їх менталітет, те чим та чи інша нація відрізняється від інших.
Узагальнимо, що лексико-семантичні поля взагалі, як і лексика, зокрема, є багатогранними і змінними. Групи, підгрупи, категорії одного поля можуть накладатися на такі ж складові елементи іншого. Лексико-семантичним полям притаманна складна, через специфічність, і водночас гнучка, через неоднорідність, структура.
Англійський національний характер – це суміш найрізноманітніших моделей поведінки людей. Він відрізняється своїм практичним реалізмом, опорою на інтуїцію, а не логічність; визнання права індивідуума вести себе природно, як би дивно це не виглядало збоку; та різким неприйняттям зовнішнього контролю. Будучи завзятими реалістами, англійці люблять абсурд у вигляді нонсенсу.
В свою чергу еволюція терміну gentleman в англійській історії та культурі непроста і цікава. Хоча джентльменів як класу зараз вже немає, але в сучасному мовному та культурному середовищі концепт набув нового і розповсюдженого значення, яке ми дослідимо далі у роботі. Слово «gentleman» існує вже протягом багатьох століть, і його значення вже не раз змінювалось. Поняття джентльменства також цікаве тим, що воно пов’язане з іншим важливим елементом англійської концептосфери: to keep stiff upper lip, що символізує знамениту англійську стриманість, вміння зберігати спокій у будь яких обставинах. Завдяки даному концепту появилось багато приказок.
Також підсумуємо, що головне у джентльмена – не походження. Саме манери, звички, поводження, честь та гідність дозволяють чоловіку вважатись істинним джентльменом та гідним продовжувачем старої англійської традиції.
Узагальнимо, що вживання концепту GENTLEMAN і його поширення ми простежили, дослідивши його лексико-семантичні варіанти. Ми проаналізували тлумачення лексеми gentleman в десяти онлайн-словниках: Macmillan Dictionary (MD), Longman Dictionary (LD), Oxford Dictionary (OD), Cambridge Dictionary (CD), Webster’s Dictionary (WD), Collin’s Dictionary, Merriam-Webster, The free dictionary та the Сhambers dictionary. Кількість ЛСВ у кожному варіюється від трьох до шести. Взявши до уваги значення вищезгаданих десяти словників ми вивели єдине найпоширеніше значення лексеми gentleman. Воно складається із чотирьох ЛСВ:
1.    a polite way of talking to or referring to a man (ввічливе звернення до особи чоловічої статі);
2.    a courteous, honorable and honest man (люб’язний, благородний та чесний чоловік);
3.    a polite man who behaves well towards other people, especially women (ввічливий чоловік, який добре поводиться з іншими людьми, особливо з жінками);
4.    a noble and wealthy man of high social class (благородний та знатний чоловік із вищого соціального класу).
Для ілюстрації теоретичної частини дипломної роботи ми використали матеріали із трьох британських газет: The Guardian, The Telegraph та Daily Mail. Ми дійшли висновку, що концепт GENTLEMAN набув широкого поширення і у друкованих виданнях Великої Британії. Журналісти у своїх статтях часто вживають це слово для позначення понять, які були описані у роботі вище. Джентльменами називають поважних членів парламенту, вихованих чоловіків, пересічних громадян і простих хлопців та дітей.
Для більш ґрунтовного розкриття теми концепту GENTLEMAN ми інтегрували його складові в лексико-семантичне поле. Так, ядром поля являється лексема Gentleman. До першого шару ми віднесли найбільш відповідні ядру слова, а саме man, aristocrat, mister, gallant, commoner, cottar, peasant, churl. До другого шару лексико-семантичного поля ми віднесли такі лексеми, як proletarian, chap, valet, escort, pleb, fellah. Також ми розбили поле на сектори: елементи, що позначають чоловіка як особу, лексеми, що вживаються для позначення статусу чоловіка в суспільстві та слова, що вживаються для позначення характеристик чоловіка, а саме, ввічливість.
Прорахувавши за формулами варіативність та насиченість лексико-семантичного поля GENTLEMAN на прикладі британських газет The Guardian, The Telegraph та Daily Mail ми зробили висновок, що насиченість лексико-семантичного поля «Gentleman» є невисокою, а варіативність – низькою.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1.    Арнольд И.В. Типы сем и структура лексичесского значения личных имен / И. В. Арнольд, Л. Г. Шеремет // Лексичесское значение в системе языка и в тексте. – Волгоград: Наука, 1985. – С. 8–16.
2.    Арнольд И.В. Лексико-семантическое поле в языке и тематическая сетка текста / И. В. Арнольд // Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: сб.ст. / Науч.ред. П. Е. Бухаркин. – СПб.: Изд-во
С.-Петерб. ун-та, 1999. – С. 250–259.
3.    Бабушкін А.П. Типи концептів в лексико-фразеологічній семантиці мови / під ред. А. П. Бабушкіна. – Воронеж: ВДУ, 2006. – 104 с.
4.    Бєлоусова А.Є. Репрезентація концепту public relations фразеологічними засобами американського варіанту англійської мови /
А. Є. Бєлоусова // Нова Філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – № 34. – С. 27–33.   
5.    Воркачов С.Г. Методологічні основи лінгвоконцептології. / С.Г. Воркачов // Теоретична і прикладна лінгвістика. Вип. 3: Аспекти метакомунікативної діяльності. – Воронеж, 2002. – С. 79–95;
6.    Воробьев В.В. Лингвокультурология в кругу других гуманитарных наук / В.В. Воробьев // Русский язык за рубежом. – М., 1999. – С. 100-102.
7.    Воробьёва О.П. Когниция, коммуникация, дискурс / под ред. О.П. Воробьевой. – 2010. – № 1. – С. 47–74.
8.    Гайдученко Л.В. Концепт ВЛАДА у сучасній німецькій лінгвокультурі [текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / Л. В. Гайдученко. – К., 2009. – 18 с.   
9.    Гарагуля С.І. Антропонімічні трансформації та ідентичність індивіда: монография / під ред.С. І. Гарагулі. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 136 с.
10.    Гачов Г.Д. Національні образи світу. Космо-Психо-Логос / під ред. Г.Д. Гачева. – М.: Прогрес-Культура, 1995. – 480 с.
11.    Герцовська-Вайнагій Н.О. Зіставний лексико-семантичний аналіз слів на позначення УСПІХУ в англійській та українській мовах /
Н. О. Герцовська-Вайнагій // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 69–75.
12.    Герцовська-Вайнагій Н.О. Системно-структурна організація концепту «успіх» в сучасній англійській мові / Н. О. Герцовська-Вайнагій // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 252–264.
13.    Голякова Л.А. Текст. Контекст. Підтекст / під ред. Л.А. Голякової. – Перм, 2002. – 232 с.
14.    Єрмоленко С.Я., Харитонова Т.А. Мова в культурі народу (план-конспект) / С.Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 1998. – № 4–5. – С. 3–17.
15.    Єрьоменко С.В. Мовні засоби вербалізації концепту співробітництво в листуванні Вінстона Черчилля / С. В. Єрьоменко // Нова Філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – № 34. – С. 58–64.
16.    Єсипенко Н. Г. Базові англосаксонські лінгвокультурні концепти: когнітивний і квантитативний підходи (на матеріалі англомовної прози XVIII-ХХ століть) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Н. Г. Єсипенко. – Чернівці, 2012. – 36 с.
17.    Залєвська А.А. Психолінгвістичний підхід до проблеми концепта / А. А. Залєвська // Методологічні проблеми когнітивної лінгвістики: наукове видання. – Воронеж: ВДУ, 2001. – 336 с.
18.    Заньковська Г.Д. Актуалізація концепту CONFLICT / КОНФЛІКТ в англомовному політичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Г. Д. Заньковська. – Чернівці, 2015. – 20 с.
19.    Зусман В.Г. Концепт в системі гуманитарних знань: Поняття і концепт  / В.Г. Зусман // Питання літератури. – 2003. – #2
20.    Зыкова И.В. Способы конструирования тендера в английской фразеологии / под ред.И. В. Зыковой. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 232с.
21.    Кобозева І.М. Лінгвістична семантика: підручник / під ред. І. М. Кобозевої. – М.: КомКнига, 2007. – 352с.
22.    Колесов В.В. Філософія російського слова. – СПб., 2002. – 122 с.
23.    Косенко А.В. Концепт Beauty у казковому дискурсі / А. В. Косенко // Наукові записки: Серія «Філологічна»: Збірник наукових праць. Випуск 24. – Острог, 2012. – С. 154-157.
24.    Кочерган М.П. Вступ до мовознавства / під ред. М.П. Кочергана. – К., 2000. – С.195–196.
25.    Крижановська Т.Б. Зіставний аналіз навколо ядерної зони лексико-семантичного поля сигніфікату МУДРІСТЬ в українській та англійській мовних картинах світу / Т. Б. Крижановська // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць.– Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 269–275.  
26.    Лихачов Д.С. Концептосфера російської мови  / Д.С. Лихачов // Російська словесність – М, 1997. – С. 74-76.
27.    Мальцева Д.Г. Страноведение через фразеологизмы: учеб. пособие./ Д.Г. Мальцева // Пособие по немецкому языку. – М.: Высш. шк., 1991. – 173 с.
28.    Маслова В.А. Лінгвокультурологія / під ред. В.А. Масової. – М., 2001. – 289 с.
29.    Мунтян Л.В. Актуалізація концепту GLOBALISATION в науковому та масс-медійному дискурсах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04. «Германські мови» / Л. В. Мунтян. – Чернівці, 2015. – 20 с.
30.    Науменко Л.П. Мовна презентація поняттєвого компоненту концепту «management» / Л. П. Науменко // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 507–513.
31.    Овчинников В.В. Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах / под ред.В.В. Овчинникова. – 1979. – №4–6. – С. 89.
32.     Оруелл Дж. Англійці / Дж. Оруелл // Дж. Оруелл. Ессе, статті, рецензії / пер. з англ. – Перм, 1992. – С.197–235.
33.    Панченко О.О. Особливості вживання концепту «любов» в англійській пареміології / О.О. Панченко // Нова Філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – № 34. – С. 101–104.
34.     Прістлі Дж. Б. Замітки на полях: Художня публіцистика / Дж. Б. Прістлі. – Пер. з англ. / скл., авт. передм. і комент. Е.Ю. Генієва. – М.: Прогрес, 1988. – 472с.
35.     Проскурнин Б.М. Викторианский менталитет и английская культура ХХ века (постановка проблемы) / Б.М. Проскурнин // Национальный менталитет и языковая личность: межвуз. сб. науч. тр. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. – С.194–207.
36.    Скідан О.Г. Реконструкція інваріантної моделі концепту творча особистість в англомовній картині світу / О. Г. Скідан // Нова Філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – № 34. – С. 112–118.
37.    Степанов Ю.С. Константи. Словник російської культури / під ред. Ю.С. Ступанова. – М., Академічний проект, 2001. – 419 с.
38.    Тер-Мінасова С.Г. Мова і міжкультурна комунікація. Навчальний посібник  / під ред. С.Г. Тер-Мінасової. – М, Слово, 2000. – 290 с.
39.     Цвєткова М.В. Англійська міжкультурна комунікація: навчальний посібник / під ред. М.В. Цвєткової. – Нижній Новгород: 2001. – С. 158–182.
40.    Чайка О.І. Концепт покривання в українській, англійській і португальській обрядовій номінації / О. І. Чайка // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 445–451.
41.     Шестаков В.П. Англійський акцент. Англійське мистецтво і національний характер / під ред. В.П. Шестакова. – М.: Рос. держ. гуманіт. ун-т, 2000. – 188 с.
42.    American Art: History and Culture, Thomas Jefferson, Gentleman Architect, Craven, ISBN 0-07-141524-6
43.    Fabian M. Etiquette Behaviour in the Context of Language and Culture Learning / M. Fabian // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць. – Вип. 7. – Ужгород, 2009. – С. 5–9.
44.    Gorer G. Exploring English Character / G. Gorer. – New York: Criterion Books, 1955. – 328 p.
45.    Lelakova E. Lexico-semantic field of the nouns denoting «Happiness» in English / E. Lelakova // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць.– Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 310–314.
46.    Santayana G. Soliloquies in England. – Michigan, 1967.  – P. 5.

Електронні джерела


СЛОВНИКИ